Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 122-7/2006 Ob-4499/06 , Stran 1365
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja humanitarnih dejavnosti: – programov/projektov s področja socialnih in zdravstvenih dejavnosti, ki so namenjene zlasti reševanju ogroženih ljudi in življenj, lajšanju socialnih in psihosocialnih težav, pomoči ljudem pri izboljšanju socialnega stanja, krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja in ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb z dolgotrajno boleznijo, – preventivnih programov/projektov za preprečevanje različnih oblik zasvojenosti, – programov/projektov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladih do 26 let, – programov/projektov, ki jih izvajajo združenja in zveze društev v namen preprečevanja medgeneracijske izključenosti in povezovanja v psihosocialne integracije (kot npr. združenje slovenskih častnikov, združenje borcev NOB, društvo izgnancev,…). Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti. Programi in projekti, za katere so predlagatelji že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – da opravljajo dejavnosti s predmetnega področja in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto pred objavo tega razpisa, – da imajo sedež v Občini Litija ali da bo program izveden za občane Občine Litija, – da bo program oziroma projekt izveden v letu 2006. Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Litija in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim. Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Osnovna merila za izbor: a) število programov/projektov, ki jih izvaja predlagatelj – do 20 točk, b) vsebina (cilj oziroma namen) programa/projekta – do 20 točk, c) trajanje programa/projekta – do 10 točk, d) število članov iz občine – do 10 točk, e) število izvajalcev programa – do 10 točk, f) število potencialnih uporabnikov programa – do 10 točk, g) delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji predlaganega programa/projekta – do 20 točk. Vrednost točke je odvisna od števila prijav na posamezno področje in višino razpisanih sredstev za ta namen, programi, ki ne bodo prejeli vsaj 30% možnih točk, se v letu 2006 ne bodo sofinancirali iz proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa. Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna višina sredstev Višina razpisanih sredstev znaša 4,500.000 SIT, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja področja: a) programi za mladino v višini 1,400.000 SIT, b) programi za starejše in upokojence v višini 1,000.000 SIT, c) programi za specifične zveze in združenja, opredeljeni v 1. točki tega razpisa pod četrto alineo, v višini 600.000 SIT, d) ostali preventivni in humanitarni programi iz tega razpisa v višini 1,500.000 SIT. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2006 za programe/projekte za katere so bila dodeljena. 6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do ponedeljka, 20. 3. 2006, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44 do 12. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 20. 3. 2006 (datum poštnega žiga), na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v letu 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo predlogov, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo 22. 3. 2006 in ne bo javno. Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava. 8. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih straneh www.litija.net, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel. 01/896-34-38.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina