Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4920/06 , Stran 1354
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o izbiri izvajalca, predlagani ponudbi ter višini sredstev. V projektu se nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki: 1. krizne namestitve, ki vsebuje: – ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, – psihološko pomoč, – pomoč pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči, – prevajalske storitve in tolmačenje, – pomoč pri urejanju statusa, – svetovanje in informacije, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije. 2. ali namestitve v varni prostor, v primeru ko se žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem postopku trgovine z ljudmi. II. Orientacijska vrednost razpisa Orientacijska vrednost razpisa je 30 milijonov tolarjev. Projekt se financira iz sredstev: Ministrstva za notranje zadeve, 6094 Oskrba migrantov: 9,000.000 SIT. Ministrstva za pravosodje, 5502 Pomoč organizacijam po sklepih Vlade RS 9,000.000 SIT. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine: 12,000.000 SIT. III. Poraba sredstev: sredstva dodeljena na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta do 31. 12. 2006, razen v primerih, ko ministrstva na osnovi predhodnega zaprosila, ki je v skladu s pogodbo, soglašajo s kasnejšo porabo sredstev. IV. Splošni pogoji za vse izvajalce projekta, ki se prijavljajo na razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje: 1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji; 3. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), (dokazilo – za zavode ali podjetja sklep sodišča o registraciji, za verske skupnosti potrdilo Urada RS za verske skupnosti o statusu civilnopravne osebe, za društva odločba upravne enote o registraciji in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, ter v primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 ali s strani upravne enote overjen statut društva iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti); 4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev); 5. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 6. imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 7. uporabnicam ali uporabnikom projekta (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) se zagotavlja 24-urna dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 8. predložijo letne računovodske izkaze za leto 2004 (izkaz uspeha in bilanco stanja, ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov, je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni organ izvajalca; 9. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno potrdilo sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudb); 10. zaposlena iz točke V/1 tega razpisa nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in nista bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (dokazilo – izjava oziroma potrdilo o nekaznovanosti). Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti za oba zaposlena potrdilo o nekaznovanosti; 11. zoper zaposlena iz točke V/1 tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – izjava oziroma potrdilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica). Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti za oba zaposlena potrdilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica; 12. sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji). V. Merila za izbor projekta 1. V projektu se zagotavljajo sredstva v višini dveh zaposlenih delavcev. Prva zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 5 let delovnih izkušenj. Druga zaposlitev je možna kot zaposlitev strokovnega delavca z višjo ali visoko šolo ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu. V primeru, da izobrazba zaposlenih ne ustreza merilom za izbor projekta, se ponudba izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. – Ustrezno število let delovne dobe. Točkuje se samo druga zaposlitev. V primeru, da ima drugo zaposleni 3 leta delovnih izkušenj prejme 1 točko. V primeru, da ima drugo zaposleni manj kot 3 leta delovnih izkušenj, prejme 0 točk. Drugo zaposleni ne sme imeti statusa pripravnika. – Usposobljenost kadra. (Druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja). Oba zgoraj navedena delavca se točkujeta posebej. Posamezni delavec lahko zbere maksimalno 2 točki. Udeležba na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali na področju dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu najmanj 8 ur se točkuje z 1 točko. Fakultetna ali visokošolska specializacija s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuirano izobraževanje s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur se točkuje z 2 točkama. Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja. 2. Predložena višina odhodkov za stroške dela dveh zaposlenih: najvišja postavljena cena stroškov dela za 2 strokovna delavca dobi 1 točko. Vsako naslednje, nižje rangirano mesto oziroma nižja cena stroškov dela pridobi dodatno točko. Obvezno mora biti naveden izhodiščni količnik za oba strokovna delavca. 3. Višina materialnih stroškov za izvajanje programa Materialni stroški predvidoma ne smejo presegati 20% višine postavljene cene stroškov dela za dva zaposlena in ne smejo biti nižji od 500.000 SIT. V primeru nižje postavljene cene materialnih stroškov se ponudba izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Najvišja postavljena cena materialnih stroškov dobi 1 točko. Vsako naslednje, nižje rangirano mesto oziroma nižja cena materialnih stroškov pridobi dodatno točko. 4. Cena oskrbnega dne v primeru krizne namestitve Kot krizne namestitve se bodo štele tiste namestitve, ki jih za potrebe žrtve zagotovi izvajalec na podlagi zahteve organa odkrivanja ali organa kazenskega pregona Republike Slovenije za izvrševanje njihovih zakonitih pristojnosti ali nalog oziroma v sodelovanju z navedenimi organi. Najnižja cena oskrbnega dne krizne namestitve ne sme biti nižja od 5.000 SIT in ne višja od 17.000 SIT. Najvišja postavljena cena za oskrbni dan krizne namestitve pridobi 1 točko. Vsako naslednje, nižje rangirano mesto oziroma nižja cena oskrbnega dne krizne namestitve pridobi dodatno točko. 5. Cena oskrbnega dne v primeru oskrbe v varnem prostoru Najnižja cena oskrbnega dne v varnem prostoru ne sme biti manjša od 2.000 SIT. Najvišja postavljena cena za oskrbni dan v varnem prostoru dobi točko 1. Vsako naslednje, nižje rangirano mesto oziroma nižja cena oskrbnega dne v varnem prostoru pridobi dodatno točko. 6. Cena ure prevajalske storitve: najvišja postavljena cena za uro prevajalske storitve pridobi 0,5 točke. Vsako naslednje, nižje rangirano mesto oziroma nižja cena za uro prevajalske storitve pridobi dodatno 0,5 točke. Poleg navedenih meril mora izvajalec projekta v prijavi obvezno navesti: – ustreznost prostorov v varnem prostoru. Izvajalec mora zagotoviti varen prostor z najmanj dvema sobama, kuhinjo z jedilnico (najmanj 8 m2) ter ostalimi pripadajočimi prostori (kopalnica, toaleta), notranje izmere najmanj 50 m2, – način in možnost pravnega svetovanja žrtvi trgovine z ljudmi, – način telefonskega svetovanja in dosegljivost za žrtve, – način varovanja varnega prostora, kadar je to potrebno, – finančno konstrukcijo projekta. Izvajalec mora obvezno navesti kako zagotavlja ustrezne prostore, pravno svetovanje, telefonsko svetovanje, opredeliti način varovanja varnega prostora, kadar je to potrebno in izpolniti finančno konstrukcijo projekta z vsemi zahtevanimi podatki, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. VI. Način sofinanciranja projekta V projektu je zagotovljeno financiranje plačila dela dveh zaposlenih. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo. Zaposlena delavca v projektu, za katera se sredstva zagotavljajo s tem razpisom, ne smeta biti zaposlena v drugih programih ali pri drugem delodajalcu. Izvajalec lahko v projektu 24-urno telefonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno pripravljenostjo. Krizne namestitve ali namestitve v varnem prostoru bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev in na podlagi izstavljenih fotokopij računov naročniku, ki so priloga zahtevka za izplačilo. Izvajalec projekta mora v primeru zahteve ministrstva omogočiti ogled prostorov pooblaščeni osebi s strani ministra za delo, družino in socialne zadeve. Financirane bodo samo tiste prevajalske storitve, ki so dogovorjene z naročnikom, prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred uradnimi organi RS ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev in sicer na podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki so priloga zahtevka za izplačilo. VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe 1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na predpisanem obrazcu »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2006«, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2006« in vzorec pogodbe) na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstropje, Ljubljana ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, http://www.gov.si/mddsz/; v rubriki Razpisi. Opozarjamo vas, da pri delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu uporabljate datoteko, ki je v WORD obliki. 2. Popolna ponudba vsebuje naslednje elemente: A) izpolnjena prijava na razpis »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2006« z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu in s prilogami; B) odločba upravne enote o registraciji za društva, sklep sodišča o registraciji za zavod ali podjetje, potrdilo Urada RS za verske skupnosti o statusu civilnopravne osebe za verske skupnosti; C) društvo mora priložiti tudi obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, v primeru, da nima šifre podrazreda 85.3, pa tudi s strani upravne enote overjen statut; D) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe; E) računovodske izkaze za leto 2004 (izkaz uspeha in bilanca stanja); F) originalno potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ki ni starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo vlog; G) pisni izjavi ali potrdili o tem, da zaposlena iz točke V/1 tega razpisa nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, H) pisni izjavi ali potrdili o tem, da proti zaposlenima iz točke V/1 tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga! Javni razpis za projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi 2006«. Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelj in njegov naslov. 4. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/369-77-50 ali 01/369-77-62, vsak delavnik od 9. do 10. ure. Organizirano bo tudi informativno srečanje, na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, v sejni sobi, v sredo 8. 3. 2006, ob 10. uri. 5. Rok za oddajo ponudb je 15. 3. 2006. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 6. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. 7. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ali spreminja do preteka razpisnega roka. 8. Nepopolne ponudbe, ki po pozivu ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. 9. O dodelitvi sredstev bo odločil minister za delo, družino in socialne zadeve s sklepom na predlog strokovne komisije, ki jo bo imenoval minister s posebnim sklepom. 10. Zoper sklep o dodelitvi sredstev bo mogoče vložiti pritožbo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 8 dni od prejema sklepa, o pritožbah pa bo odločil pristojni minister. 11. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 17. 3. 2006 v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ob 12. uri. Odpiranje ni javno. 12. Ponudniki bodo o izboru projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v letu 2006 pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti