Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 111-117/2005/7 Ob-4717/06 , Stran 1385
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajni točki: Kobariški stol 105,1 MHz (za pokrivanje območja med Žago in Trnovim ob Soči). 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede opravljanja radiodifuzne dejavnosti 2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05). 2.2. Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. 2.3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti. 2.4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih letih od roka uvedbe javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1). 2.5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno informiranje o pomembnih lokalnih dogodkih na razpisanem območju. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje) 3.1. Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim številom točk (0-5 točk). 3.2. Politična nevtralnost programa Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo prejme 1 točko, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk (0-1 točk). 3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe Namen tega kriterija je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Merilo žanrske in tematske raznovrstnosti programske ponudbe bo ocenjeno v dveh podmerilih: žanrska raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu in tematska raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Pri podmerilu žanrska raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu bo mogoče doseči od 0 do 4 točke, pri podmerilu tematska raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu pa od 0 do 3 točke (0-7 točk). 3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na to, v kolikšni meri bo dopolnil manjkajočo programsko ponudbo na razpisanem območju. Agencija bo pripravila analizo stanja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju, iz katere bo razvidno kakšne so manjkajoče programske vsebine na razpisanem območju. Največje število točk bo dobil tisti ponudnik, ki bo v največji meri dopolnil manjkajočo programsko ponudbo na razpisanem območju (0-5 točk). 3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja imajo prednost pred tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na oddaljenem območju. Za oddaljeno se šteje takšno območje, ki z razpisanim ne more tvoriti homogenega radijskega omrežja in bi v primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ustvarili nepovezane otoke istega programa. Za tvorjenje homogenega radijskega omrežja se šteje, če se razpisano območje nahaja manj kot 20 km od obstoječega območja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program (0-6 točk). 3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom Območje pokrivanja razpisane oddajne točke sega deloma v Občino Bovec in deloma v Občino Kobarid. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 1 točko (0-2 točki). 3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program Območje pokrivanja razpisane oddajne točke sega deloma v Občino Bovec in deloma v Občino Kobarid. Ponudnik, s sedežem v eni izmed navedenih občin, lahko priloži zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program (0-3 točke). 3.8. Ekonomsko stanje prosilca Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi podatkov iz priložene informacije o boniteti poslovanja, pripravljene s strani banke oziroma hranilnice, in informacije o plačilni sposobnosti za vse odprte transakcijske račune pri vseh bankah oziroma hranilnicah v Republiki Sloveniji (0-5 točk). 3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 3 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 2 točki glede na vrednost opreme za produkcijo programa (0-5 točk). 3.10. Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev Ponudniki programov, ki bi z razpisanim območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program (0-5 točk). 3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi izkušenj oziroma števila let delovanja ponudnika na področju radijske dejavnosti (0-3 točke). 3.12. Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim številom točk (0-5 točk). 3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu za razpisano oddajno točko se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena ZMed. 3.13.1. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena, bo prejel 3 točke, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk (0-3 točke). 3.13.2. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa regionalnega programa posebnega pomena, bo prejel 2 točki, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa regionalnega programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk (0-2 točki). 3.13.3. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa študentskega ali nepridobitnega programa posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa študentskega ali nepridobitnega programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk (0-1 točka). 3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem na območju, kateremu je program namenjen. (0-5 točk) Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 30 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti priporočeno s povratnico na naslov: Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije najkasneje zadnji dan razpisnega roka do 15. ure, oziroma če so poslane s priporočeno poštno pošiljko, morajo biti ta dan oddane na pošti. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Če bo ponudba prepozno poslana po pošti, jo bo agencija poslala nazaj ponudniku. 5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura) Šteje se, da javni razpis na razpisani oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala razpisnim pogojem. Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Javno odpiranje ponudb za dodelitev prostega radiodifuznega kanala za radijsko difuzno radijsko postajo bo potekalo v sejni sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 31. 3. 2006 ob 9. uri. Na javnem odpiranju ponudb lahko sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije (http://www.apek.si/razpisRDF2006). Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno v vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure. 7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel. 01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti