Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4874/06 , Stran 1369
I. Na razpis se lahko prijavijo: – Športna društva, razen Športne zveze Nova Gorica, – pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Izvajalci programov morajo imeti v Mestni občini Nova Gorica registriran sedež in pretežno delovati na njenem območju. Dejavnost morajo imeti registrirano najmanj eno leto. II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 127,750.000, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk: 1. 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev v višini 30,750.000 SIT, 2. 18/10.047 – program športa v višini 45,000.000 SIT, 3. 18/10.048 – večje športne prireditve v višini 8,000.000 SIT, 4. 18/10.051 – vzdrževanje športnih objektov v višini 10,000.000 SIT, 5. 18/10.057 – sofinanciranje športnih šol 34,000.000 SIT. III. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: 1. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 2. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov, 3. kakovostni in vrhunski šport, 4. športna rekreacija, 5. šport invalidov, 6. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih oziroma klubih, 8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športna srečanja tekmovalnega značaja, ki so organizirana, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica. Organizatorju se sofinancira samo eno večjo prireditev, 9. tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica. IV. Posebni pogoji kandidiranja: – športna društva, ki so članice Športne zveze Nova Gorica kandidirajo samostojno, – za pridobitev sredstev pod točko 9. lahko kandidirajo športna društva, ki upravljajo z določenimi športnimi objekti, – društva, ki kandidirajo za pridobitev sredstev pod točko 7. morajo priložiti tudi program dela z nakazanim razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev, – društva in klubi, ki so člani Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica lahko kandidirajo samo za pridobitev sredstev pod točko 8. V. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na posamezni proračunski postavki ter za točko 7. tudi na osnovi mnenja Športne zveze Nova Gorica. VI. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bomo obravnavali. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27) in na Javnem zavodu za šport Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič) oziroma 05/335-01-61 (Tamara Simčič). VII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis – šport – ne odpiraj do vključno 27. marca 2006 do 13. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. VIII. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa.

AAA Zlata odličnost