Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 333-01-1/2006-1710 Ob-4745/06 , Stran 1368
Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 100/05). 1. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov turističnih društev, drugih društev in zveze v Mestni občini Novo mesto za leto 2006, ki vsebujejo naslednje aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto: – organiziranje dejavnosti Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine v občini, – organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva turistično društvo, – označevanje, vzdrževanje in urejanje turistične signalizacije in ostale infrastrukture, – urejanje in vzdrževanje tematskih poti, – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – predstavljanje in ohranjanje kulturne dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene, – vzgajanje in delovanje turističnega podmladka v okviru turističnega društva ali zveze na šolah ali v kraju, – sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno skupnostjo in občino, – izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah), – za tekoče delovanje društva v višini 5 odstotkov od odobrenega programa za sofinanciranje, – druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma. 3. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Na razpis se poleg turističnih društev in Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine lahko javijo tudi druga društva in pravne osebe, ki izvajajo aktivnosti v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – da opravljajo dejavnost na neprofitni ravni, – da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto. 4. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega razpisa je 10,000.000 SIT na proračunski postavki 16 047301 Programi TIC, DTZ, turistična društva. 5. Rok za izvedbo Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju proračunskih sredstev: – program dela in pomembnost posameznih projektov za Mestno občino Novo mesto v letu 2006, – aktivnost društva/zveze, realizacija pogodbenih obveznosti in porabljena finančna sredstva v letu 2005 (realizirano mora biti vsaj polovica planiranih aktivnosti v letu 2005), – pomembnost delovanja društva/zveze za Mestno občino Novo mesto in sodelovanje z drugimi nosilci turistične ponudbe (sodelovanje ali organiziranje vsaj dveh prireditev), – število članov društva iz Mestne občine Novo mesto. Merila se upoštevajo po pomembnosti po vrstnem redu, kot so zgoraj navedena. Za sofinanciranje programov morajo društva zadostiti vsem zgoraj navedenim merilom. 7. Višina dodeljenih sredstev Sofinancira se do 50 odstotkov ovrednotenih planiranih aktivnosti v letu 2006. Za koriščenje odobrenih sredstev mora upravičenec v zahtevku predložiti dokazila za realizirane naloge v višini vsaj 70 odstotkov od odobrene vrednosti projekta. 8. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje dokumente: a) program dela v letu 2006 ter njegovo finančno ovrednotenje, b) podrobno finančno poročilo za leto 2005, potrjeno s strani nadzorne komisije društva oziroma zveze, c) zaključni račun za leto 2005, d) poročilo o delu v letu 2005, e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisa. 9. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Upravičencu bodo sredstva nakazana po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank v roku 30 dni po predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec posredovati najkasneje do 30. 11. 2006. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 10. Rok za prijavo in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 31. 3. 2006, ali ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z oznako na prvi strani »Ne odpiraj - Vloga na razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, drugih društev in zveze, ki delujejo v turizmu« 11. Izid razpisa Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 12. Informacije Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa lahko dobijo informacije na Oddelku za kmetijstvo in turizem MO Novo mesto, Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na tel. 07/393-92-65 (Drago Košak) ali po elektronski pošti drago.kosak@novomesto.si.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina