Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4860/06 , Stran 1361
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so mikrokrediti za mala podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v letu 2006. Skupna višina razpisanih kreditov je 100,000.000 SIT. Mikrokrediti se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. 2. Pogoji in merila za odobritev mikrokreditov za mala podjetja 2.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo vsa mala podjetja (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), do 50 zaposlenih in čisti prihodki do 2,3 mrld SIT s sedežem v Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS: – področje A – Kmetijstvo, – področje B – Ribištvo in ribiške storitve, – oddelek 60 – Kopenski promet, cevovodni promet, – oddelek 61 – Vodni promet, – oddelek 62 – Zračni promet. Do pomoči po pravilu de minimis Sklada niso upravičena MSP, katerim bi bila pomoč neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo. Prav tako se na razpis ne more prijaviti podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je podjetje, v katerem veliko podjetje (skladno z 52. in 53. členom ZGD) razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije). Do pomoči Sklada niso upravičena tudi podjetja: – ki so v preteklosti že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in – ki izvajajo program prestrukturiranja. Med upravičene stroške investicije ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju-upravičencu na podlagi pravila de minimis ne bo presegel 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Projekt, s katerim prosilec kandidira za sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – donosnost (profitabilnost) projekta za katerega se dodeljujejo sredstva, – likvidnost za celotno ekonomsko dobo, – zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in – da se realizira v Republiki Sloveniji. 2.2. Kreditni pogoji – Kredit se odobri za upravičene stroške investicije: – nakup blaga in storitev v skladu z dejavnostjo podjetja, – nakup, vzdrževanje in stroški popravljanja in prenavljanja strojev, opreme in poslovnih prostorov, – nakup materiala, ki je v rabi za redno opravljanje dejavnosti podjetja, – stroški najema poslovnih prostorov in opreme, – stroški promocijskih aktivnosti, – stroški materialnih investicij, brez transportnih sredstev in transportne opreme, – stroški nematerialnih investicij. – predračunska vrednost upravičenih stroškov investicije lahko znaša največ 8,000.000 SIT z DDV, – maksimalna višina kredita je lahko največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov oziroma 6,000.000 SIT, – kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev, – obrestna mera kredita: 3,8% nominalno, letno, – Sklad zaračunava stroške odobritve kredita v višini 0,5% enkratno od odobrenega zneska, – Sklad zaračunava stroške vodenja kredita v višini 0,5% letno od stanja kredita na dan 31. 12. za prihodnje koledarsko leto, v letu odobritve in izteka kredita se stroški obračunajo v sorazmerju s številom dni do konca koledarskega leta oziroma do konca izteka kredita, – zavarovanje kredita: minimalno bianco osebne menice in menice podjetja, – odplačilna doba kredita je od 1 do 5 let z možnostjo moratorija na odplačevanje glavnice največ 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita. 2.3. Merila za ocenjevanje projektov Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so: – kvantitativna (število novo zaposlenih, sodobna tehnologija in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti), – analiza finančnega položaja podjetja (finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost, ustreznost projekta glede na oceno širše ekonomske situacije (panoga, trg)), – kvalitatitvna (ocena na podlagi osebne predstavitve/intervjuja prijavitelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomska upravičenost investicije glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe). Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji. Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od možnih 100 po kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje finančnega položaja podjetja in kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel manj kot 45 točk, takoj pridobi negativno mnenje. Na podlagi analize finančnega položaja podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno. Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Razpisna komisija poda predlog Upravi Sklada v odločanje za vse formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem in oceno. Uprava Sklada sprejme končno odločitev – sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. 2.4. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z navodili, besedilo razpisa, prijavni list, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec kreditne pogodbe in seznam računov za upravičene stroške investicije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. 3. Vsebina vloge za mikrokredit 1. Prijavni list za mikrokredit. 2. Predstavitveni načrt z izkazom uspeha in bilanco stanja za leto 2004 in 2005. 3. Bonitetna dokazila (bonitetno dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni od datuma oddaje vloge): a. za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES), b. za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave. 4. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o obstoju podjetja ne sme biti starejše od 90 dni od datuma oddaje vloge): a. za gospodarske družbe: fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami, b. za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a. 5. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2). Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. 4. Rok za prijavo Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2006. Vmesni roki so: 25. 3. 2006, 25. 4. 2006, 25. 5. 2006, 25. 6. 2006, 25. 7. 2006, 25. 9. 2006 in 25. 10. 2006. Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri posameznem vmesnem odpiranju je poštni žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo odpiranje velja najvišji datum 25. 3. 2006). Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 25. 10. 2006, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. Vloge, ki bodo prispele po 25. 10. 2006 ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo. Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega vmesnega roka. Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema. 5. Pošiljanje vloge Vlogo za mikrokredit pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredit«. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

AAA Zlata odličnost