Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Št. 404-5/2006 Ob-4906/06 , Stran 1352
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe posameznih ključnih investicij na področju športno-turistične infrastrukture, ki bodo pomembno vplivale na razvoj tako športa kot turistične destinacije. Namen investicije je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev in izgradnjo nove športne infrastrukture, na temeljnih turističnih območjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002-2006 in ki bo namenjena športnim in drugim prireditvam na mednarodni ravni, mednadodno primerljivim kakovostnim standardom ter bodo zagotavljale dostopnost širši zainteresirani javnosti. Investicija mora predstavljati pomemben objekt, ki bo: – neposredno vplival na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični destinaciji; – posredno vplival na poznavanje območja in povečanje porabe v turistični destinaciji; – s svojimi sinergijskimi učinki pospeševal zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije. 3. Upravičeni stroški V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje objekta športno-turistične infrastrukture od začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo. Upravičene aktivnosti: – prenova, obnova, modernizacija in izgradnja prostorov in opreme – objekti za šport in prosti čas. Upravičeni stroški: – tehnične in finančne storitve, neposredno vezane na projekt, – stroški izgradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja. Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja. 4. Pogoji za kandidiranje: 4.1. Prijavitelj – na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov (občine), ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03, 119/04); – za isti namen prijavitelj ni prejel drugih sredstev državnega proračuna. 4.2. Finančni pogoji za kandidiranje: 4.2.1. predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov je lahko največ 1.040,000.000 SIT; 4.2.2. predračunska vrednost predlagane investicije mora biti najmanj 1.500,000.000 SIT brez DDV; 4.2.3. iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj 40% lastnih sredstev; 4.2.4. prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, skladno s Pravilnikom o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov (Uradni list RS, št. 13/06). 4.3. Ostali pogoji Predlagane investicije se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: 4.3.1. skladnost investicije s predmetom in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo; 4.3.2. projekt se mora pričeti v letu 2006, predvideni začetek gradnje najkasneje 15. 7. 2006, zaključek projekta pa 31. 12. 2007; 4.3.3. da so pridobljena vsa dovoljenja za začetek izvedbe investicije (minimalni pogoj je podana vloga za izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor, pravnomočna dovoljenja pa je obvezno pridobiti pred podpisom pogodbe); 4.3.4. prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa; 4.3.5. prijavitelj mora predložiti izjavo, da se investicija še ni pričela izvajati (investicija se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, teren oziroma objektov, ki so predmet predlagane investicije (lahko na CD); 4.3.6. prijavljeni projekti morajo biti razdeljeni vsaj v dve fazi, in sicer glede na dela, ki se bodo izvedla do 1. 1. 2007 in po tem datumu; 4.3.7. prijavitelj se zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku investicije ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu. Za vsako takšno spremembo mora prejemnik sredstev predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za šolstvo in šport; 4.3.8. prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu. Pri tem se morajo morebitne dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke, izvajati in dodeliti na transparenten način ob upoštevanju določil državnih pomoči. Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z nameni razpisa, pa se zavržejo. Merila za izbor vlog: Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrana bo investicija, ki bo dosegla največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk pri sklopih meril I, II in III – skladnost s cilji ukrepa, kvaliteta projekta in realnost izvedbe – 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril investicija ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk doseže prag za sofinanciranje. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upošteval regionalni kriterij (prednost manj razvite regije), kolikor bodo projekti iz istih regij pa vrstni red evidentiranega sprejema vlog na ministrstvu. V primeru, da se bo obseg razpoložljivih sredstev za ta namen naknadno povečal, se lahko po objavi v Uradnem listu RS dodatna sredstva dodelijo glede na prioritetno listo prvotne prijave. 5. Višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2006 in 2007 za sofinanciranje projektov športno-turistične infrastrukture je 1.040,000.000 SIT, in sicer: 5.1. za leto 2006 je namenjenih 290,000.000 SIT. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 75% v višini 217,500.000 SIT s PP 4372 – strukturni skladi – športno-turistična infrastruktura – EU udeležba in 25% v višini 72,500.000 SIT s PP 4372 – strukturni skladi – športno-turistična infrastruktura – SLO udeležba; 5.2. za leto 2007 je namenjenih 750,000.000 SIT. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 75% v višini 562,500.000 SIT s PP 4372 – strukturni skladi – športno-turistična infrastruktura – EU udeležba in 25% v višini 187,500.000 SIT s PP 4372 – strukturni skladi – športno-turistična infrastruktura – SLO udeležba. 6. Način prijave in razpisni rok Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana do vključno 17. 3. 2006 do 12. ure v vložišče ministrstva, ne glede na način dostave v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis: Št. 406-5/2006«. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in se vrnejo prijavitelju. Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni. Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev za športno infrastrukturo ali sredstev Evropske unije. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog bo 20. 3. 2006 in ne bo javno. 8. Obveščanje o izboru Razpisovalec bo od predlagateljev zahteval dodatna pisna ali ustna pojasnila ali popravke, če bo ocenil, da bi s tem lahko izboljšal konkurenčnost predlaganega projekta. Prav tako si razpisovalec pridržuje pravico od predlagatelja neodvisnega preverjanja vseh podatkov, ki so pomembni za oceno predloga. Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. 9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu http://www.mss.gov.si/ ali na sedežu Ministrstva za šolstvo in šport. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova38, Ljubljana, Mojca Plestenjak, na tel. 01/478-42-57 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali po e-pošti na naslov mojca.plestenjak@gov.si.

AAA Zlata odličnost