Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

770. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006, stran 1993.

Na podlagi 99., 150., 150.a, 151. člena v zvezi s četrto alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2006 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
I.
V skladu s 150., 150.a in 151. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja 2006 uskladijo tako, da se povečajo za 1,6%.
Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 40% ali manj in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2004 v višini 42,5% ali manj ter starostne pokojnine žensk, uveljavljene od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2004 v višini 44% ali manj,
– invalidske pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2004, odmerjene od pokojninske osnove v višini 45% ali manj za moške oziroma 55% ali manj za ženske,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju iz prve in druge alinee tega odstavka v višini 45% pokojninske osnove za moške oziroma 55% za ženske ter pokojnin, ki bi šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999,
– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005 dalje,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so pravico pridobili po tem datumu in
– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2004, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2004
uskladijo tako, da se povečajo za 2,2%.
II.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2004, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 106/05).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 106/05), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006 dalje, se odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
III.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2004, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 106/05).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 106/05), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006 dalje, se odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
IV.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Osnova za odmero dodatka k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 in 18/01), akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja, odmerjena po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002, se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v prvem odstavku I. točke tega sklepa.
VII.
Na način, določen s tem sklepom za uskladitev invalidskih pokojnin, se v skladu z 99. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. januarja 2006.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. januarja 2006.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom pripadali za mesec januar 2006, po opravljeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 2005 (Uradni list RS, št. 106/05).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami in drugimi dajatvami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi pokojninami in drugimi dajatvami za januar 2006, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev za februar 2006.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-6/2006
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina