Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 5/2006 Ob-4907/06 , Stran 1370
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova, tel. 07/496-70-14. 2. Opis predmeta: 2.1.  Prodajajo se naslednje nepremičnine: 2.1.1. stanovanje – v izmeri 74,86 m2 – je v III. Etaži (mansardi) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 9,500.000 SIT. 2.1.2. stanovanje – v izmeri 85,91 m2 – je v III. Etaži (mansardi) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 10,700.000 SIT. 2.1.3. poslovni prostor – ordinacija – v izmeri 88,68 m2 – je v II. Etaži (1. nadstropje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 10,625.000 SIT. 2.1.4. poslovni prostor – pisarna – v izmeri 63,86 m2 – je v II. Etaži (1. nadstropje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 10,000.000 SIT. 2.1.5. poslovni prostor – pisarna – v izmeri 60,51 m2 – je v I. Etaži (pritličje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc. št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 10,600.000 SIT. 2.1.6. poslovni prostor – ordinacija – v izmeri 61,52 m2 – je v I. Etaži (pritličje) – poslovno stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov Gerjovičev 57, parc.št. 1097/1 k.o. Veliki Obrež. Izklicna cena je 10,800.000 SIT. 2.2. Nepremičnine pod tč. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 21.4., 2.1.5. in 2.1.6. so proste bremen in stvari. 2.3. Vsem nepremičninam pod tč. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 21.4., 2.1.5. in 2.1.6. pripada tudi 1/6 skupnih prostorov in naprav – t.j. 19,24 m2 – v objektu Ulica bratov Gerjovičev 57 v Dobovi. 2.4. Za nepremičnine pod tč. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 21.4., 2.1.5. in 2.1.6. je bil dne 21. 1. 2005 vložen zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine pri Okrajnemu sodišču v Brežicah. 2.5. Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 50.000 SIT. 3. Udeležba na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljan EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe, na sedež Krajevne skupnosti Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 57, 8257 Dobova, prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila: – originalno potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – kopijo osebne izkaznice, – davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (tuji državljani oziroma tuje pravne osebe). Dražitelji morajo na dan dražbe, pred njenim pričetkom, predložiti: – osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument, – pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo. Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 4. Višina varščine: pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-6450785304 z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine. 5. Pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo posamezno. Nepremičnine se prodajajo po načelu. »videno – kupljeno«. 2%-ni davek na promet z nepremičninami, druge dajatve, pripravljalne stroške, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec (v izklicni ceni niso zajeti). Javna dražba se bo izvajala v skladu z Uredbo pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Javno dražbo bo vodil Odbor za plan Krajevne skupnosti Dobova. 6. Sklenitev prodajne pogodbe Pogodba se sklene najpozneje v 8 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, Krajevna skupnost Dobova zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti v roku 8 dni, se šteje, da od ponudbe odstopa, in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži Krajevna skupnost Dobova. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2.1. tega razpisa. 8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba je razpisana na dan 16. 3. 2006, s pričetkom ob 11. uri in bo potekala v prostorih Krajevne skupnosti Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova. 9. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/496-70-14 (g. Proselc), 07/499-31-60 ali 041/671-359 (g. Kotnik). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina