Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 100-78&2006-1 Ob-4900/06 , Stran 1375
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana (Uradni list RS, št. 110/04) prosto delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri, – strokovno pozna področje dela zavoda, – ima sposobnost organiziranja in vodenja dela, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – aktivno obvlada slovenski jezik, – aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik. Direktor/ica bo po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda imenovan/a za mandatno dobo pet let. Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni in/ali dokazilo o najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini. Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na nižji ravni in/ali potrdilo o več tedenskem šolanju oziroma izobraževanju v tujini. Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico Mestnega muzeja Ljubljana«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda. Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel. 01/306-1290.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina