Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

785. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2006, stran 2001.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 16. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška dne 23. 2. 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška na svoji 5. redni seji dne 16. 2. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška
za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,5% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,5% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba – prostovoljni član, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,3% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba – prostovoljni član, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,75% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblika njihovega združevanja) mesečno v višini 2.500,00 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve, ne plača članarine.
Fizična oseba iz prve alineje II. točke tega sklepa plača v primeru bolezni nad 30 delovnih dni članarino v višini 1,5% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Fizična oseba iz tretje alineje II. točke tega sklepa plača v primeru bolezni nad 30 delovnih dni članarino v višini 1,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma, ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del tega sklepa. Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Ljubljana Šiška določi letno višino članarine skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška.
VIII.
Območna obrtna zbornica Ljubljana Šiška pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
Št. S1/2006
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
Predsednik
skupščine OOZŠ
Franc Jezeršek l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina