Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št.100/06 Ob-4511/06 , Stran 1357
Zaporedna št. 1: parc. št. 754, travnik v izmeri 900 m2 in parc. št. 757 njiva v izmeri 1330 m2, obe vpisani pri vl. št. 494, k.o. Gojače, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, pogodbena vrednost zemljišč je 11,506.800 SIT, od česar znaša vrednost zemljišč 9,589.000 SIT, 20% DDV pa znaša 1,917.800 SIT. Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 2: parc. št. 1771/2, travnik v izmeri 16565 m2, vpisana pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je 126,841.518 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 105,701.265 SIT, 20% DDV pa znaša 21,140.253 SIT. Zaporedna št. 3: parc. št. 1749, njiva v izmeri 577 m2 in parc. št. 1750/2 njiva v izmeri 3492 m2, obe vpisani pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina ter parc. št. 1397/2 njiva v izmeri 526 m2 vpisana pri vl. št. 1421, k.o. Ajdovščina, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, pogodbena vrednost zemljišč je 30,078.870 SIT, od česar znaša vrednost zemljišč 25,065.725 SIT, 20% DDV pa znaša 5,013.145 SIT. Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 4: parc. št. 1177, travnik v izmeri 3001 m2 in pašnik v izmeri 1700 m2 in parc. št. 1180 travnik v izmeri 3874 m2 obe vpisani pri vl. št. 1321, k.o. Gorenji Logatec ter parc. št. 1179 travnik v izmeri 2305 m2, vpisana pri vl. št. 1138, k.o. Gorenji Logatec, zemljišča se po planu nahajajo v poselitvenem območju S12-S2 Male Laze, površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, pogodbena vrednost zemljišč je 90,739.200 SIT, od česar znaša vrednost zemljišč 75,616.000 SIT, 20% DDV pa znaša 15,123.200 SIT. Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 5: parc. št. 1377/2, travnik v izmeri 616 m2, vpisana pri vl. št. 1456, k.o. Škofja vas, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je 4,531.296 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 3,776.080 SIT, 20% DDV pa znaša 755.216 SIT. Kupec se zaveže plačati tudi stroške cenitve zemljišča v višini 36.000 SIT in stroške parcelacije 160.086 SIT. V strošek cenitve in parcelacije je vključen 20% DDV. Zaporedna št. 6: parc. št. 459, gozd v izmeri 9384 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je 22,521.600 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 18,768.000 SIT, 20% DDV pa znaša 3,753.600 SIT. Zaporedna št. 7: parc. št. 463, gozd v izmeri 7434 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je 17,841.600 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 14,868.000 SIT, 20% DDV pa znaša 2,973.600 SIT. Zaporedna št. 8: parc. št. 468/3, gozd v izmeri 5107 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je 12,256.800 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 10,214.000 SIT, 20% DDV pa znaša 2,042.800 SIT. Zaporedna št. 9: parc. št. 468/4, travnik v izmeri 4499 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je 10,797.600 SIT, od česar znaša vrednost zemljišča 8,998.000 SIT, 20% DDV pa znaša 1,799.600 SIT. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 10. 3. 2006, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – pod zap. št. _____– Ne odpiraj«. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 2-2/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 5 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 16. 3. 2006 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).

AAA Zlata odličnost