Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

SV 231/2006 Ob-5137/06 , Stran 1389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 231/2006 z dne 17. 2. 2006, je bila nepremičnina, ident. št. 01446/005 – stanovanje številka 7 v I. nadstropju, v izmeri 39,11 m2, v stanovanjski stavbi Ob Blažovnici 057, Limbuš, na parceli številka 7/9, pripisani pri vložni številki 1329 (prej vložna številka 1110), katastrska občina Limbuš, ki je last dolžnice in zastaviteljice Klavdije Godec, rojene 23. 4. 1972, stanujoče Maribor, Ulica Frana Kovačiča 017, do celote, na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe številka 1129-7, sklenjene dne 25. 1. 2006, s prodajalcem Gama gradbeno podjetje d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 30. 1. 2006, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.140 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 1. 2021.

AAA Zlata odličnost