Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 48/2006 Ob-4943/06 , Stran 1379
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št. 35/05 in 113/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto vodje službe za notranjo revizijo, v Sekretariatu, pod šifro 3 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Prosto delovno mesto vodje službe za revizijo je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih notranji revizor – podsekretar in notranji revizor – sekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu notranji revizor – podsekretar. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta: – najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv podsekretar. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU), – izpit za državnega notranjega revizorja. Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila: – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče); – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od treh mesecev; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti; – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu (v kolikor ga je kandidat opravil), – dokazilo o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja. Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – vodenje službe; – dolgoročno načrtovanje revizij; – letno načrtovanje revizij; – določitev revizijskih tehnik in metod vzorčenja; – določanje revizijskih ciljev; – izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah; – pregled in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol; – sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirne enote; – izdelava dokončnih revizijskih poročil in priporočil vodstvu; – spremljanje izvajanja revizijskih poročil; – izdelovanje letnih poročil za urad za nadzor proračuna; – sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje; – sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem; – zagotavljanje kakovosti dela notranjih revizorjev; – preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3, Ljubljana. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil priloženih k prijavi in razgovorov s kandidati. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro 3. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost