Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

747. Zakon o spremembah Zakona o kontroli cen (ZKC-A), stran 1958.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o kontroli cen (ZKC-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o kontroli cen (ZKC-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2006.
Št. 001-22-6/06
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O KONTROLI CEN (ZKC-A)
1. člen
V Zakonu o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(1) Z globo najmanj 1.440.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik:
1. če cen ne uskladi z ukrepi kontrole cen (9. člen);
2. če spremeni, dopolni, zamenja ali ukine tarifni sistem oziroma njemu podoben sistem oziroma poslovne pogoje, na kar ni dala predhodnega soglasja vlada (9. člen);
3. če preneha s prodajo v nasprotju s 14. in 18. členom ali
4. če ne vrne preveč plačanega zneska in zamudnih obresti (17. člen).
(2) Z globo najmanj 280.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
2. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(1) Z globo najmanj 480.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik:
1. če predhodno ne prijavi cen po 8. točki 9. člena tega zakona ali pošlje napačne podatke;
2. če ne pošlje podatkov v skladu z 9. točko 9. člena tega zakona ali pošlje napačne podatke ali
3. če ne pošlje podatkov v skladu s sedmim odstavkom 10. člena tega zakona ali pošlje napačne podatke.
(2) Z globo najmanj 70.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 70.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(1) Z globo najmanj 480.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne ravna po odločbi organa tržne inšpekcije iz 17. člena tega zakona.
(2) Z globo najmanj 70.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 70.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-01/91-2/18
Ljubljana, dne 1. februarja 2006
EPA 520-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina