Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4857/06 , Stran 1357
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti malim in srednjim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami: Abanka Vipa d.d., Banka Austria Creditanstalt d.d., Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Bawag banka d.d., Deželna banka d.d., Gorenjska Banka d.d., Hypo Alpe Adria bank d.d., Koroška banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Probanka d.d., Raiffeisen Krekova banka d.d. in SKB banka d.d. Skupna višina razpisanih kreditov je 2.000,000.000 SIT. Dolgoročni investicijski krediti se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od datuma oddaje info najave ali vloge prosilca, vendar ne prej kot 1. 1. 2006 in do 31. 3. 2007. 2. Pogoji in merila za odobritev kredita 2.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 250 zaposlenih (mala podjetja do 50 zaposlenih in čisti prihodki do 1,7 mrd SIT, vrednost aktive ne presega 850 mio SIT in srednje velika podjetja do 250 zaposlenih in čisti prihodki do 6,8 mrd SIT, vrednost aktive ne presega 3,4 mrd SIT), ki poslujejo na območju Republike Slovenije, razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS: – področje A – Kmetijstvo, – področje B – Ribištvo in ribiške storitve, – oddelek 10 – Pridobivanje premoga, – skupina 61.1 – Pomorski transport, – razred 35.11 – Gradnja in popravilo ladij, – skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin, – skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin), – skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla, – razred 27.51 – Litje železa, – razred 27.52 – Litje jekla, – skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija, – skupina 28.5 – Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela, – razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov iz žice, – razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo. Prav tako se na razpis ne more prijaviti podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je podjetje, v katerem veliko podjetje (skladno z 52. in 53. členom ZGD) razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije). Do pomoči Sklada niso upravičena tudi podjetja: – ki so v preteklosti že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in – ki izvajajo program prestrukturiranja. Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme. Skupna državna pomoč za posamezen investicijski projekt lahko znaša največ 15% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije za malo in največ 7,5% za srednje veliko podjetje. Projekt, s katerim prosilec kandidira za sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – donosnost (profitabilnost) projekta za katerega se dodeljujejo sredstva, – likvidnost za celotno ekonomsko dobo, – zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in – da se realizira v Republiki Sloveniji. 2.2. Kreditni pogoji Kredit se odobri za upravičene stroške investicije: – stroški materialnih investicij: to so naložbe v osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema), ki so povezane z ustanovitvijo novega ali razširitvijo obstoječega podjetja ali pa z dejavnostjo, ki vključuje temeljno spremembo proizvoda ali proizvodnega/storitvenega procesa v obstoječem podjetju (zlasti z racionalizacijo, povečevanjem raznovrstnosti ali posodobitvijo), – predračunska vrednost upravičenih stroškov investicije ni omejena, upošteva se le neto vrednosti brez DDV, – maksimalna višina kredita je lahko največ 75% predračunske vrednosti oziroma 90,000.000 SIT, – kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev, – obrestna mera kredita: maksimalno 6 mesečni EURIBOR + 0,4%, – zavarovanje kredita: v skladu s pogoji banke, – stroški kredita: v skladu s tarifo banke, – maksimalna odplačilna doba vključno z moratorijem kredita je od 1 do 10 let, – možnost moratorija na odplačevanje glavnice je največ dve leti, moratorij se šteje v odplačilno dobo. 2.3. Merila za ocenjevanje projektov Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so: – kvantitativna (število novo zaposlenih, sodobna tehnologija in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti), po katerih lahko projekt prejme maksimalno 100 točk. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da bo projekt prejel minimalno 45 točk, pridobi pozitivno mnenje. V primeru, ko bo prejel manj kot 45 točk, pridobi negativno mnenje. Razpisna komisija poda Upravi sklada predlog v odločanje za vse popolne in ustrezne vloge skupaj s pridobljenim pozitivnim ali negativnim mnenjem iz kvantitativne ocene. Uprava Sklada sprejme končno odločitev – sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. Če sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh ustreznih investicij, bodo imeli pri dodelitvi prednost investicije z doseženim višjim številom točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk na merilu sodobna tehnologija, če so podjetja še enaka v tem merilu se primerjajo v merilu prodaja izven trga RS, po potrebi pa še v merilu donosnosti poslovanja. Prosilcu se dodeli pomoč Sklada skladno z zaprošenimi sredstvi v vlogi in s pogoji iz točke 2.2. tega javnega razpisa. 2.4. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z navodili, besedilo razpisa, prijavni list in merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, 2000 Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. 3. Vsebina vloge za posredni kredit 1. Prijavni list za posredni kredit. 2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in bilanco stanja za leto 2004 in 2005. 3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita. 4. Bonitetna dokazila: a) za gospodarske družbe: BON-2(AJPES). b) za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave. 5. Dokazilo o obstoju podjetja: a) za gospodarske družbe: fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami, b) za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-A. 6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2). Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. 4. Rok za prijavo Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 10. 11. 2006. Vmesni roki so: 10. 3. 2006, 10. 4. 2006, 10. 5. 2006, 10. 6. 2006, 10. 7. 2006, 10. 9. 2006, 10. 10. 2006 in 10. 11. 2006. Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri posameznem vmesnem odpiranju je poštni žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo odpiranje velja najvišji datum 10. 3. 2006). Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 10. 11. 2006, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. Vloge, ki bodo prispele po 10. 11. 2006 ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo. Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega vmesnega roka. Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema. 5. Pošiljanje vloge Vlogo za posredni dolgoročni investicijski kredit pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za posredni kredit«. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74, 02/234-12-76 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina