Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4873/06 , Stran 1368
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju: – socialnega varstva, – zdravstva, – humanitarne dejavnosti, – invalidske dejavnosti. Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v: – formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, – vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, – odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov, – dejavnosti, ki predstavljajo izpolnjevanje zakonskih obveznosti Mestne občine Nova Gorica. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en program ali največ tri projekte, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so v javnem interesu mestne občine, – so neprofitne oziroma nekomercialne narave, – vsebina mora ustrezati predmetu javnega razpisa. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program predstavlja dejavnost izvajalca, da se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 2. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci humanitarnih in invalidskih dejavnosti, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih proračunskih postavk: – društva in zveze društev, – nevladne organizacije. 3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialnih, zdravstvenih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti, – imajo urejeno evidenco o članstvu in drugo dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo v svojem članstvu tudi občane mestne občine in izvajajo programe oziroma projekte na območju mestne občine, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje in izbor programov oziroma projektov, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 16.000.000,00 SIT. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. 6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis HID 2006 – Ne odpiraj «. 7. Rok za prijavo na razpis do 27. 3. 2006 do 13. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori uprava s sklepom vlogo zavrže. 8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva izteka roka za prijavo na razpis. 9. Merila za vrednotenje in izbor humanitarnih in invalidskih programov oziroma projektov so sestavni del razpisne dokumentacije. 10. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-52 (Silva Tišma) oziroma 05/335-01-61 (Tamara Simčič).

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina