Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

751. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (ZPDVPNPIA), stran 1972.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev
za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov
iz nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (ZPDVPNPIA)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (ZPDVPNPIA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. februarja 2006.
Št. 001-22-17/06
Ljubljana, dne 17. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI DARS, d.d., IZ KREDITOV
IN IZDANIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST
V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI
1.030,15 MILIJONOV EVROV (ZPDVPNPIA)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) iz naslova kreditov oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev do skupne višine 1.030,15 milijonov evrov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški v tolarski protivrednosti ali protivrednosti katerekoli druge valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
(2) DARS, d.d., lahko najame kredite oziroma izda dolžniške vrednostne papirje iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– sredstva kreditov se lahko črpajo v več obrokih oziroma se dolžniški vrednostni papirji lahko izdajajo v več serijah do konca leta 2010,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva sklenitve posamezne kreditne pogodbe ali dneva izdaje posameznega dolžniškega vrednostnega papirja,
– vsi stroški, povezani z najetjem kredita, ne smejo presegati 0,2% vrednosti glavnice posameznega kredita,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva z obrestnimi merami primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih dolžniških vrednostnih papirjev, s tem da stroški ne presegajo 0,15% nominalne vrednosti glavnice.
(3) Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena se namenijo za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Pesnica–Slivnica (etapa: Pesnica–Zrkovska cesta), Razdrto–Vipava (etapa: Rebernice), Šentvid–Koseze, Peračica–Podtabor, Škofije–Srmin, Maribor–Lenart, Šmarje - Sap–Višnja Gora (etapa: Ploščad za BS Cikava), Beltinci–Pince (etapa: Lendava–Pince), Lenart–Beltinci (etapa: Lenart–Sp. Senarska), Pesnica–Slivnica (etapa: Nova Zrkovska km 0,87–3,8), Hoče–Arja vas (etapa: Priključek Ljubečna), Klanec–Ankaran (etapa: Navezava na luko Koper I. faza), Klanec–Ankaran (etapa: Ploščad za BS Bertoki), Koper–Izola, Hrastje–Kronovo (etapa: Hrastje–Lešnica), Hrastje–Kronovo (etapa: Lešnica–Kronovo), Hajdina–Ormož (etapa: Hajdina–Ptuj), Celje: Mariborska cesta, Lenart–Beltinci (etapa Sp. Senarska–Cogetinci), Beltinci–Pince (etapa: Beltinci–Lendava), Slivnica–Gruškovje (etapa: Slivnica–Draženci), Pesnica–Slivnica (etapa: Zrkovska cesta–Ptujska cesta), Bič–Hrastje (etapa: Pluska–Ponikve), Bič–Hrastje (etapa: Ponikve–Hrastje), MMP Gruškovje–državna meja ter obnove avtocestnega omrežja.
2. člen
DARS, d.d., uporablja sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev iz 1. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določeno v Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04), letnimi plani razvoja in obnavljanja avtocest in kvoto zadolževanja DARS, d.d., za posamezno leto, do vključno leta 2010.
3. člen
Če DARS, d.d., ne bo poravnal obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadlo obveznost namesto DARS, d.d..
4. člen
(1) Če DARS, d.d., ne bo sposoben poravnati obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi predhodnega pisnega obvestila, ki ga bo DARS, d.d., poslal poroku, na dan zapadlosti posamezne obveznosti poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega vrednostnega papirja namesto DARS, d.d.
(2) Republika Slovenija in DARS, d.d., podrobneje opredelita vsebino in obliko obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena s pogodbo.
(3) Pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, v 90 dneh po izdaji dolžniških vrednostnih papirjev s strani DARS, d.d..
5. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije iz 1. člena tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere bo dano poroštvo Republike Slovenije.
6. člen
(1) V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbe o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
(2) V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
7. člen
(1) Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po tem zakonu, pridobi pravico do regresiranja izplačanih zneskov od DARS, d.d., skupaj z vsemi stroški, ki so nastali v zvezi s tem.
(2) Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči iz sredstev po vseh virih, ki so namenjeni gradnji avtocest v Republiki Sloveniji.
8. člen
V 90 dneh po sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma izdaji poroštvene izjave skleneta DARS, d.d., ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/06-142/1
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EPA 673-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost