Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

787. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2006, stran 2005.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97,10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02 ter 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 94/00, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03 in 77/04 – odl. US RS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 31. redni seji dne 15. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrepolje za leto 2006 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in poroštev občine na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se pripravi in sprejme na ravni podkontov, objavi pa se na ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2006 določa v naslednji višini:
+-------------------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|                               | v tisoč SIT|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |  Proračun|
|                               |    2006|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             |   891.533|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |   388.883|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                      |   268.330|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček               |   191.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|703 Davki na premoženje                   |   40.930|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|704 Domači davki na blago in storitve            |   36.400|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                     |   120.553|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       |   27.653|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|711 Takse in pristojbine                   |    2.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|712 denarne kazni                      |     600|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          |     600|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki                 |   89.700|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                    |   12.450|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega      |   12.450|
|premoženja                          |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|73 PREJETE DONACIJE                     |      0|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov            |      0|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                    |   490.200|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |   490.200|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |  1.099.033|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                      |   141.218|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            |   35.315|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |    5.953|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|402 Izdatki za blago in storitve               |   95.950|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|403 Plačila domačih obresti                 |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|409 Rezerve                         |    4.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                     |   235.585|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|410 Subvencije                        |    2.600|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         |   157.280|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     |   30.130|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi              |   45.575|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   |   623.050|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            |   623.050|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|43 INVESICIJSKI TRANSFERI                  |   99.180|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|430 Investicijski transferi                 |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso |   95.720|
|pror. uporabniki                       |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom     |    3.460|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)     |  –207.500|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|                               | v tisoč SIT|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |  Proračun|
|                               |    2006|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV  |    3.500|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |    3.500|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov     |    3.500|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev               |      0|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije             |      0|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |   67.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |   67.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|440 Dana posojila                      |    4.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         |   63.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     |      0|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.- |   –63.500|
|V.)                             |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                    |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|                               | v tisoč SIT|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |  Proračun|
|                               |    2006|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE                      |   76.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                       |   76.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|500 Domače zadolževanje                   |   76.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA                    |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                      |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|550 Odplačila domačega dolga                 |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH        |  –195.000|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)               |   76.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE                    |   207.500|
|(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)                  |      |
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
|XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH               |   195.000|
|                               |      |
+-------------------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu ter drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče razporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok, upoštevaje strukturo proračuna.
Razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med področji in nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 3.000.000,00 tolarjev, na ostalih področjih pa do višine 1.000.000,00 tolarjev
Župan odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz tretjega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
5. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2006 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih, v višini, ki ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2007 do višine 60% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2006, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz 2. in 3. odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 800 tisoč tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1.500.000,00 tolarjev za posamezen namen, odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
7. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna do višine 1.500.000,00 tolarjev za posamezen namen, odloča župan.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljani v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 1. marca.
9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20 tisoč tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 76.000 tisoč tolarjev, in sicer za investicijo: Gradnja ČN Bruhanja vas.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina Dobrepolje, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic do največ 5% realiziranih prihodkov v letu 2006. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
V primeru, da do konca leta 2006 ne bi bil sprejet proračun za leto 2007, se v obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v letu 2007 uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-1/06
Videm, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.

AAA Zlata odličnost