Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 478-10/2006 Ob-4514/06 , Stran 1366
1. Predmet prodaje Predmet prodaje so stavbna zemljišča, katerih lastnica je Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, ki se nahajajo v območju A obrtne cone ob Bobnu, kjer je predvidena gradnja poslovnega objekta, in sicer: – del parc. št. 390, vl. št. 741, k.o. Hrastnik mesto, dvorišče v izmeri 95 m2, stanovanjska stavba v izmeri 125 m2, – del parc. št. 449, vl. št. 364, k.o. Hrastnik mesto, neplodno v izmeri 1309,00 m2, stavba v izmeri 5m2, – del parc. št. 423, vl. št. 419, k.o. Hrastnik, zelenica v izmeri 1138 m2, – del parc. št. 391, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, travnik v izmeri 1333 m2, – del parc. št. 426/1, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, travnik v izmeri 961 m2, – parc. št. 426/2, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v izmeri 50 m2, – del parc. št. 445/1, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v izmeri 61 m2, zelenica 526 m2, zelenica 2260 m2, – parc. št. 445/2, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, zelenica v izmeri 104m2, – parc .št. 445/3, vl.št. 371, k.o. Hrastnik mesto, pot v izmeri 43 m2, zelenica 57 m2, – del parc. št. 446, vl. št. 371, k.o. Hrastnik mesto, zelenica v izmeri 1337 m2, zelenica 637 m2, pot 19 m2 v skupni površini ca. 3565 m2. 2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 9.600,00 SIT/1m2 brez davka, kar znaša za 3565 m2 34,224.000 SIT, brez davka. Davek plača kupec. Stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi prodajalec. Stroške parcelacije tistih zemljišč, ki se prodajajo po delih nosita občina in izbrani ponudnik vsak do ene polovice. 3. Navedene nepremičnine se prodajajo pod naslednjimi pogoji: – nepremičnine se prodajo v paketu, – kupec je dolžan na lastne stroške prestaviti – rekonstruirati R cesto v dolžini ca. 200 m v skladu z določili ZN, vključno z vsemi komunalnimi vodi v cestnem telesu, – da kupec v roku 2 let od prodaje dokonča objekt najmanj do podaljšane 3. gradbene faze (zaprt objekt z dokončano fasado). 4. Pogoji sodelovanja: – na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, – prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno, – da obstaja predkupna pravica občine v primeru nespoštovanja navedenih pogojev iz točke 3 tega razpisa, – ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Hrastnik, št. 01234-0100018218, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem 2010 000. S potrdilom o plačilu varščine se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na odpiranju ponudb. Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano vrnjena najkasneje v 10. dneh po izdanem sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika. 5. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30. dni za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – navedbo nepremičnin in ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje (3. in 4. točka), – številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo varščine, – opis poslovnega objekta in vrste dejavnosti. 8. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, v zaprti ovojnici z oznako: »ne odpiraj – javni razpis za prodajo nepremičnin«, najkasneje do 13. 3. 2006. 9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 2006 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik. Ponudbe bo odpirala komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje z stvarnim premoženjem občine. Prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema poziva. 10. O izbiri najustreznejšega ponudnika bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni. 11. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine je 15. dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino. 12. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po sklenjeni kupoprodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. 13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnin in tega razpisa. 14. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri Janezu Kranerju, na tel. 03/565-43-61. 15. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost