Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 1986.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06), izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
(1) V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05) se na koncu tabele »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44-49«, doda nova vrstica, ki se glasi: »šifra PU: 69990, naziv proračunskega uporabnika: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Višja strokovna šola, šifra DM: B017307, ime delovnega mesta: Ravnatelj VSŠOE, plačni razred: 44«.
(2) V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42-49, se pri šifri PU 69973, naziv proračunskega uporabnika: »Šolski center Ljubljana – Splošna in strokovna gimnazija in srednja kemijska šola« spremeni, tako da se glasi: »Šolski center Ljubljana – Splošna in strokovna gimnazija«, v petem stolpcu »plačni razred«, pa se številka »49« nadomesti s številko »46«.
Pri šifri PU 69973 se naziv proračunskega uporabnika: »Šolski center Ljubljana – Srednja strojna šola« spremeni, tako da se glasi: »Šolski center Ljubljana – Srednja strojna šola in Srednja kemijska šola«.
Na koncu tabele se dodata novi vrstici, ki se glasita: »šifra PU: 69990, naziv proračunskega uporabnika: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola, šifra DM: B017314, ime delovnega mesta: Ravnatelj SŠOE, plačni razred: 45« ter »šifra PU: 69990, naziv proračunskega uporabnika: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola, šifra DM: B017314, ime delovnega mesta: Ravnatelj SŠOE, plačni razred: 44«.
(3) V tabeli »Tip osebe javnega prava: osnovna šola s prilagojenim programom, Razpon plačnega razreda: 42-50, pri šifri PU 69019 – Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor«, se v petem stolpcu »plačni razred«, številka »48« nadomesti s številko »49«.
(4) V tabeli »Tip osebe javnega prava: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Razpon plačnega razreda: 48-53« se besedilo »Razpon plačnega razreda: 48-53« spremeni, tako da se glasi: »Razpon plačnega razreda: 50-53«, pri »šifri PU 69000 – Center za sluh in govor Maribor« pa se v petem stolpcu »plačni razred«, številka »48« nadomesti s številko »50«.
(5) V tabeli »Tip osebe javnega prava: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 45-50, pri šifri PU 68993 – Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – VRTEC, OŠ«, se v petem stolpcu »plačni razred«, številka »50« nadomesti s številko »49«.
(6) Na koncu tabele »Tip osebe javnega prava: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 45-50«, se doda nova vrstica, ki se glasi: »šifra PU: 68934, naziv proračunskega uporabnika: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik – SŠ, šifra DM: B017322, ime delovnega mesta: ravnatelj ZPPOE, plačni razred: 50«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06).
Št. 011-41/2005/2
Ljubljana, dne 21. februarja 2006
EVA 2006-3311-0026
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina