Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 119-3/2006-3 Ob-4895/06 , Stran 1375
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04 – popr.), 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US in 113/05) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: 1. svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III. Delovne naloge: – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič – Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani. Poleg posebnih pogojev morajo kandidat izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijavi morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil: – potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – potrdila o izobrazbi, – delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, – potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred imenovanjem v naziv. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov: Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre (z označbo »za javni natečaj – svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center«), Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva te objave. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71 (Nataša Kotnik). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina