Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 110-07/2006 Ob-4735/06 , Stran 1373
Občina Črnomelj na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05), objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: – svetovalec/ka – za regionalni razvoj v Oddelku gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja. Delovno mesto svetovalec/ka – za regionalni razvoj je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II ali svetovalec I. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. V naziv se izjemoma lahko imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. K prijavi z življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave, – potrdilo o nekaznovanosti (izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Naloge na delovnem mestu so: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – spremljanje razpisov in sprotno obveščanje in ugotavljanje o možnostih prijave ter prijave projektov na razne razpise, – koordiniranje dela, samostojno delo ter vodenje in priprava posameznih projektov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z višjo stopnjo izobrazbe od najnižje zahtevane, z delovnimi izkušnjami v državni upravi in izkušnjami pri vodenju projektov, projektnem delu ter pri pripravi in prijavi projektov na razne razpise za pridobivanje sredstev. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Črnomelj. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave za dokazili pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta. Prepozne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 07/306-11-08 pri Slavici Novak Janžekovič.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina