Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 64-02/2006 Ob-4868/06 , Stran 1374
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 62/05, 75/05 in 113/05), generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta uradnega(e) veterinarja(ke) – inšpektorja(ice) v Veterinarski upravi RS v Notranji veterinarski inšpekciji, Območni urad Kranj, Oddelek za javno veterinarsko zdravstvo. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – morajo biti doktorji veterinarske medicine; – imeti morajo 5 let delovnih izkušenj; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – potrebno je osnovno znanje enega tujega jezika; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; – imeti morajo opravljen izpit iz javne uprave; – imeti morajo opravljen strokovni izpit za inšpektorja; – imeti morajo veterinarsko licenco po Zakonu o veterinarstvu. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o veterinarski licenci; – fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja; – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz javne uprave; – izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar mora opraviti izpit za inšpektorja v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. Nazivi, v katerih se lahko opravlja delo na tem delovnem mestu, so: inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I. Izbrani(a) kandidat(ka) bo delo opravljal(a) v Veterinarski upravi Republike Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija, Območni urad Kranj, na naslovu Kranjska cesta 16, Naklo, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Območni urad Kranj opravlja svoje naloge. Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in z navedbo delovnega mesta – na naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati(ke) bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom vročen sklep. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Informacije dobite na tel. 01/300-13-23 (Tina Kump).

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina