Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 4302-5/2006-1 Ob-4905/06 , Stran 1352
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na ukrep Enotnega programskega dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, aktivnost 2.3.2./podaktivnost 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju. Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Ministrstvo bo v letih 2006 in 2007 sofinanciralo aktivnosti, povezane z izdelavo enotnih kriterijev za strukturo in trajanje študijskih programov v skladu z bolonjskim procesom, ob upoštevanju metodologije ECTS za vrednotenje visokošolskih študijskih programov v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 124/04), modularne sestave programov, izbirnosti v programih, možnosti prehodov med programi, tudi iz višjih strokovnih šol, ter koncepta vseživljenjskega učenja. Sofinancirale se bodo podporne dejavnosti izvedbe projekta, kot so organizacija in koordinacija projekta ter administrativna informacijska podpora in naslednje aktivnosti za izvedbo projekta, navedene po prednostnem vrstnem redu, kot bo upoštevan pri izbiri projektov: a) organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja in gospodarstva, ki bodo povezane z izdelavo enotnih kriterijev za strukturo in trajanje študijskih programov; b) izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v visokem šolstvu, ki bodo odgovorni za izvedbo, uporabo, spremljavo, evalvacijo oziroma nadzor sistema kreditnega ovrednotenja po ECTS; c) udeležba na mednarodnih konferencah, delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih in izmenjavi dobre prakse, ki so povezane z bolonjskim procesom oziroma vseživljenjskim učenjem, in bodo na tem področju prispevale k izobraževanju zaposlenih oziroma izdelavi enotnih kriterijev za kreditno ovrednotenje programov. Opisane aktivnosti morajo biti razvidne iz vloge. 3. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo projektov Za projekte izbrane po tem razpisu se lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov izvajanja aktivnosti projekta od datum oddaje vloge na razpis. Rok za dokončanje projektov je do 30. 8. 2007. 4. Pogoji za kandidiranje: za sofinanciranje lahko kandidirajo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so okreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo. 5. Vsebina in priprava vloge Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za različne projekte. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje: 1) prijavni obrazec (obrazec št. ESS_VS-06/1) – program o izvedbi projekta, ki obvezno vsebuje: a) osnovne podatke o prijavitelju in morebitnih partnerjih izvedbe projekta; b) podatke o projektu, ki vsebujejo ime projekta, rok začetka in zaključka projekta (mesec, leto), opis idejne zasnove projekta, razlogov za prijavo projekta, predvidenih aktivnost, njihove časovne dinamike in vrednosti izvedbe v SIT ter pričakovanih rezultatov in vplivov projekta; c) načrt financiranja projekta ter d) podpis odgovorne osebe prijavitelja (rektor oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda) in pečat zavoda; 2) parafiran vzorec pogodbe. 6. Merila za izbor: vloge bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla komisija za odpiranje vlog. Vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije bo nato ocenjevala strokovna komisija v skladu z merili za izbiro projektov, ki so opredeljena v navodilih k razpisu. 7. Višina sredstev Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje aktivnosti razvijanja študijskih programov visokega šolstva, je 256,424.871 SIT, sicer 31,424.871 SIT v letu 2006 in 225,000.000 SIT v letu 2007. 75 odstotkov celotnega programa financira Evropska unija. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP): iz sredstev Evropske unije 192,318.653,25 SIT s PP 9301 `ESS – tuja udeležba EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem šolstvu` ter iz integralnega proračuna 64,106.217,75 SIT s PP 9401 `ESS – lastna udeležba EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem šolstvu`. Najvišja vrednost sredstev odobrenega projekta je omejena s sredstvi razpisa. 8. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog: vloga se odda v dveh izvodih, od katerih mora biti en original. Vloga na razpis mora prispeti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis ESS_VS-06« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Rok za oddajo vlog je 17. 3. 2006 na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki prispejo ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka roka. 9. Datum odpiranja vlog: obravnavane bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Odpiranje vlog bo 22. 3. 2006 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13/4. nadstropje. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene predlagatelju. 10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 30. 4. 2006. 11. Razpisna dokumentacija Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na ministrstvu na Sektorju za visoko šolstvo pri Duši Marjetič, tel. 01/478-46-28, elektronski naslov: infoESS-vs.mvzt@gov.si.

AAA Zlata odličnost