Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

784. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 18 (2006) – pripoznavanje prihodkov, stran 2001.

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde 2006 (Uradni list RS, št. 117/05) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 77. seji 13. februarja 2006 sprejel
P O J A S N I L O 1
k Slovenskemu računovodskemu standardu 18 (2006) - pripoznavanje prihodkov
1. Prihodke iz prodaje sredstev je skladno s SRS 18.11 možno pripoznati samo pod določenimi pogoji, med njimi tudi, da podjetje (prodajalec) na kupca prenese vsa pomembna tveganja in koristi iz lastništva sredstva ter da prodajalec ne sodeluje pri poslovodenju kupca niti toliko, kolikor je običajno zaradi lastništva sredstva, niti dejansko ne odloča o prodanih sredstvih. Glede na to:
(a) se pri pogodbi o prodaji in ponovnem finančnem najemu (sale and lease-back) istih opredmetenih osnovnih sredstev šteje, da pomembna tveganja in koristi iz lastništva nad njimi niso bili preneseni od prodajalca sredstev na dajalca istih sredstev v finančni najem, zato prodajalec po taki pogodbi skladno s SRS 18.11 ne pripozna prihodkov in pripoznanja opredmetenega osnovnega sredstva ne odpravi. Takšna transakcija se obravnava kot transakcija financiranja; za finančni najem je namreč značilno, da so pomembna tveganja in koristi iz lastništva nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom preneseni na najemnika, zaradi česar prodajalec po pogodbi o prodaji in ponovnem finančnem najemu nepretrgoma obvladuje tveganja in koristi iz teh opredmetenih osnovnih sredstev ter jih niti ne prenaša niti ponovno ne prevzema od dajalca sredstev v finančni najem.
(b) se pri pogodbi o prodaji sredstva, po kateri prodajalec sredstvo proda, pri tem pa ne prenese pogodbene pravice do prejema denarnih tokov iz sredstva ali pa zadrži tveganja in koristi iz lastništva nad sredstvom, skladno s SRS 18.11 prihodki ne pripoznajo in pripoznanje sredstva ne odpravi. Šteje se, da prodajalec ohrani skoraj vsa tveganja in koristi iz lastništva sredstva, če se zaradi prenosa izpostavljenost podjetja spremenljivosti sedanje vrednosti prihodnjih čistih denarnih tokov iz sredstva ne spremeni pomembno.
Skladno z navedenim je treba pri pogodbi o prodaji in ponovnem nakupu sredstva (razen finančnega sredstva), po kateri se prodajalec zaveže v prihodnosti ponovno odkupiti ta sredstva, ali kadar ima prodajalec pravico do ponovnega odkupa ali kupec pravico od prodajalca zahtevati ponoven odkup teh sredstev, proučiti, ali je prodajalec zadržal tveganja in koristi iz lastništva nad sredstvom. Kadar prodajalec zadrži tveganja in koristi iz lastništva nad sredstvom, ne glede na pravni prenos lastništva, po taki pogodbi skladno s SRS 18.11 ne pripozna prihodkov in pripoznanja sredstva ne odpravi, takšno transakcijo pa obravnava kot transakcijo financiranja.
Pri prodaji finančnega sredstva iz SRS 3.46.b) po pogodbi o prodaji in ponovnem odkupu tega finančnega sredstva po določeni stalni ceni ali po prodajni ceni, povišani za posojilodajalčev donos, prodajalec prihodkov ne pripozna in pripoznanja finančnega sredstva ne odpravi, transakcijo pa obravnava kot transakcijo financiranja. Prodajalec pa prenese vsa tveganja in koristi v zvezi s finančnim sredstvom, če njegova izpostavljenost spremenljivosti sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov ni več pomembna (na primer, če proda finančno sredstvo zgolj z opcijo za ponovni odkup po pošteni ceni finančnega sredstva v času ponovnega odkupa).
2. Podjetje ob prehodu na SRS (2006) skladno s prvim in drugim odstavkom 15. točke Uvoda v SRS (2006) na dan 1. januarja 2006 v poslovnih knjigah preračuna sredstva in obveznosti, pripoznane na podlagi transakcij iz prve točke tega pojasnila.
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri sestavitvi letnega poročila za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2006 ali kasneje.
Št. 10/06
Ljubljana, dne 13. februarja 2006

AAA Zlata odličnost