Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj, stran 2012.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03 in 77/04), 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 23/05) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 25. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj
1. člen
Za enajsto alinejo prvega odstavka 3. člena se doda nova alineja, ki se glasi: »reklamni panoji za brezplačno oglaševanje«.
2. člen
Za drugem odstavku 12. členu se črta besedilo »prenosnimi uličnimi reklamnimi«.
3. člen
V 12. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Oglaševanje za neprofitne in humanitarne namene ter projektov, ki jih financira Mestna občina Kranj se lahko izvaja na brezplačnih oglasnih površinah iz 3. člena tega odloka.«.
4. člen
V X. poglavju se spremeni naslov tako, da se glasi:
»X. Določbe o sankcijah«
5. člen
V 29. členu se spremeni besedilo prvega odstavka tako, da se glasi: »Z globo v višini 300.000 tolarjev se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti če:«.
6. člen
V 29. členu se za drugo alinejo prvega odstavka doda nova alineja z naslednjim besedilom »ravna v nasprotju z 12. členom,«.
7. člen
V 29. členu se besedilo pod šesto alinejo spremeni tako, da se glasi: »ravna v nasprotju s 24. členom,«.
8. člen
V 29. členu se besedilo pod sedmo alinejo spremeni tako, da se glasi: »ravna v nasprotju z drugim odstavkom 30. člena.«.
9. člen
V 29. členu se spremeni besedilo drugega odstavka tako, da se glasi: »Z globo v višini 60.000 tolarjev se sankcionira za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe«.
10. člen
V 29. členu se spremeni besedilo tretjega odstavka tako, da se glasi: » Z globo v višini 30.000 tolarjev se sankcionira za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 24. členom«.
11. člen
V 30. členu se besedilo tretjega odstavka »določila 27. člena« spremeni tako, da se glasi »določila 28. člena«.
12. člen
V 31. členu se besedilo tretjega odstavka »določila 27. in 28. člena« spremeni tako, da se glasi »določila 28. in 29. člena«.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0180/2005-46/01
Kranj, dne 25. januarja 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina