Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4914/06 , Stran 1371
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica. Prodaja se naslednja nepremičnina: A) Trisobno stanovanje na Mladinski ulici 4B, stanovanje št. 9, v velikosti 68 m2. izklicna cena je 8,196.000 SIT + davek. Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika z dne 13. 9. 2005. Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8 dni po podpisu pogodbe. Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10% od izklicne cene, ter celotno številko računa za vračilo kavcije neuspešnemu dražitelju. II. Splošni pogoji sodelovanja: 1. Javna dražba za prodajo navedene nepremičnine bo v sredo, 22. 3. 2006, ob 15. uri, v prostornih sejne sobe Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 2. Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o plačani kavciji v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine se nakaže na transakcijski račun Občine Vuzenica št: 01341-0100011132, z navedbo »kavcija za javno dražbo za prodajo nepremičnin«. 3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem sklenjena v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo kupnine v roku določenem pod točko I. je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec. 5. Prodajalec si pridružuje pravico, da z nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe, lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. IV. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Vuzenica, Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-91-222, v času uradnih ur).

AAA Zlata odličnost