Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4896/06 , Stran 1375
Občina Rogatec na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/2006) ter 1. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05, UPB1 in 113/05) objavlja javni natečaj za delovno mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna oziroma najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih, – poznavanje dela v javnem zavodu, – aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika, – predložitev programa dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje, – izpolnjevanje ostalih pogojev v skladu z zakonom. Zakonski pogoji: – državljanstvo Republike Slovenije, – kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj morajo kandidati priložiti program dela zavoda za nadaljnjih 5 let in vizijo razvoja na področju turizma in kulture v Občini Rogatec ter naslednja dokazila: – fotokopijo osebnega dokumenta, – overjeno fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katere bodo razvidne delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih, – izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, – dokazilo o znanju enega svetovnega jezika (potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študij, dokazilo o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku in podobno). Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Nastop dela bo predvidoma 1. 4. 2006. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih Zavoda. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v osmih dneh od objave na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako »Prijava na javni natečaj – direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec – Ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 03/81-21-000 pri Simoni Dobnik.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina