Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 122-04/06-2 Ob-4715/06 , Stran 1367
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. 2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov upravičencev s področja socialnih in humanitarnih dejavnosti. 3. Upravičenci in pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki izvajajo programe socialnih in humanitarnih dejavnosti na območju Občine Komen oziroma za občane Občine Komen in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, v skladu z določili o registraciji, – njihovi člani so tudi občani Občine Komen, – imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti, – imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, kolikor so bili prejemniki sredstev iz proračuna Občine Komen za leto 2005. Pravne osebe, ki delujejo na območju več občin, regij ali na nivoju države, morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da je določeno število članov oziroma uporabnikov občanov Občine Komen ter natančno opredeliti oziroma razmejiti programe in obseg programov, ki je namenjen občanom Občine Komen, od ostalih aktivnosti. 4. Razpoložljiva sredstva: razpoložljiva sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2006 v skupni višini 1,900.000 SIT. 5. Obdobje za porabo sredstev: na podlagi tega razpisa pridobljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 6. Razpisni rok: rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z dnem objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS in se zaključi 30. dan po njegovi objavi. 7. Razpisna dokumentacija: vlagatelji morajo vloge pripraviti in oddati izključno na obrazcih razpisne dokumentacije, ki je na voljo v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen in na spletni strani Občine Komen http://www.komen.si. 8. Vsebina vlog in obvezne priloge Vloge morajo odgovorne osebe izvajalca izpolniti v slovenskem jeziku s tiskanimi črkami. Vloge bodo obravnavane kot popolne, če bodo ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane na vseh zahtevanih mestih in če jim bodo priložene vse obvezne priloge: – dokazilo o urejeni evidenci o članstvu, – izjava o zagotovljenih osnovnih pogojih za realizacijo načrtovanih aktivnosti, – dokazilo o registraciji, – potrdilo o delovanju v javnem interesu (kolikor obstaja), – poročilo o delu v preteklem letu, – program dela za razpisno leto, – dokazilo o številu članov iz Občine Komen, – dokazila o usposobljenosti strokovnega kadra. 9. Oddaja vlog: vloga mora prispeti na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje trideseti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi vloga, ki je bila (najkasneje) do 12. ure zadnjega dne roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, z jasno vidnim napisom: »Ne odpiraj – razpis Sociala 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. 10. Obravnava vlog: v roku prispele vloge bo strokovna komisija obravnavala predvidoma v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka v skladu z merili iz Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 19/03). Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozne vloge, neustrezno naslovljene in neustrezno označene vloge bodo s pisnim sklepom zavržene. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih v roku 15 dni dopolnijo. Vloge, ki jih pozvani predlagatelji v tem roku ne bodo dopolnili, bodo s pisnim sklepom zavržene kot nepopolne. 11. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti, bodo sklenjene pisne pogodbe o sofinanciranju. 12. Informacije: vse dodatne informacije dobite vsak delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine Komen, v sobi 23, pri Karin Jejčič ter na tel. 05/73-10-470 oziroma GSM 041/383-894.

AAA Zlata odličnost