Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

797. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, stran 2023.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 45. izredni seji dne 6. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), ki so v javnem interesu.
2. člen
(postopek)
Izvajalce letnega programa športa se izbere v skladu s tem pravilnikom na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL (v nadaljevanju: javni razpis).
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo za območje MOL,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje športnih programov, prijavljenih na javni razpis,
– se ukvarjajo s športi, pri katerih je pomembna telesna aktivnost, pri čemur se v program ne uvrščajo tehnični športi (avto-moto, letalski, športno modelarstvo, jamarstvo, raziskovanje morja, potapljanje), body building in fitnes, ples (razen standardnih in latinsko-ameriških plesov ter rock&roll) in miselni športi (razen klasičnega šaha),
– imajo strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo,
– izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno evidenco članstva in imajo najmanj 20 članov s plačano članarino,
– športna društva v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL,
– in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MOL.
4. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
1. vsebinah:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport, kakovostni šport, nagrajevanje, športna rekreacija in šport invalidov,
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
– delovanje športnih društev, športnih zvez in zvez športnih društev, ustanovljenih za območje MOL,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost v športu,
– športne prireditve.
5. člen
(način določanja višine sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu se izračuna na podlagi točkovnega sistema.
Vrednost točke za tekoče leto po sprejemu proračuna MOL določi župan.
Glede na vrsto športnega objekta znaša število točk (v nadaljevanju: T) za sofinanciranje najema športnega objekta za 1 uro (60 minut):
– telovadnica            1,2 T,
– dvorana 2/2            2,4 T,
– dvorana 3/3            3,6 T,
– smučišče               1 T,
– glavno travnato igrišče       4 T,
– pomožno travnato igrišče       2 T,
– pokrito teniško igrišče       1 T,
– zunanje teniško igrišče      0,8 T,
– skakalnica              1 T,
– fitnes                1 T,
– gimnastična dvorana        1,5 T,
– bazen letni (1 proga)        2 T.
Vzdrževanje travnatega igrišča se sofinancira v višini 500 T letno.
II. VSEBINE
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
6. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov se sofinancira programe:
– interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
– posameznih panožnih športnih šol,
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju).
1.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
7. člen
(pogoji za sofinanciranje)
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov se sofinancirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajajo programe redne vadbe za skupine otrok, mladine in študentov do šestindvajsetega leta starosti vsaj dvakrat tedensko najmanj 30 tednov letno,
– imajo organizirano vadbo v skupinah, od katerih posamezna šteje od 12 do 20 članov.
8. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira najem telovadnice v obsegu programa, ki ga izvajajo, vendar največ 80 ur.
1.2. Program posameznih panožnih športnih šol
9. člen
(pogoji in merila za sofinanciranje)
Do sofinanciranja programov posameznih panožnih športnih šol so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo redno vadbo v eni športni panogi organizirano vsaj dvakrat tedensko na najmanj 15 osnovnih šol v MOL vsaj 30 tednov letno,
– izvajajo programe za skupine otrok, ki štejejo od 12 do 20 otrok,
– imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
– z vsako skupino nastopajo v šolskih tekmovanjih v organizaciji Agencije za šport Ljubljana, če Agencija za šport za to športno panogo organizira ustrezna šolska tekmovanja.
V programu posameznih panožnih športnih šol se sofinancira le en izvajalec, ki je usklajen med izvajalci iste športne panoge.
Izvajalcu se na eni osnovni šoli sofinancirata največ dve skupini.
V kolektivnih športih se posebej sofinancira program, namenjen učenkam in posebej učencem.
10. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira honorar za strokovnega delavca v višini 150 T.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
11. člen
(vsebina programa)
S sredstvi za sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancirata prednostni in neprednostni program.
1.3.1. Prednostni program
12. člen
(starostne kategorije)
Športnice in športniki, ki so uvrščeni v programe iz prejšnjega člena tega pravilnika, so v individualnih športih razporejeni v naslednje starostne kategorije:
– mlajši dečki oziroma mlajše deklice (v nadaljevanju: MD),
– starejši dečki oziroma starejše deklice (v nadaljevanju: SD),
– mlajši mladinci oziroma mlajše mladinke (v nadaljevanju: MML),
– mladinci oziroma mladinke (v nadaljevanju: ML).
Športnice in športniki, ki so uvrščeni v programe iz prejšnjega člena tega pravilnika, so v kolektivnih športih razporejeni v naslednje starostne kategorije:
– mlajši dečki oziroma mlajše deklice (v nadaljevanju: MD),
– starejši dečki oziroma starejše deklice (v nadaljevanju: SD),
– kadetinje oziroma kadeti (v nadaljevanju: KA),
– mladinci oziroma mladinke (v nadaljevanju: ML).
13. člen
(izbor športnih panog)
Prednostni program športa vključuje športnice in športnike, ki imajo željo in sposobnosti za doseganje vrhunski ravni primerljivih rezultatov ob upoštevanju materialnih zmožnosti MOL.
Prednostni program športa v MOL obsega 12 individualnih in 8 kolektivnih športov v 16 športnih panogah.
Individualni športi so alpsko smučanje, atletika, judo, kajak – kanu, kolesarstvo – cestno, namizni tenis, plavanje, ritmična gimnastika, športna gimnastika, smučarski skoki in tenis.
Kolektivni športi so hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet.
Starost športnic in športnikov, vključenih v prednostne programe, ne sme presegati 20 let. Predlog prednostnih športnih panog in starostne omejitve v posameznih kategorijah se uskladijo na sestankih, ki jih skliče organ Mestne uprave MOL, pristojen za šport (v nadaljevanju: pristojni organ) s ŠZL in zainteresirano javnostjo.
14. člen
(obseg starostnih kategorij)
Število športnic in športnikov, ki se sofinancirajo v posameznih starostnih kategorijah v individualnih športih, je:
+------------------------+--+--+---+--+------+
|T1 – Individualni športi|MD|SD|MML|ML|skupaj|
|            | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|1 |ALPSKO SMUČANJE   |40|25| 20|10|  95|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|2 |ATLETIKA       | |90| 50|30|  170|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|3 |JUDO         | |40| 30|15|  85|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|4 |KAJAK – KANU     |25|20| 15|10|  70|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|5 |KOLESARSTVO – CESTNO | |30| 20|15|  65|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|6 |NAMIZNI TENIS    |95|45|  |25|  135|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|7 |PLAVANJE       |80|55| 30|20|  185|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|8 |RITMIČNA GIMNASTIKA |30|20| 12| 8|  70|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|9 |SMUČARSKI SKOKI   |50|15| 12|10|  87|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|10|ŠPORTNA GIMNASTIKA m |20|15| 12| 7|  54|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|11|ŠPORTNA GIMNASTIKA ž |20|15| 12| 7|  54|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
|12|TENIS        |40|30| 15|12|  97|
| |           | | |  | |   |
+--+---------------------+--+--+---+--+------+
Število ekip, ki se sofinancirajo v posameznih starostnih kategorijah v kolektivnih športih, je:
+----------------------+--+--+--+--+------+
|T1 – Kolektivni športi|MD|SD|KA|ML|Skupaj|
|           | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|1 |HOKEJ NA LEDU m  | 2| 2| 2| 2|   8|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|2 |KOŠARKA m     | 7| 7| 7| 7|  28|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|3 |KOŠARKA ž     | 5| 5| 5| 5|  20|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|4 |NOGOMET m     |10|10|10|10|  40|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|5 |ODBOJKA m     | 2| 2| 2| 2|   8|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|6 |ODBOJKA ž     | 5| 5| 5| 5|  20|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|7 |ROKOMET m     | 4| 4| 4| 4|  16|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
|8 |ROKOMET ž     | 3| 3| 3| 3|  12|
| |          | | | | |   |
+--+-------------------+--+--+--+--+------+
15. člen
(pogoji za sofinanciranje v individualnih športih)
Do sofinanciranja v prednostnem programu v individualnih športih so upravičeni izvajalci, katerim sta bili sofinancirani najmanj dve skupini v neprednostnem programu v zadnjih dveh letih, ali izvajalci, ki so imeli v preteklem letu sofinanciranih najmanj 5 tekmovalcev v prednostnem programu.
16. člen
(pogoji za sofinanciranje v kolektivnih športih)
Do sofinanciranja v prednostnem programu v kolektivnih športih so upravičeni izvajalci, ki jim je MOL sofinancirala najmanj tri skupine v neprednostnem programu v zadnjih dveh letih, ali izvajalci, ki so bili v preteklem letu sofinancirani v prednostnem programu.
1.3.1.1. Merila za sofinanciranje prednostnega programa
17. člen
(sofinanciranje honorarnih strokovnih delavcev)
Izvajalcem prednostnega programa se sofinancira plačilo honorarnih strokovnih delavcev v višini 1,5 T po merilih, določenih v preglednicah iz 22. člena tega pravilnika.
Izvajalcem prednostnega programa, ki izpolnjujejo tudi pogoje za sofinanciranje posameznih panožnih športnih šol, se sofinancira honorar strokovnega delavca za vodenje največ treh skupin na različnih osnovnih šolah v MOL v višini 150 T za posamezno skupino, če v športni panogi ni usklajenega izvajalca sofinanciranega v programu posameznih panožnih športnih šol.
18. člen
(sofinanciranje zaposlenih strokovnih delavcev)
Izvajalec prednostnega programa je upravičen do sofinanciranja dela plače zaposlenega strokovnega delavca, če obseg prednostnega programa znaša najmanj 1.150 ur v višini 4.000 T, ki se jih obračuna za obseg programa v višini 1.000 ur. Odločitev mora sprejeti ustrezna strokovna komisija.
19. člen
(sofinanciranje materialnih stroškov)
Izvajalcem prednostnega programa se sofinancira plačilo materialnih stroškov, ki vključujejo stroške tekmovanj doma in prijavnin za tekmovanja, stroške prevozov na treninge in tekme ter posebne opreme in rekvizitov, po merilih, določenih v preglednici 3 iz 22. člena tega pravilnika.
20. člen
(sofinanciranje športnih objektov)
Izvajalcem prednostnega programa se sofinancira najem športnih objektov v MOL, izvajalcem v alpskem smučanju in smučarskih skokih pa tudi najem smučišč in skakalnic po merilih, določenih v preglednicah iz 22. člena tega pravilnika.
21. člen
(izredno sofinanciranje)
Izvajalci, katerih športna panoga ni več sofinancirana v prednostnem programu, so v prvem letu po spremembi športnih panog prednostnega programa upravičeni do izrednega sofinanciranja strokovnih delavcev in materialnih stroškov v višini sofinanciranja preteklega leta, če imajo v neprednostni program vključeni vsaj dve skupini v isti športni panogi.
Če je MOL v preteklem letu izvajalcu sofinancirala del plače zaposlenega strokovnega delavca, kateremu je prenehalo delovno razmerje, je izvajalec upravičen do sofinanciranja honorarnega strokovnega delavca v obsegu števila točk preteklega leta.
22. člen
(obseg programov in merila za sofinanciranje)
Obseg prednostnega programa po športnih panogah in višina sofinanciranja sta določena v točkah po merilih za sofinanciranje strokovnih delavcev, športnih objektov in materialnih stroškov iz naslednjih preglednic.
Preglednice 2-1: Individualni športi
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – ALPSKO SMUČANJE    | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 8| 8 | 8| 8 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 44| 46| 46| 46|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 4|  5| 6|  6|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         |2,5| 2,5|2,5| 2,5|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |440|575 |690|690 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 10| 15| 20| 20|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 30| 45 | 60| 60 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |470| 620|750| 750|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur smučišča          |318| 335|450| 450|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur telovadnice        |122| 144|144| 144|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur trim kabineta       | 0| 96| 96| 96|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |440| 575|690| 690|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
 
+------------------------------+-+----+---+----+
|2/1 – ATLETIKA        | | SD|MML| ML|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Število v skupini       | | 12 | 10| 8 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. tednov          | | 42| 48| 48|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. enot/teden        | |  4| 6|  6|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|dolžina enote         | |  2| 2|  2|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. točk           | |336 |576|576 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE| |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | |  6| 12| 12|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. točk           | | 18 | 36| 36 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Skupaj točk          | | 354|612| 612|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|               | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|OBJEKT            | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur dvorane          | | 68|140| 140|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur telovadnice        | | 68| 80| 80|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur atlet. stadiona      | | 200|300| 300|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur trim kabineta       | |  0| 56| 56|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       | | 336|576| 576|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
 
+------------------------------+-+----+---+----+
|T2/1 – JUDO          | | SD|MML| ML|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Število v skupini       | | 12 | 10| 8 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. tednov          | | 40| 42| 46|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. enot/teden        | |  4| 5|  6|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|dolžina enote         | |  2| 2|  2|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. točk           | |320 |420|552 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE| |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | |  4| 6|  6|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. točk           | | 12 | 18| 18 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Skupaj točk          | | 332|438| 570|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|               | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|OBJEKT            | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur telovadnice        | | 320|336| 460|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur trim kabineta       | |  | 84| 92|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       | | 320|420| 552|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
 
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – KAJAK KANU       | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 8| 8 | 8| 8 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 42| 42| 46| 46|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 4|  4| 5|  6|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         |1,5| 1,5|1,5|  2|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |252|252 |345|552 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 5|  5| 10| 15|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 15| 15 | 30| 45 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |267| 267|375| 597|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur proge           |270| 333|383| 401|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur telovadnice        | 32| 32| 44| 46|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur zimskega bazena      | 13| 13| 13| 13|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur trim kabineta       |  |  | 88| 92|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |315| 378|528| 552|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
 
+------------------------------+-+----+---+----+
|T2/1 – KOLESARSTVO      | | SD|MML| ML|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Število v skupini       | | 8 | 8| 8 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. tednov          | | 40| 40| 42|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. enot/teden        | |  4| 5|  6|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|dolžina enote         | | 1,5|1,5|  2|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. točk           | |240 |300|504 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE| |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | |  8| 10| 12|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|št. točk           | | 24 | 30| 36 |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Skupaj točk          | | 264|330| 540|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|               | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|OBJEKT            | |  |  |  |
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur ceste           | | 168|159| 340|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur telovadnice        | | 72| 72| 72|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|ur trim kabineta       | |  | 69| 92|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       | | 240|300| 504|
|               | |  |  |  |
+------------------------------+-+----+---+----+
 
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – NAMIZNI TENIS     | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 14| 12 | 12| 10 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 42| 44| 44| 46|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 4|  5| 5|  6|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         | 2|  2| 2|  2|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |336|440 |440|552 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 6| 10| 10| 13|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 18| 30 | 30| 39 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |354| 470|470| 591|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur telovadnice        |336| 440| 0| 552|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |336| 440| 0| 552|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
 
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – PLAVANJE        | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 14| 12 | 10| 8 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 42| 44| 46| 48|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 5|  6| 8|  8|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         |1,5|  2| 2|  2|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |315|528 |736|768 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 6| 10| 15| 20|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 18| 30 | 45| 60 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |333| 558|781| 828|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število na progo       | 10| 10 | 8| 6 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur zimskega bazena      |225| 368|500| 518|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur letnega bazena       | 90| 130|196| 200|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur trim kabineta       | 0| 30| 40| 50|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |315| 528|736| 768|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
 
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – RITMIČNA GIMNASTIKA  | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 10| 8 | 6| 6 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 42| 46| 48| 48|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 3|  5| 6|  6|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         | 2|  2| 3|  3|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |252|460 |864|864 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 4|  4| 6|  6|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 12| 12 | 18| 18 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |264| 472|882| 882|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur dvorane          |  |  |144| 144|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur telovadnice        |252| 460|720| 720|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |252| 460|864| 864|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
 
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – SMUČARSKI SKOKI    | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 8| 8 | 8| 8 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 42| 44| 46| 48|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 4|  4| 5|  5|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         |1,5|  2|2,5| 2,5|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |252|352 |575|600 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 12| 14| 16| 16|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 36| 42 | 48| 48 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |288| 394|623| 648|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur skakalnice         |198| 250|427| 438|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur telovadnice        | 54| 72| 72| 72|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur trim kabineta       | 0| 30| 76| 90|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |252| 352|575| 600|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
 
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – ŠPORTNA GIMNASTIKA   | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 10| 8 | 6| 6 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 42| 46| 48| 48|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 3|  5| 6|  6|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         | 2|  2|2,5| 2,5|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |252|460 |720|720 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 4|  5| 10| 10|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 12| 15 | 30| 30 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |264| 475|750| 750|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur dvorane          |252| 460|720| 720|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |252| 460|720| 720|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
 
+------------------------------+---+----+---+----+
|T2/1 – TENIS         | MD| SD|MML| ML|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Število v skupini       | 12| 12 | 10| 8 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TRENING  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov          | 44| 44| 46| 46|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden        | 4|  4| 5|  6|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote         | 2|  2| 2|  2|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           |352|352 |460|552 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Strokovni delavec – TEKMOVANJE|  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj        | 5|  5| 7| 10|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|št. točk           | 15| 15 | 21| 30 |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk          |367| 367|481| 582|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|               |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|OBJEKT            |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur pokritega igrišča     | 90| 90|160| 220|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur zunanjega igrišča     |232| 232|260| 288|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|ur trim kabineta       | 30| 30| 40| 44|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj ur objekta       |352| 352|460| 552|
|               |  |  |  |  |
+------------------------------+---+----+---+----+
Preglednice 2/2: Kolektivni športi
+------------------------+---+----+---+----+
|T2/2 – KOLEKTIVNI ŠPORTI| MD| SD| KA| ML|
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|            |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|TRENING         |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|št. tednov       | 40| 42| 44| 44|
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|št. enot/teden     | 3|  4| 5|  5|
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|dolžina enote      |1,5| 1,5|1,5|  2|
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|št. točk        |180|252 |330|440 |
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|TEKMOVANJE       |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|št. tekem zunaj     | 8| 12| 12| 15|
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|št. točk        | 24| 36 | 36| 45 |
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
|Skupaj točk       |204| 288|366| 485|
|            |  |  |  |  |
+------------------------+---+----+---+----+
 
+--------------------+----+---+---+---+
|T2/2 – HOKEJ NA LEDU| MD| SD| KA| ML|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
| Število v skupini | 20| 20| 20| 20|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
|OBJEKT       |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
|ur ledu 1/1     |  |162|180|228|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
|ur ledu 1      | 162|  |  |  |
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
|ur telovadnice   |  |  | 90|100|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
|ur trim kabineta  | 18| 90| 60|112|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
|Skupaj ur objekta  | 180|252|330|440|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+----+---+---+---+
 
+--------------------+---+---+---+---+
|T2/2 – KOŠARKA   | MD| SD| KA| ML|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
| Število v skupini | 12| 12| 12| 12|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|OBJEKT       |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur dvorane     |  |  | 24| 60|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur telovadnice   |160|232|276|350|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur zunanjega igrišča| 20| 20|  |  |
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur trim kabineta  |  |  | 30| 30|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|Skupaj ur objekta  |180|252|330|440|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
 
+-------------------+---+---+---+---+
|T2/2 – NOGOMET   | MD| SD| KA| ML|
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
| Število v skupini | 18| 18| 18| 18|
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
|OBJEKT       |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
|ur glavnega igrišča|  |  | 18| 54|
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
|ur pomožnega igr. |120|168|218|328|
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
|ur telovadnice   | 60| 84| 84| 48|
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
|ur trim kabineta  |  |  | 10| 10|
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
|Skupaj ur objekta |180|252|330|440|
|          |  |  |  |  |
+-------------------+---+---+---+---+
 
+------------------+---+---+---+---+
|T2/2 – ODBOJKA  | MD| SD| KA| ML|
|         |  |  |  |  |
+------------------+---+---+---+---+
| Število v skupini| 12| 12| 12| 12|
|         |  |  |  |  |
+------------------+---+---+---+---+
|OBJEKT      |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
+------------------+---+---+---+---+
|ur dvorane    |  |  |  | 60|
|         |  |  |  |  |
+------------------+---+---+---+---+
|ur telovadnice  |160|220|290|280|
|         |  |  |  |  |
+------------------+---+---+---+---+
|ur trim kabineta | 20| 32| 40|100|
|         |  |  |  |  |
+------------------+---+---+---+---+
|Skupaj ur objekta |180|252|330|440|
|         |  |  |  |  |
+------------------+---+---+---+---+
 
+--------------------+---+---+---+---+
|T2/2 – ROKOMET   | MD| SD| KA| ML|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
| Število v skupini | 12| 12| 12| 12|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|OBJEKT       |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur dvorane     |  | 40| 80|120|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur telovadnice *  |160|192|220|280|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur zunanjega igrišča| 20| 20|  |  |
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|ur trim kabineta  |  |  | 30| 40|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
|Skupaj ur objekta  |180|252|330|440|
|          |  |  |  |  |
+--------------------+---+---+---+---+
 
   * sofinancira se uporaba telovadnice velikosti rokometnega igrišča (pr.:
3/3) oziroma telovadnice (pr.: 1/3).
Preglednici 3: Materialni stroški
+----------------------------------------+
|MATERIALNI STROŠKI – INDIVIDUALNI ŠPORTI|
|                    |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          | MD|  SD| MML| ML|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
| Število točk   |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|ALPSKO SMUČANJE  |3,24| 4,68|4,68|4,68|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|ATLETIKA      |  | 0,92|1,96|2,60|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|JUDO        |  | 1,00|1,96|2,60|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|KAJAK – KANU    |3,24| 4,68|4,68|4,68|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|KOLESARSTVO    |  | 1,96|2,60|4,68|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|NAMIZNI TENIS   |0,92| 1,48|0,68|2,60|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|PLAVANJE      |0,84| 1,48|1,96|2,60|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|RITMIČNA GIM    |0,92| 1,48|2,60|2,60|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|SMUČARSKI SKOKI  |3,24| 4,68|4,68|4,68|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|ŠPORTNA GIMNASTIKA |0,92| 1,48|2,60|2,60|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|          |  |   |  |  |
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
|TENIS       |0,68| 0,92|1,96|2,60|
|          |  |   |  |  |
+-------------------+----+-----+----+----+
 
+--------------------------------------+
|MATERIALNI STROŠKI – KOLEKTIVNI ŠPORTI|
|                   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|        |  MD|  SD| KA|  ML|
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
| Število točk |   |   |  |   |
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|HOKEJ NA LEDU | 1,00| 1,64|1,64| 2,28|
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|        |   |   |  |   |
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|KOŠARKA    | 0,68| 1,16|1,64| 1,96|
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|        |   |   |  |   |
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|NOGOMET    | 0,68| 1,16|1,64| 1,96|
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|        |   |   |  |   |
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|ODBOJKA    | 0,68| 1,16|1,64| 1,96|
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|        |   |   |  |   |
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
|ROKOMET    | 0,68| 1,16|1,64| 1,96|
|        |   |   |  |   |
+---------------+-----+-----+----+-----+
1.3.2. Neprednostni program
23. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Do sofinanciranja neprednostnega programa so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo redno vadbo organizirano vsaj trikrat tedensko najmanj 40 tednov letno,
– vključujejo v skupine športnice in športnike med 13. in 21. letom starosti in kategorijo cicibanov v športnih panogah alpsko smučanje, športna in ritmična gimnastika ter nogomet (m),
– izvajajo programe v skupinah, od katerih posamezna v individualnih športih šteje najmanj 6, v kolektivnih športih pa najmanj 10 športnic ali športnikov v vsaki starostni kategoriji,
– v individualnih športih nastopajo na najmanj 5 tekmah letno in na posamezni tekmi tekmuje najmanj 6 izvajalcev oziroma v kolektivnih športih nastopajo na najmanj 10-ih ligaških tekmah.
24. člen
(vsebina sofinanciranja)
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira:
   – honorar za strokovnega delavca  – 225 T,
  – najem športnega objekta v MOL   – 144 T.
Izvajalcem v spodaj naštetih športnih panogah, ki za izvajanje svojih programov uporabljajo objekte v lasti MOL, se sofinancira športne objekte v obsegu:
– v nogometu, rugbyu in baseballu 40 ur uporabe telovadnic in sredstva za vzdrževanje travnatega igrišča,
– v umetnostnem drsanju vsem izvajalcem skupaj 384 ur uporabe lednih dvoran, ki se enakomerno razdelijo med izvajalce, vendar posamezni skupini pripada največ 94 ur uporabe lednih dvoran,
– v plavanju 90 ur uporabe ene proge v 25 m zimskem bazenu in 30 ur ene proge v letnem bazenu,
– v vaterpolu vsem izvajalcem skupaj 540 ur uporabe 10 prog v 25 m zimskem bazenu in 180 ur polovice letnega bazena (10 prog), ki se enakomerno razdelijo med izvajalce, vendar posamezni skupini pripada največ 120 ur uporabe bazena, od tega 90 ur zimskega in 30 ur letnega bazena,
– ostalim izvajalcem, ki v procesu treniranja uporabljajo tudi vodne površine, 40 ur ene proge v zimskem bazenu in 80 ur telovadnice.
Izvajalec je upravičen do sofinanciranja največ štirih skupin. Posamezna skupina mora biti oblikovana tako, da razlika v letnikih rojstva vključenih tekmovalcev ne presega 3 let.
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
25. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Do sofinanciranja interesne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajajo programe redne vadbe za skupine otrok in mladine do 20. leta starosti vsaj dvakrat tedensko najmanj 30 tednov letno,
– izvajajo programe v skupinah, od katerih posamezna šteje od 4 do 8 članov.
26. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira najem športnega objekta in strokovni kader (1,5 T/uro) v obsegu programa, ki ga izvaja, vendar največ 80 ur.
2. Vrhunski šport, kakovostni šport, nagrajevanje, športna rekreacija in šport invalidov
2.1. Vrhunski šport
27. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Do sofinanciranja vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo na zadnji dan roka za prijavo na javni razpis včlanjene kategorizirane športnike svetovnega razreda (v nadaljevanju: SR), mednarodnega razreda (v nadaljevanju: MR) in perspektivnega razreda (v nadaljevanju: PR), ki so navedeni v zadnjih oktobrskih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju: OKS),
– imajo v svojih disciplinah zadnja tri leta redno organizirano enotno državno prvenstvo Slovenije.
V športnih panogah, ki imajo več svetovnih krovnih organizacij, se upoštevajo samo rezultati tekmovanj krovne organizacije, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite (v nadaljevanju: MOK).
28. člen
(merila za sofinanciranje)
Izvajalce v individualnih športih, katerih člani so pridobili status kategoriziranih športnikov v disciplinah rednega sporeda Olimpijskih iger (v nadaljevanju: OI), se sofinancira po naslednjih merilih:
   – športnik s kategorizacijo SR       – 500 T,
  – športnik s kategorizacijo MR ali PR    – 250 T.
Izvajalce v individualnih športih, katerih člani so pridobili status kategoriziranih športnikov v disciplinah, ki niso na rednem sporedu OI, se sofinancira po naslednjih merilih:
   – športnik s kategorizacijo SR       – 250 T,
  – športnik s kategorizacijo MR ali PR    – 100 T.
Izvajalce v kolektivnih športih, ki niso sofinancirani v prednostnem programu in imajo njihovi člani ustrezno kategorizacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena, se sofinancira v višini 30% točk iz prvega in drugega odstavka tega člena.
2.2. Kakovostni šport
29. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Do sofinanciranja kakovostnega športa so upravičeni izvajalci v individualnih športih prednostnega programa, ki imajo na zadnji dan roka za prijavo na javni razpis včlanjene kategorizirane športnike državnega razreda (v nadaljevanju: DR), ki so navedeni v zadnjih oktobrskih Obvestilih OKS.
Do sofinanciranja kakovostnega športa so upravičeni tudi izvajalci v kolektivnih športih prednostnega programa, ki tekmujejo v najvišjem ligaškem tekmovanju za naslov članskega državnega prvaka.
30. člen
(merila za sofinanciranje)
Izvajalce v individualnih športih prednostnega programa katerih člani so pridobili status kategoriziranih športnikov, se sofinancira po naslednjem merilu:
   – športnik s kategorizacijo DR   – 100 T.
Sofinancira se največ 10 najuspešnejših športnikov s kategorizacijo DR, razen v športnih panogah alpsko smučanje, atletika, gimnastika in plavanje, kjer se jih sofinancira največ 15.
Izvajalec v kolektivnih športih prednostnega programa, ki se je na zadnjem članskem državnem prvenstvu uvrstil med najboljše štiri ter bil hkrati tudi najvišje uvrščeni predstavnik MOL v posamezni panogi, se sofinancira najem športnih objektov v obsegu 720 ur po merilih iz naslednje preglednice, ostalim prvoligaškim izvajalcem pa v obsegu 50% teh ur.
Preglednica 4: Število ur uporabe objekta
+-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|T4 – Število ur uporabe objekta|hokej na|košarka|nogomet|odbojka|rokomet|
|                |  ledu|    |    |    |    |
+-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|tekmovalna igralna površina  |   480|  720|  120|  720|  720|
|                |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
|telovadnica – pomožno igrišče |   240|    |  600|    |    |
|                |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
Izvajalcem v kolektivnih športih prednostnega programa se sofinancira najem športnih objektov v MOL po merilih, določenih v preglednici iz prejšnjega odstavka tega člena.
2.3. Nagrajevanje
31. člen
(pogoji za nagrajevanje)
Do nagrade za pokalna tekmovanja oziroma vrhunske rezultate so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so v preteklem letu nastopali na uradnem članskem evropskem ali svetovnem klubskem pokalnem tekmovanju, ki je trajalo najmanj tri mesece. Članska tekmovanja niso starostno omejena;
– imajo v svojih disciplinah zadnja tri leta redno organizirano enotno državno prvenstvo Slovenije.
V športnih panogah, ki imajo več svetovnih krovnih organizacij, se upoštevajo samo rezultati tekmovanj krovne organizacije, ki jo priznava MOK.
32. člen
(merilo za nagrajevanje za pokalna tekmovanja)
Nagrado za pokalna tekmovanja se izplača izvajalcu, ki je nastopal v kakovostno močnejšem tekmovanju iz prve alinee prejšnjega člena tega pravilnika.
33. člen
(nagrade za pokalna tekmovanja)
Izvajalec iz prejšnjega člena je upravičen do nagrade za pokalno tekmovanje (gostovanje) v višini:
– gostovanje na posamezni tekmi
 v kolektivnih športih:                    –200 T,
– gostovanje na posamezni tekmi
 v individualnih športih:                   –100 T,
– gostovanje na turnirju v kolektivnih športih:
– prvi tekmovalni dan                     – 200 T,
– drugi in naslednji tekmovalni
 dnevi                      – vsak dan po 100 T,
– gostovanje na turnirju v individualnih športih
– prvi tekmovalni dan                     – 100 T,
– drugi in naslednji tekmovalni
 dnevi                       – vsak dan po 50 T.
34. člen
(merila za nagrajevanje vrhunskih rezultatov)
Izvajalec je za vrhunske rezultate upravičen do nagrade za najboljšo končno uvrstitev na podlagi meril iz naslednje preglednice.
Preglednica 5: Merila za nagrajevanje vrhunskih rezultatov
+-------------------------------------------------------------+
|T5 – Nagrajevanje vrhunskih rezultatov            |
|                               |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|          |     | mesto|mesto|mesto|   |   |
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|Individualni športi|točke   |   1|  2|  3|   |   |
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|          |posameznik|  200| 160| 130|   |   |
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|          |par    |  160| 128| 104|   |   |
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|          |ekipa   |  100|  80|  65|   |   |
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|          |     | mesto|mesto|mesto|mesto|mesto|
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|Kolektivni športi |točke   |   1|  2| 3–4| 5–8| 9–16|
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|Liga prvakov    |ekipa   |10.000|8.000|7.000|6.000|4.000|
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
|Ostale lige    |ekipa   | 6.000|4.800|4.200|   |   |
|          |     |   |   |   |   |   |
+-------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
Za rezultate v disciplinah, ki niso na rednem sporedu OI, so izvajalci upravičeni do nagrade v višini 50% števila točk iz preglednice T5.
Izvajalci v individualnih športih so upravičeni tudi do nagrade za glavnega trenerja nagrajenega tekmovalca ali ekipe v višini 30% števila točk iz preglednice T5.
2.4. Športna rekreacija
35. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Do sofinanciranja programov športne rekreacije so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev nad 26. letom starosti dvakrat tedensko vsaj 30 tednov letno in imajo organizirano vadbo v skupinah, od katerih posamezna šteje od 12 do 20 članov.
36. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Izvajalci so upravičeni do sofinanciranja najema telovadnice glede na obseg programa, vendar največ 80 ur letno.
2.5. Šport invalidov
37. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Do sofinanciranja programa športa invalidov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe dvakrat tedensko vsaj 30 tednov letno in imajo organizirano vadbo v skupinah, ki so oblikovane v skladu z doktrino invalidskega športa.
38. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Sofinancira se najem športnega objekta glede na obseg programa, vendar največ 80 ur letno, in stroške izvedbe mestnih tekmovanj v višini 112 T.
39. člen
(nagrajevanje dosežkov športnikov invalidov)
Za nagrajevanje dosežkov športnikov na področju športa invalidov veljajo določbe 34. člena.
III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. Delovanje športnih društev, športnih zvez in zvez športnih društev, ustanovljenih za območje MOL
40. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se delovanje športnih društev, športnih zvez in občinskih športnih zvez ustanovljenih za območje MOL.
41. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Športna društva so upravičena do sredstev za:
   – delovanje ŠD             – 10 T,
  – za vsakega člana nad številom 20   – 0,2 T,
Pogoje, vsebino in višino za sofinanciranje zvez športnih društev in občinske športne zveze se določi s posebnim Sklepom, ki ga pripravi komisija iz 18. člena tega pravilnika.
2. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
42. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se izvajalce, ki imajo strokovne delavce, ki so v preteklem letu uspešno končali strokovno šolanje ali izpopolnjevanje v organizaciji pooblaščenega nosilca usposabljanja.
Športni društvom se sofinancira tudi strokovne delavce, ki so študentje Fakultete za šport, če strokovni delavci izpolnjujejo naslednje pogoje:
– delujejo v športnemu društvu pri izvajanju letnega programa športa v MOL,
– imajo stalno prebivališče v Ljubljani,
– opravljajo redni učni program (tečaje) izven kraja sedeža fakultete.
43. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Izvajalci so upravičeni do sofinanciranja:
– stroškov kotizacije do 100 T največ trem kandidatom za šolanje za vzgojno-izobraževalno delo za naziv: vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener …,
– stroškov kotizacije do 20 T največ šestim kandidatom za izpopolnjevanje (licenčni seminarji …) za vzgojno-izobraževalno delo,
– stroškov rednega učnega programa (tečajev) izven kraja sedeža fakultete študentov v višini 30 T.
3. Založniška dejavnost v športu
44. člen
(pogoji, vsebina in merila za sofinanciranje)
S sredstvi za založniško dejavnost se športnemu društvu sofinancira izdajanje strokovnih publikacij in almanahov ob večjih društvenih obletnicah v višini 90% vrednosti publikacije, vendar največ v višini 300 T.
4. Športne prireditve
45. člen
(pogoji, merila in višina sofinanciranja)
S sredstvi za športne prireditve se sofinancira materialne stroške za organizacijo športnih prireditev v športih, ki so uvrščeni v prednostni program športa MOL, in sicer:
   – Svetovno prvenstvo                  12.000 T,
  – Evropsko prvenstvo                  10.000 T,
  – Svetovni pokal                    5.000 T,
  – Evropski pokal                    2.500 T,
  – Ljubljanski maraton                 22.000 T,
  – Pohod po Poti ob žici                19.000 T,
  – Športne prireditve pod pokroviteljstvom MOL      1.000 T,
  – Mednarodna prireditev za nagrado Ljubljane       800 T,
  – Memorialne prireditve                  200 T.
Za organizacijo športnih prireditev iz prejšnjega odstavka tega člena v športih, ki niso uvrščeni v prednostni program športa v MOL, se sofinancira materialne stroške v višini 50% števila točk za prireditve iz prednostnega programa športa v MOL.
Za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev (svetovno ali evropsko prvenstvo) mora organizator pred kandidaturo pridobiti soglasje pristojnega organa.
Kot memorialne prireditve se sofinancirajo tiste, ki so bile organizirane že vsaj devetkrat zapored.
46. člen
(dodatni program športnih prireditev)
Za sofinanciranje meritev na šolskih športnih prireditvah, ki so vključene v letni program športa v MOL in pripravo smučarskih tekaških prog po programu.
Sofinancira se izvajalca, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– predložiti mora program meritev,
– imeti mora primerno tehnološko opremo za izvedbo meritev,
– imeti mora strokovno usposobljen kader,
– imeti mora izkušnje z meritvami na velikih športnih prireditvah
– imeti mora primerno opremo in strokovni kader za pripravo smučarskih tekaških prog.
Izvajalec je upravičen do sofinanciranja programa v višini do 32.500 T.
IV. KONČNI DOLOČBI
47. člen
(uveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila za sofinanciranje programa športa v Ljubljani, ki jih je sprejel Mestni sekretariat za izobraževanje kulturo in šport mesta Ljubljane 20. januarja 1994.
48. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za javni razpis za sofinanciranje programov v MOL za leto 2006 s področja športa.
Št. 671-19/06-5
Ljubljana, dne 6. februarja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti