Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

783. Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole, stran 2000.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – ZOFVI-UPB4) in sedmega odstavka 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 89. seji dne 20. 1. 2006 sprejel
M E R I L A
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole
Naziv predavatelj višje šole si lahko pridobi, kdor lahko dokaže vidne dosežke na svojem strokovnem področju, in sicer:
I. Vidni dosežki na področju izobraževanja
1. Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi sprejetih javno veljavnih izobraževalnih programov, katalogov znanj, izpitnih katalogov ipd. (potrdilo izda zavod oziroma inštitucija, ki je pripravila javno veljavni program).
2. Priprava potrjenih učnih gradiv in pripomočkov za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov (srednje izobraževanje) ali priprava študijskih gradiv za višje šole, priprava elaboratov za uvajanje višješolskih programov, sprejetih na ustrezni inštituciji.
3. Pedagoška praksa (najmanj 3 leta) v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju.
4. Mentorstvo udeležencem tekmovanj, pri katerih so se udeleženci uvrstili na prva tri mesta oziroma prejeli zlato priznanje v državi ali so se uvrstili na mednarodno tekmovanje po predhodno opravljenem izboru na nacionalni ravni.
5. Članstvo v komisijah pri strokovnih izpitih, ki so določeni z zakonom ali drugim predpisom na državnem nivoju. Članstvo v vladnih strokovnih svetih na področju izobraževanja ter njihovih komisijah.
6. Priprava in izvajanje objavljenih programov za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ (katalog programov). Priprava in usposabljanje predavateljev ali mentorjev dijakom oziroma študentom na praktičnem izobraževanju v podjetjih.
7. Dokazila o posebnih znanjih in veščinah, ki so pomembni za pedagoško-andragoško delo in niso del študijskih programov, po katerih si je kandidat pridobil zahtevano izobrazbo.
Za kandidate, ki niso redno zaposleni na področju izobraževanja, šteje tudi:
8. Izvedba predavanj in drugih oblik izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice …) za potrebe posameznih podjetij oziroma izvedba predavanj v drugih izobraževalnih institucijah v ustreznem obsegu.
9. Mentorstvo in somentorstvo najmanj trem dijakom oziroma študentom pri seminarskih, diplomskih in raziskovalnih nalogah, praktično orientiranih učnih projektih in podobno; mentorstvo pri praktičnem izobraževanju v podjetju in mentorstvo najmanj trem pripravnikom (diplomantom terciarnega izobraževanja) v podjetju.
10. Priprava in sodelovanje pri pripravi internih izobraževalnih programov, učnih gradiv in drugih pripomočkov za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja.
II. Vidni dosežki na področju strokovnega dela
1. Objavljena strokovna dela, članki, referati in podobno s strokovnega področja, za katero kandidat kandidira za predavatelja.
2. Delovne izkušnje v podjetjih (najmanj 3 leta) oziroma izkušnje pri aplikaciji stroke na strokovnem področju, za katero kandidat kandidira za predavatelja.
3. Zaključeno podiplomsko izobraževanje, usmerjeno v strokovno področje, za katero kandidat kandidira za predavatelja.
4. Vodenje ali sodelovanje pri zahtevnih praktičnih projektih, sodelovanje v mednarodnih projektih ali drugo zahtevno strokovno mednarodno sodelovanje s strokovnega področja, za katero kandidat kandidira za predavatelja.
5. Pridobitev dokumentiranega patenta ali inovacije s strokovnega področja, za katero kandidat kandidira za predavatelja.
6. Dokazila o posebnih znanjih in veščinah s strokovnega področja, za katero kandidat kandidira za predavatelja in ki niso del študijskih programov, po katerih si je kandidat pridobil zahtevano izobrazbo.
Kandidat mora izpolnjevati vsaj dve zahtevi iz vsake točke teh meril, s čimer dokaže izjemne dosežke na področju, na katerem dela, in dobro poznavanje ter uspešno vključevanje v drugo področje.
Kandidat, ki je pridobil naziv učitelj svetnik (v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju), izpolnjuje pogoje iz prve skupine meril.
Pri vnovičnem imenovanju predavatelja mora kandidat dokazati tudi pedagoške dosežke, povezane z delom na višji strokovni šoli oziroma na visokošolskem zavodu.
Za ponovno imenovanje mora kandidat predložiti potrdila, da izpolnjuje najmanj tri izmed zgoraj navedenih meril, ki niso vsa iz iste skupine in so dosežena v zadnjih petih letih.
Veljavnost meril
Z dnem uveljavitve teh meril prenehajo veljati prejšnji Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 72/01).
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Egon Pipan l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta Republike Slovenije
za poklicno in strokovno izobraževanje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti