Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

789. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2006, stran 2009.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 15. februarja 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |                            |   v tisoč|
|   |                            |  tolarjev|
|   |                            |      |
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina kontov  Proračun leta 2006              |
|                                     |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |  4.682.845|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |  3.308.684|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |  2.394.004|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |  1.875.148|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje                |   392.830|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |   126.026|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |   914.680|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    |   166.859|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine                |   11.035|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni                   |   10.000|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |   22.020|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |   704.766|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |   612.080|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |   12.080|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih   |   600.000|
|   |dolgoročnih sredstev                  |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                    |   72.700|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |     500|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine             |   72.200|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |   689.381|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |   689.381|
|   |institucij                       |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |  5.239.845|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     |   632.760|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |   237.836|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |   37.932|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve            |   323.742|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                      |   33.250|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    |  1.961.716|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije                     |   73.110|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      |   676.897|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |   214.949|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |   996.760|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino             |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |  2.518.195|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |  2.518.195|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |   127.174|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi              |     25|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,|   51.500|
|   |ki niso proračunski uporabniki             |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |   75.649|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  – 557.000|
|   |II.)                          |      |
|   |                            |      |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina kontov  Proračun leta 2006              |
|                                     |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |   11.000|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |   11.000|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |    1.000|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |   10.000|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije          |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
|   |(440+441+442+443)                   |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila                   |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in|      0|
|   |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v   |      |
|   |svoji lasti                      |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |   11.000|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                    |      |
|   |                            |      |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                           |
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina kontov  Proračun leta 2006              |
|                                     |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                   |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                      |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                 |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga              |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |  - 546.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |      0|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)         |   557.000|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |   570.858|
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo              |      |
|   |                            |      |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. Župan lahko v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna Občine Kamnik v prihodnjih letih, in sicer za investicije, ki so zajete v načrtu razvojnih programov in se bodo začele v letu 2006. Višina predobremenitev posameznega proračuna ne sme presegati 15% skupnih predvidenih prihodkov proračuna za leto 2006.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.
Pri izvrševanju proračuna se upoštevajo poleg zakonov in drugih predpisov tudi sprejeti interni akti Občine Kamnik.
4. člen
Župan lahko v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti občine župan lahko prerazporeja sredstva tudi med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja, pri čemer se posamezna proračunska postavka lahko spremeni za največ 40%. Prerazporejanje sredstev med področji ni dovoljeno.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2006 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2006.
5. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Kamnik za leto 2006 se upoštevajo plačilni roki, določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil in ob pogojih, ki jih predpiše pristojni minister za finance.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 11.000.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 2.000.000 SIT župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 2.000.000 SIT za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2006 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2006.
7. člen
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve stvarnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi premičnega in nepremičnega premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev. Župan ima pravico odločati o odtujitvi premičnega premoženja v lasti občine do višine 2.000.000 SIT v posameznem primeru.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 150.000 SIT, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
9. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do vrednosti 1.000.000 SIT (brez DDV-ja) se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa Zakon o izvrševanju proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter kot naložbe v državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2006 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2006.
11. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40302-0001/2005
Kamnik, dne 15. februarja 2006
Župan
Občina Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti