Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

764. Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M 2/1 Rogaška Slatina–Trojane, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference, stran 1988.

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M 2/1 Rogaška Slatina–Trojane, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
in
SKLIC
2. prostorske konference
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina–Trojane, ki ga je pod številko projekta 50/04 maja 2005 izdelal Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje (v nadaljnjem besedilu: predlog strokovne rešitve);
2. okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za državni lokacijski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami, ki sta ga pod številko projekta P4M21RT – B114/123B novembra 2005 izdelala IBE, d. d., Ljubljana, in Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
3. revizije okoljskega poročila, ki sta jo oktobra 2005 izdelala okoljska izvedenca mag. Zoran Stojič in mag. Martin Žerdin, ter
4. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 3. marca 2006 do 3. aprila 2006, in sicer:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Lukovica, Lukovica pri Domžalah 46, Lukovica,
– v prostorih Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
– v prostorih Občine Vransko, Vransko 59, Vransko,
– v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, Tabor,
– v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovče,
– v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, Polzela,
– v prostorih Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
– v avli Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah in
– v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Javne obravnave bodo:
– 9. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika, Lukovica 46, Lukovica,
– 13. marca 2006 z začetkom ob 16:30. uri v dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134, Vransko,
– 13. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
– 20. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina,
– 20. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– 21. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v avli Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah,
– 21. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
– 22. marca 2006 z začetkom ob 16:30 uri v sejni sobi Občine Polzela, Polzela 8, Polzela,
– 22. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v dvorani gasilskega doma Žalec, Ulica heroja Staneta 1, Žalec,
– 23. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v sejni sobi Občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovče in
– 23. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21, Tabor.
III.
Med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe k predlogu strokovne rešitve in okoljskemu poročilu. Pripombe in predlogi se do 3. aprila 2006 lahko dajo pisno na mestih javne razgrntve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali pa se pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki "Zadeva" navedejo ključne besede "plinovod: Rogaška Slatina–Trojane".
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga tega načrta.
IV.
Med javno razgrnitvijo iz I. točke tega sklepa imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje pravico dajati mnenja in pripombe fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog strokovne rešitve nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
V.
Med javno razgrnitvijo iz I. točke tega sklepa Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, vabi na 2. prostorsko konferenco, ki bo 28. marca 2006 z začetkom ob 14. uri v sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, v podhodu.
Na prostorski konferenci bodo predstavljene strokovne podlage za državni lokacijski načrt za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina–Trojane. Nanjo so vabljeni zlasti predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj, organizirane javnosti in nosilcev urejanja prostora.
Gradivo iz prvega odstavka te točke je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, vsak delovni dan med 13. uro in 15.30, na sedežih Občine Lukovica, Občine Zagorje ob Savi, Občine Vransko, Občine Tabor, Občine Braslovče, Občine Polzela, Občine Žalec, Mestne občine Celje, Občine Šentjur, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Rogaška Slatina, in sicer med uradnimi urami, na spletnih straneh Urada za prostorski razvoj: http://www.gov.si/upr/aktualno.php, v rubriki Obvestila za javnost.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr), v časopisu Večer ter na krajevno običajen način na Radiu Celje, Radiu Štajerski val, v časopis Novi tednik in Rokovnjač ter na lokalnih televizijskih postajah ETV, TV Celje in 1TV.
Št. 350-10-4/2005-VC
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
EVA 2006-2511-0080
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost