Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4875/06 , Stran 1369
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 na področju: – ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, – besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih umetnosti ter – novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih področjih kulture. 2. Cilj javnega razpisa je zagotovitev finančne podpore izvajalcem kulturnih programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa. 3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih proračunskih postavk: – društva, ki niso financirana s strani Zveze kulturnih društev Nova Gorica, – zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih proračunskih postavk, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi, – neprofitne organizacije, ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi, – zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte. 4. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so registrirani za izvajanje programov oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini, ki jo določajo osnove in merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 5. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 7,000.000 SIT. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov/projektov, mora za vsak posamični program/projekt izpolniti ločen obrazec. 7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis kultura 2006 – Ne odpiraj«. 8. Rok za prijavo na razpis je do 27. 3. 2006 do 13. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom vlogo zavrže. 9. Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije. 10. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/335-01-65 (Majda Petejan) in 05/335-01-61 (Tamara Simčič).

AAA Zlata odličnost