Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-5116/06 , Stran 1355
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa je potrditev Eureka projekta na zasedanjih programa Eureka s strani Visokih predstavnikov in s tem možnost pridobitve sofinanciranja stroškov slovenskih partnerjev za potrjen projekt. 3. Namen razpisa Namen razpisa je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij na vseh področjih programa Eureka in s subvencijami za raziskovalno delo zagotoviti podjetjem in institucijam znanja iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte iz evropskega programa Eureka. Cilj ministrstva je povečati uspešno udeležbo slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki temeljijo na znanju. Ministrstvo bo dodeljevalo subvencijo v skladu z upoštevanjem pravil programa Eureka. Prednosti Eureke so: – pridobitev oznake Eureka projekt, ki je posebno priznanje in ob izpolnjevanju določenih pogojev prijavitelja kvalificira za pridobitev nacionalne subvencije, – s svojo prepoznavnostjo omogoča lažji dostop do kapitala pri privatnih virih, – Eureka projekt pomeni lažjo pot do komercialnega uspeha ter trženja končnih izdelkov, – pridobitev ustreznih izkušenj za kasnejše sodelovanje v mednarodnih konzorcijih in mednarodnih programih EU. Projekti se lahko pripravljajo kot individualni projekti ali pa v okviru t.i. dežnikov (umbrellas) in grozdov (clusters). Projekti v okviru grozdov (clustrov) se podpirajo enako kot individualni projekti z upoštevanjem specifičnosti podprograma grozdov (clustrov). Pravila za prijavo projektov predpisana s strani programa Eureka zavezujejo nacionalne kontaktne osebe, da pred vsakim rednim zasedanjem Eureke programa pravočasno obvestijo Eureka sekretariat o ustreznih kakovostnih projektih. Za informacije v zvezi s prijavo projektov in rokov je na voljo slovenska nacionalna kontaktna oseba. Zainteresirane organizacije se lahko vključijo v že tekoče potrjene projekte na zasedanju Visokih predstavnikov programa Eureka, lahko pa same prijavijo nove projekte. 4. Sofinanciranje stroškov udeležbe slovenskih partnerjev v projektih programa Eureka. Prijavitelj se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za potrditev Eureka projekta ali pa za potrditev Eureka projekta in sofinanciranje projekta. Ne glede na to, za kateri del se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje razpisa. Sofinancira se sodelovanje slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij v projektih v višini do 50% vrednosti slovenskega razvojno raziskovalnega deleža v posameznem projektu, vendar največ do 12 mio SIT letno na projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih podjetij ali raziskovalnih institucij pri istem projektu, se bo subvencija delila na vse sodelujoče institucije (12 mio SIT se razdeli med partnerje v skladu z njihovim deležem pri projektu). Slovenija kot članica Eureke programa zagotavlja sredstva samo za slovenske udeležence v posameznih projektih. 5. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta so stroški za izvajanje razvojno raziskovalnega projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav v višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov za razvojno raziskovalne aktivnosti in sicer: – stroški osebja (raziskovalci in razvojniki), – stroški instrumentov, zemljišč ter zgradb, – stroški svetovanja in drugih storitev, ki so kupljeni iz zunanjih virov, – ostali stroški (stroški režije, stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani s prijavljenimi razvojno raziskovalnimi projekti. 6. Pogoji sodelovanja Pogoji sodelovanja v Eureki: – pri projektu morata sodelovati najmanj dve podjetji in/ali raziskovalni instituciji iz dveh različnih držav članic, vsaj ena pa mora prihajati iz industrije (v posameznem projektu mora biti vsaj en slovenski partner iz industrije), – imajo poravnane obveznosti do države, – niso pridobila državnih pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi pridobivanja take pomoči, – niso za iste stroške sofinancirana iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, – na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi). Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis morajo biti registrirani oziroma vpisani po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02). Prijavitelji morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji in so lahko tisti: – ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ki 31. 12. 2003 niso v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); Poleg tega morajo izpolnjevati še naslednje pogoje in sicer: do sredstev tega razpisa niso upravičeni prijavitelji iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo in jeklarstvo. Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken. Vsak slovenski partner lahko sodeluje največ v dveh tekočih projektih. Šele nato lahko ponovno prijavi nov Eureka projekt. V primeru Eureke podprograma grozdov se slovenskim partnerjem sofinancirajo upravičeni stroški v okviru odobrenega projekta, ki je bil potrjen na ustreznem odboru grozda. Slovenski prijavitelj se mora prijaviti v skladu s razpisno dokumentacijo. Komisija preveri pozitivno potrjenost projekta v skladu s tem izda pozitivni sklep. 7. Merila za izbiro projektov Prispele vloge, ki bodo ustrezale pogojem programa Eureka in v tem razpisu določenim pravilom, bo obravnavala strokovna komisija. Najprej strokovna komisija prijavljene projekte v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo oceni po spodnjih merilih in v kolikor je pozitivna jih posreduje naprej na zasedanje Visokih predstavnikov programa Eureka: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Meja nad katero se bodo sofinancirale vloge je 120 točk. Višina subvencije za slovenskega partnerja v projektu se določi glede na višino njegovega ustreznega deleža v celotnem projektu in glede na število mesecev trajanja projekta v tekočem letu. 8. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2006 znaša 225,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5687 proračuna RS za leto 2006. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2006. 10. Način prijave in razpisni rok Roki za oddajo vlog na razpis so odvisni od posameznih uradnih zasedanj Eureke (v nadaljevanju: zasedanje). Uradno informacijo o zasedanjih vam posreduje nacionalna kontaktna oseba oziroma je na uradni spletni strani programa Eureka (www.eureka.be). Natančni roki za oddajo so objavljeni na spletni strani ministrstva na spletnem naslovu (www.mvzt.gov.si). Popolna prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, na dan objavljenega datuma na spletni strani MVZT (www.mvzt.gov.si) do 12. ure ne glede na način dostave, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – javni razpis za dodeljevanje spodbud na programu Eureka« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija za tekoče zasedanje ne bo obravnavala in jih bo shranila in obravnavala na naslednjem zasedanju komisije. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni. Posamezni slovenski partner v skupnem Eureka projektu mora vlogo poslati posebej. 11. Odpiranje vlog: komisija za ugotavljanje pogojev razpisa se sestane večkrat letno, in sicer vsaj 10 dni pred uradnim zasedanjem Eureke, da oblikuje stališče do posameznih projektov. Datumi zasedanja komisij, kjer se bo ugotavljala upravičenost sredstev za projekte v programu Eureka v letu 2006 bodo objavljeni na internetni strani ministrstva naknadno. Zasedanja strokovne komisije niso javna. 12. Obveščanje o izboru: predlagatelji projektov bodo sklep o ustreznosti projekta, predvidenim zneskom sofinanciranja in posredovanju prejeli v 90 dneh po zasedanjih strokovne komisije. 13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internetnem naslovu www.mvzt.gov.si in na sedežu ministrstva. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni elektronski naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. 14. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s programom Eureka in tem razpisom je mogoče dobiti po telefonu: 01/478-46-00, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov erik.potocar@gov.si.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina