Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 100/06 Ob-4709/06 , Stran 1350
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: – sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov ter svetovnih kinotečnih filmov, (v nadaljevanju: kinematografska distribucija), – sofinanciranje mreže art kinematografov, (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 24/98, 108/02). A) Kinematografska distribucija: 2. Razlaga pojmov: Kinematografska distribucija pomeni vsako komercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma v kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, nakup filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane promotivne aktivnosti. Distributer je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. Evropski film je igrani, animirani ali dokumentarni film, dolg najmanj 70 minut, ki ustreza pogojem iz Konvencije o evropski koprodukciji (Uradni list RS, št. 22/03). 3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«: – za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo kriterije tega razpisa. 4. Filmi, za katere distributer lahko dobi finančno pomoč na ciljnem razpisu: – ne smejo biti pred tem že distribuirani na ozemlju Republike Slovenije (izjema so kinotečni filmi), – ne smejo kršiti človekovih pravic. 5. Distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo s projekti: – nakupa ali izdelave največ 2 filmskih kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere je distributer pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije, – tehnične obdelave filmov iz prve alineje (n.pr. prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje), – promocije filmov iz prve alineje. 6. Splošni razpisni kriteriji: V postopku izbire predlaganih projektov s področja kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji kriteriji: – komunikativnost filma, – festivalska uspešnost filma, – pomembnost filma za svetovno filmsko zgodovino v primeru kinotečnih filmov, – pomembnost filmskega avtorja v primeru kinotečnih filmov. 7. Prednostni kriteriji za sofinanciranje kinematografske distribucije so: – da zagotavlja predlagatelj višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih virov, – da zagotavlja predlagatelj z distribucijskim načrtom distribuiranje predlaganega filma v čim večjem številu kinematografov v Republiki Sloveniji, – da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programih Media Plus. 8. Zahtevana dokazila za predlagatelje-distributerje so sestavni del razpisne dokumentacije. 9. Sofinancira se distribucija posameznega filma, ne distributerjev. 10. Finančnih sredstev, pridobljenih na ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni mogoče prenesti na podizvajalce ali druge tretje osebe. 11. Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. 12. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je: 27,500.000 SIT za distribucijo filmov. 13. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50% vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme preseči 2,000.000 SIT. B. Mreža art kinematografov: 14. Razlaga pojmov: kinematograf je javni kinematograf, ki je registriran za kinematografsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. 15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki: – deluje kontinuirano vse leto, – ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej, – ima najmanj 4 projekcije na teden, – ima najmanj 50 sedežev, – ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja, – poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje sofinanciranih filmov na vsaj 20% projekcij na platnu, za katerega podaja vlogo. 16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom: – razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture za javno predvajanje filmov na posameznem platnu, ki ustreza 15. točki tega razpisa, – pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno platno, ki ustreza 15. točki tega razpisa. 17. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov se upoštevajo naslednji temeljni kriteriji: – pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj kinematografske mreže na celotnem ozemlju Republike Slovenije, – pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za posamezno regijo ali lokalno skupnost, – da je vsebina projekta tehtno in vsebinsko utemeljena ter obrazložena. 18. Prednostni kriteriji za sofinanciranje projektov s področja mreže art kinematografov: – da je predlagatelj projekta z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi, – da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programu Media Plus, oziroma Evropa Cinema. 19. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji. 20. Predlagatelj je dolžan podati poročilo o dosedanjem prikazovanju evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov, za obdobje od 1. 1. 2005 dalje. 21. Natančni roki za oddajo poročil, vezanih na nove sofinancirane filme, bodo določeni s pogodbo o sofinanciranju. 22. Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. 23. Na javnem razpisu lahko s projekti kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji prikazano. 24. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja art mreže je: 20,000.000 SIT. Splošno za oba dela: 25. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega 50% vseh predvidenih stroškov. 26. Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za distribucijo evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov ter svetovnih kinotečnih filmov ter sofinanciranje delovanja mreže art kinematografov. 27. Prejemnik sredstev za infrastrukturo mora ohraniti investicije za odobreni namen in program najmanj pet let po zaključku investicij. 28. Uporaba kriterijev: Povzetek načina ocenjevanja projektov: splošni prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih v razpisni dokumentaciji. Najvišje skupno število prejetih točk za štiri splošne kriterije v segmentu distribucije je 20 točk, v segmentu mreže art kinematografov pa za tri splošne kriterije 15 točk. Vsak od kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak od ugotovljenih prednostnih kriterijev je ocenjen z 1 točko. 29. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK. 30. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje. Dokončni izbor projektov bo opravljen tudi v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 31. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 32. Rok za uporabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 33. Razpis se prične 24. 2. 2006 zaključi 27. 3. 2006. 34. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – spisek zahtevanih prilog, – prijavne obrazce za posamezne projekte, – formularje finančnega predračuna, – formularje finančne rekapitulacije, – formularje vsebinske opredelitve projekta. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva: http://www.gov.si/mk. 35. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 36. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vsak posamezen projekt je vloga zase in mora predlagatelj zanjo izpolniti vse zahtevane priloge. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 27. 3. 2006, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj JPR 12-2006 – distribucija ali Ne odpiraj JPR 12-KT-2006 – art mreža. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. 37. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. 38. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 39. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 369-59-78, elektronska pošta: tone.frelih@gov.si. 40. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog, ki bo 29. 3. 2006.

AAA Zlata odličnost