Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 007-02/06-2 Ob-4716/06 , Stran 1381
1. Cilj natečaja Cilj natečaja je, da se pridobijo med seboj usklajene in najboljše oblikovalsko idejne rešitve naslednjih prvin: a) grb Občine Komen, b) zastava Občine Komen, c) simbol Občine Komen. 2. Vsebina natečajnega projekta a) grb občine: predloži se pozitiv in negativ, barvni prikaz ter simulacija. Vsaka različica naj bo izdelana v varianti z najdaljšo stranico 200 mm ter pomanjšave 100 mm, 15 mm in 5 mm. Predložiti je potrebno tudi izdelavo logotipa Občina Komen ter prikazati odnos med grbom in logotipom, b) zastava občine: predloži se prikaz zastave z najdaljšo stranico 250 mm, c) simbol občine: predložijo se pozitiv, negativ, barvni prikaz ter simulacija. Vsaka različica naj bo izdelana v varianti z najdaljšo stranico 200 mm ter pomanjšave 100 mm, 15 mm, 5 mm. 2.1. Pri izdelavi vsake od treh prvin je potrebno upoštevati geometrijska, likovna, barvna in heraldična pravila. Potrebno je prikazati izbor tipografije, tipične barve in barvnega spektra ter aplikativni prikaz za dopisni papir, pisemsko ovojnico, vizitko, žig/ štampiljko ter zastavico. 3. Vsebina in oblika natečajnega projekta Vse zahtevane rešitve morajo biti prikazane na pokončnih formatih A3 (297*420 mm), kaširanih na trdo podlago. Predložiti je potrebno seznam vseh sestavnih delov projekta. Pisno je potrebno utemeljiti vse zahtevane rešitve. Podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska št., davčna št., št. transakcijskega računa) morajo biti priloženi projektu v zaprti ovojnici (na ovojnici mora biti napisano, kaj je vsebina ovojnice ter šestmestna šifra avtorja). Izjava avtorja o izvirnosti svojega dela ter pisno soglasje za javno predstavitev natečajnega projekta morata biti priložena projektu v zaprti ovojnici (na ovojnici mora biti napisano, kaj je vsebina ovojnice ter šestmestna šifra avtorja). Vsi listi projekta ter ovojnina projekta morajo biti označeni s šestmestno šifro avtorja (ime in priimek avtorja se ne sme pojaviti niti na ovojnini ter niti na listih v projektu, razen v zaprti ovojnici). Vse oblikovne rešitve morajo biti izdelane profesionalno. 4. Pogoji za udeležbo: natečaj je javen in anonimen in se ga lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene oblikovati idejne rešitve pod pogoji natečaja. 5. Roki za predložitev projektov Natečajni projekt mora biti predložen na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, najkasneje do 28. 4. 2006 do 12. ure (za projekte poslane po pošti velja poštni žig). Pošiljka mora biti označena s šestmestno šifro avtorja ter pripisom »Natečaj-celostna podoba Občine Komen«. Če se avtor na natečaj prijavi z več projekti, predloži vsak projekt posebej v samostojni pošiljki. 6. Komisija Komisijo za pripravo predloga celostne podobe Občine Komen je imenoval občinski svet s sklepom št. 06202-18/05-6 dne 29. 11. 2005. Komisija lahko povabi h konzultaciji še posamezne strokovnjake. 7. Ocenjevanje: pri ocenjevanju projektov bo komisija upoštevala naslednja merila: zgodovinska danost, naravna dediščina, kultura v prostoru današnje občine, likovna čistost in originalnost, prepoznavnost in nezamenljivost ter likovna sodobnost in aplikativna odprtost prvin. 8. Nagrada Naročnik bo podelil eno nagrado v bruto znesku 750.000 SIT za celovito rešitev (grb, zastava, simbol). Naročnik so pridržuje pravico, da v morebitnem drugem krogu ocenjevanja od izbranih avtorjev zahteva dopolnitev projektov v skladu s pripombami komisije. Komisija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, oziroma da nagrado razdeli med več natečajnimi projekti. Avtorji, katerih projekti niso bili nagrajeni, niso upravičeni do povrnitve stroškov nastalih pri pripravi projekta. S podelitvijo nagrade naročnik odkupi vse materialne avtorske pravice. 9. Predstavitev projektov Komisija bo objavila rezultate najkasneje v 60 dneh od dneva določenega za predložitev projektov. Naročnik bo uporabil nagrajeni projekt kot strokovno podlago za grb, zastavo in simbol občine. Natečajne rešitve bodo javno predstavljene: točen kraj in čas predstavitve bosta objavljena na krajevno običajen način po koncu natečaja. Projekti, ki ne bodo nagrajeni, bodo vrnjeni udeležencem natečaja v 15 dneh po končani javni predstavitvi. 10. Končne določbe: sklepi ocenjevalne komisije so dokončni. Z ocenjevanja bodo izločeni idejni osnutki, ki bodo predani v roku, določenem za oddajo, pa ne bodo upoštevali določila o anonimnosti avtorja.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina