Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

811. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 2048.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05) se v 2. členu za izrazom Z104 dodajo naslednji novi izrazi:
+----+------------------+---------------------------------------------------+
|Z105|Prevedena osnovna |9. člen Odloka o plačah funkcionarjev       |
|  |plača       |                          |
|  |         |                          |
+----+------------------+---------------------------------------------------+
|Z106|Korekcijska    |Prevedena osnovna plača povečana za vrednost v   |
|  |osnovna plača   |višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi  |
|  |         |(prvi odstavek 52. c člena ZSPJS). Sicer je enaka |
|  |         |prevedeni osnovni plači (Z105)           |
|  |         |                          |
+----+------------------+---------------------------------------------------+
|Z107|Skupna razlika za |Z070–Z106                     |
|  |odpravo      |                          |
|  |nesorazmerja   |                          |
|  |         |                          |
+----+------------------+---------------------------------------------------+
|Z108|Osnovna plača za |Osnovna plača (Z070), znižana za delež razlike za |
|  |obračun V     |odpravo nesorazmerja v skladu s prvim odstavkom 52.|
|  |         |c člena ZSPJS                   |
|  |         |Z070–Z113                     |
+----+------------------+---------------------------------------------------+
Za izrazom Z116 se dodajo naslednji novi izrazi:
+----+------------------+--------------------------------------------------+
|Z117|Razlika – 14.   |Razlika v skladu s 14. členom ZSPJS        |
|  |člen ZSPJS    |                         |
|  |         |                         |
+----+------------------+--------------------------------------------------+
|Z118|Osnovna plača –  |Osnovna plača, povečana v skladu s 15. členom   |
|  |za obračun IV   |ZSPJS zaradi sklenitve delovnega razmerje za   |
|  |         |določen čas                    |
|  |         |                         |
+----+------------------+--------------------------------------------------+
|Z119|Povečanje – 15.  |Povečanje v skladu s 15. členom ZSPJS       |
|  |člen ZSPJS    |                         |
|  |         |                         |
+----+------------------+--------------------------------------------------+
Za izrazom Z530 se dodajo naslednji novi izrazi:
+----+-----------------------+---------------------------------------------+
|Z540|Razlika zaradi     |83. člen ZJU in 83. člen Zakona o spremembah |
|  |prenehanja delovnega  |in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih  |
|  |razmerja        |(ZJU-B)                   |
|  |            |Odpravnina v znesku: 2/5 x Z120 x število  |
|  |            |mesecev do izteka dobe imenovanja na položaj |
+----+-----------------------+---------------------------------------------+
|Z541|Razlika zaradi     |83. člen ZJU in 83. člen Zakona o spremembah |
|  |premestitve na drugo  |in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih  |
|  |delovno mesto     |(ZJU-B)                   |
|  |            |Razlika pripada 1/2 x (Z120 do razrešitve – |
|  |            |Z120 po razrešitvi) mesečno do izteka dobe, |
|  |            |za katero je bil imenovan          |
+----+-----------------------+---------------------------------------------+
|Z550|Delež zaposlitve na  |Pri zaposlitvi na več delovnih mestih se v  |
|  |delovnem mestu     |pogodbi o delu določi delež zaposlitve za  |
|  |            |vsako delovno mesto izražen v odstotku    |
|  |            |                       |
+----+-----------------------+---------------------------------------------+
Pomen izrazov pod šiframi Z112, Z113, Z116, Z120, Z124, Z140, Z150, Z170, Z271, Z291, Z480 in Z490 se spremeni tako, da se glasi:
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z112|ČRTANO – PORABLJENO   |                      |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z113|Delež razlike za odpravo|Delež razlike za odpravo nesorazmerja,   |
|  |nesorazmerja      |izražen v nominalnem znesku glede na    |
|  |            |določen odstotek (drugi odstavek 52. c   |
|  |            |člena ZSPJS)                |
|  |            |(leta 2006 75% Z107; leta 2007 50% Z107;  |
|  |            |leta 2008 25% Z107; leta 2009 se razlika  |
|  |            |odpravi)                  |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z116|Osnovna plača – za   |Osnovna plača, zmanjšana ali povečana v   |
|  |obračun III       |skladu s 14. členom ZSPJS zaradi večje ali |
|  |            |manjše obremenjenosti oziroma zaradi nižje |
|  |            |strokovne izobrazbe, kakor je zahtevana   |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z120|Bruto osnova za izračun |Osnovna plača za obračun + A040 + C010 +  |
|  |nadomestila plače v   |C020 + C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, |
|  |breme delodajalca    |kot če bi delal polni delovni čas      |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z124|Bruto osnova za izračun |Osnovna plača za obračun + A040 + C010,   |
|  |nadomestila plače v   |C020, C040, C050, C150 za pretekli mesec  |
|  |breme delodajalca –   |                      |
|  |pretekli mesec     |                      |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z140|Bruto osnova za izračun |3. in 41. člen Zakona o starševskem varstvu |
|  |starševskega dopusta  |in družinskih prejemkih (ZSDP)       |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z150|Bruto urna postavka za |Osnovna plača za obračun / povprečna    |
|  |osnovno plačo      |mesečna delovna obveznost          |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z170|Bruto urna postavka za |Bruto osnova za izračun refundiranega    |
|  |izračun refundiranega  |nadomestila plače ZZZS / število ur iz leta |
|  |nadomestila plače v   |oziroma obdobja, iz katerega se jemlje   |
|  |breme ZZZS       |osnova                   |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z271|Osnova za izračun    |Z270 – Z220 – Olajšave v skladu z ZDoh-1  |
|  |davčnega odtegljaja od |                      |
|  |dohodkov iz delovnega  |                      |
|  |razmerja        |                      |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z291|Neto plača II      |Bruto plača – prispevki iz bruto plače –  |
|  |            |davčni odtegljaj iz plače – prispevki od  |
|  |            |bonitet in povračili stroškov nad uredbo – |
|  |            |davčni odtegljaj od bonitet in povračili  |
|  |            |stroškov nad uredbo             |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z480|Devizna plača      |Devizna plača je osnova za izračun devizne |
|  |            |plače, deljena s srednjim tečajem Banke   |
|  |            |Slovenije za valuto izplačila        |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
|Z490|Devizno izplačilo    |Devizna plača + tip izplačil R, S – tip   |
|  |            |izplačil T, K v valuti izplačila      |
|  |            |                      |
+----+------------------------+--------------------------------------------+
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku pri tipu izplačil C besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi C010, C020, C030, C040, C050, C060, C070, C080, C090, C100, C110, C120, C130, C140, C150 in C160 spremeni tako, da se glasi:
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C010|Položajni dodatek  |Dodatki|0,05 |Osnovna plača za   |% od   |
|  |           |    |–   |obračun x faktor   |osnovne  |
|  |           |    |0,20 |24. člen ZSPJS    |plače za |
|  |           |    |   |           |obračun  |
|  |           |    |   |           |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C020|Dodatek za delovno  |Dodatki|0,003 |Osnovna plača za   |% od   |
|  |dobo         |    |   |obračun x (faktor x |osnovne  |
|  |           |    |   |število dopolnjenih |plače za |
|  |           |    |   |let delovne dobe)  |obračun  |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
|  |           |    |   |25. člen ZSPJS    |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C030|Dodatek za mentorstvo|Dodatki|0,15 |Bruto urna postavka |% od   |
|  |           |    |   |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |           |    |   |obračun x faktor x  |urne   |
|  |           |    |   |število ur (% določen|postavke |
|  |           |    |   |v KPJS)       |     |
|  |           |    |   |26. člen ZSPJS, KPJS |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C040|Dodatek za      |Dodatki|/   |10.000,00 SIT za   |V znesku |
|  |specializacijo,   |    |   |specializacijo,   |     |
|  |magisterij ali    |    |   |15.000,00 SIT za   |     |
|  |doktorat       |    |   |magisterij, 25.000,00|     |
|  |           |    |   |SIT za doktorat.   |     |
|  |           |    |   |(dodatek k osnovni  |     |
|  |           |    |   |plači za obračun)  |     |
|  |           |    |   |27. člen ZSPJS, KPJS |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C050|Dodatek za      |Dodatki|0,03 |Osnovna plača za   |% od   |
|  |dvojezičnost     |    |–   |obračun x faktor   |osnovne  |
|  |           |    |0,15 |28. člen ZSPJS    |plače za |
|  |           |    |   |           |obračun  |
|  |           |    |   |           |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C060|Dodatki za manj   |Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |ugodne delovne pogoje|    |0,05 |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |           |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |           |    |   |za redno delo (Z060 |postavke |
|  |           |    |   |za A010) x faktor  |     |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
|  |           |    |   |29. člen ZSPJS    |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C070|Dodatki za nevarnosti|Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |in posebne      |    |nd  |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |obremenitve     |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |           |    |   |za redno delo (Z060 |postavke |
|  |           |    |   |za A010) x faktor  |     |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
|  |           |    |   |30. člen ZSPJS    |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C080|Dodatek za izmensko |Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |delo         |    |0,05 |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |           |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |           |    |   |x faktor       |postavke |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C090|Dodatek za delo v  |Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |deljenem delovnem  |    |0,03 |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |času         |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |           |    |   |x faktor       |postavke |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C100|Dodatek za delo   |Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |ponoči        |    |0,10 |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |           |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |           |    |   |x faktor       |postavke |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C110|Dodatek za delo v  |Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |nedeljo ali na dan, |    |0,20 |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |ki je z zakonom   |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |določen kot dela   |    |   |x faktor       |postavke |
|  |prost dan ali praznik|    |   |(% določen v KPJS)  |     |
|  |           |    |   |           |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C120|Dodatek za delo preko|Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |polnega delovnega  |    |0,10 |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |časa         |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |           |    |   |x faktor       |postavke |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C130|Dodatek za čas    |Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |pripravljenosti na  |    |nd  |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |delovnem mestu,   |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |določenem kraju ali |    |   |x faktor       |postavke |
|  |za dežurstvo     |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
|  |           |    |   |           |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C140|Dodatek za čas    |Dodatki|   |Bruto urna postavka |% od   |
|  |pripravljenosti na  |    |0,10 |za osnovno plačo za |bruto   |
|  |domu         |    |   |obračun x število ur |urne   |
|  |           |    |   |x faktor       |postavke |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C150|Dodatek za stalnost |Dodatki|   |Osnovna plača za   |% od   |
|  |           |    |nd  |obračun x faktor   |osnovne  |
|  |           |    |   |(% določen v KPJS)  |plače za |
|  |           |    |   |52. člen ZSPJS    |obračun  |
|  |           |    |   |           |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
|C160|Dodatek za povečan  |Dodatki|   |Osnovna plača za   |% od   |
|  |obseg dela      |    |Do  |obračun x faktor   |osnovne  |
|  |           |    |1,0  |96. člen Zakona o  |plače za |
|  |           |    |   |javnih uslužbencih  |obračun  |
|  |           |    |   |(ZJU)        |     |
+----+---------------------+-------+------+---------------------+----------+
Pri tipu izplačil C se za vrsto izplačila C160 dodata novi vrsti izplačil:
+----+--------------------+-------+----+------------------------+----------+
|C170|Plačilo za povečan |Dodatki|do | Osnovna plača za    |% od   |
|  |obseg dela oziroma |    |0,3 |obračun x faktor    |Osnovne  |
|  |nadpovprečno    |    |  |51. člen Zakona o    |plače za |
|  |obremenjenost    |    |  |sodniški službi (ZSS-F) |obračun  |
|  |          |    |  |30. člen Zakona o    |     |
|  |          |    |  |državnem tožilstvu (ZDT-|     |
|  |          |    |  |C)           |     |
|  |          |    |  |45. b člen Zakona o   |     |
|  |          |    |  |državnem pravobranilstvu|     |
|  |          |    |  |(ZDPra)         |     |
+----+--------------------+-------+----+------------------------+----------+
|C180|Dodatek za posebne |Dodatki|0,08|Osnovna plača za obračun|% od   |
|  |obremenitve     |    |  |x faktor        |osnovne  |
|  |          |    |  |45 c. člen Zakona o   |plače za |
|  |          |    |  |spremembah in      |obračun  |
|  |          |    |  |dopolnitvah Zakona o  |     |
|  |          |    |  |državnem pravobranilstvu|     |
|  |          |    |  |(ZDPra-A)        |     |
+----+--------------------+-------+----+------------------------+----------+
Pri tipu izplačil E se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi E010, E020, E030 in E040 spremeni tako, da se glasi:
+----+------------------+----------------+-+-----------------------------+-+
|E010|Delo preko polnega|Bruto plača –  |/|Število ur x (bruto urna   | |
|  |delovnega časa  |delo preko   | |postavka za osnovno plačo za | |
|  |         |polnega     | |obračun + (C010 + C020 +   | |
|  |         |delovnega časa | |C040 + C050 + C150) / Z050) | |
|  |         |        | |+ C120            | |
|  |         |        | |               | |
+----+------------------+----------------+-+-----------------------------+-+
|E020|Delo preko polnega|Bruto plača –  |/|Število ur x (bruto urna   | |
|  |delovnega časa  |delo preko   | |postavka za osnovno plačo za | |
|  |(nočno)      |polnega     | |obračun + (C010 + C020 +   | |
|  |         |delovnega časa | |C040 + C050 + C150) / Z050) | |
|  |         |        | |+ C100 + C120        | |
|  |         |        | |               | |
+----+------------------+----------------+-+-----------------------------+-+
|E030|Delo preko polnega|Bruto plača –  |/|Število ur x (bruto urna   | |
|  |delovnega časa  |delo preko   | |postavka za osnovno plačo za | |
|  |(nedelja in    |polnega     | |obračun + (C010 + C020 +   | |
|  |prazniki)     |delovnega časa | |C040 + C050 + C150) / Z050) | |
|  |         |        | |+ C110 + C120        | |
|  |         |        | |               | |
+----+------------------+----------------+-+-----------------------------+-+
|E040|Delo preko polnega|Bruto plača –  |/|Število ur x (bruto urna   | |
|  |delovnega časa  |delo preko   | |postavka za osnovno plačo za | |
|  |(nedelja in    |polnega     | |obračun + (C010 + C020 +   | |
|  |prazniki) – nočno |delovnega časa | |C040 + C050 + C150) / Z050) | |
|  |         |        | |+ C100 + C110 + C120     | |
|  |         |        | |               | |
+----+------------------+----------------+-+-----------------------------+-+
Pri tipu izplačil E se za vrsto izplačila E040 doda novo vrsto izplačila:
+----+----------------+-------------------+-+-----------------------------+-+
|E050|Delo preko   |Bruto plača – delo |/|38. člen Zakona o spremembah | |
|  |polnega     |preko polnega   | |in dopolnitvah Zakona o   | |
|  |delovnega časa I|delovnega časa   | |sodniški službi (ZSS-F)   | |
|  |        |          | |26. člen Zakona o spremembah | |
|  |        |          | |Zakona o državnem tožilstvu | |
|  |        |          | |(ZDT-C)           | |
|  |        |          | |Število ur x bruto urna   | |
|  |        |          | |postavka za osnovno plačo za | |
|  |        |          | |obračun + C120        | |
+----+----------------+-------------------+-+-----------------------------+-+
Pri tipu izplačil I se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi I060, I070 in I072 spremeni tako, da se glasi:
+----+---------------------------+-----------+-+-------------------------+-+
|I060|Nadomestilo za ločeno   |Povračilo |/|ZPSDP (9. člen)     | |
|  |življenje-stroški     |stroškov  | |             | |
|  |stanovanja in prehrane do |      | |             | |
|  |100 km           |      | |             | |
|  |              |      | |             | |
+----+---------------------------+-----------+-+-------------------------+-+
|I070| Nadomestilo za ločeno   |Povračilo |/|ZPSDP (9. člen)     | |
|  |življenje-stroški     |stroškov  | |             | |
|  |stanovanja in prehrane nad |      | |             | |
|  |100 km           |      | |             | |
|  |              |      | |             | |
+----+---------------------------+-----------+-+-------------------------+-+
|I072| Nadomestilo za ločeno   |Povračilo |/|Uredba o višini povračil | |
|  |življenje-stroški prehrane |stroškov  | |stroškov v zvezi z delom | |
|  |in stanovanja nad zneskom, |      | |in drugih dohodkov, ki se| |
|  |določenim z uredbo     |      | |vštevajo v davčno osnovo | |
|  |              |      | |             | |
+----+---------------------------+-----------+-+-------------------------+-+
Pri tipu izplačil I se za vrsto izplačila I110 dodata novi vrsti izplačil:
+----+--------+-----------+-+--------------------------------------------+-+
|I120|Pravdni |Povračilo |/|6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah | |
|  |stroški |stroškov  | |Zakona o dohodnini (ZDoh-1D)        | |
|  |    |      | |                      | |
+----+--------+-----------+-+--------------------------------------------+-+
|I130|Pavšal |Povračilo |/|(1) 29 in 30. člen Zakona o poslancih,   | |
|  |    |stroškov  | |(2) Akt o določitvi delovne uspešnosti,   | |
|  |    |      | |nekaterih nadomestil in dodatkih ter    | |
|  |    |      | |povračilih stroškov v zvezi z delom javnih | |
|  |    |      | |uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve | |
|  |    |      | |in organov v sestavi MNZ,          | |
|  |    |      | |(3) Akt o uporabi službenega psa pri    | |
|  |    |      | |odkrivanju prepovedanih drog in       | |
|  |    |      | |eksplozivov v carinski službi        | |
+----+--------+-----------+-+--------------------------------------------+-+
Pri tipu izplačil J se za vrsto izplačila J140 doda nova vrsta izplačila:
+----+------------------------+---------------------------+-+------------+-+
|J141|Zamudne obresti –    |Drugi dohodki iz delovnega |/|6. člen   | |
|  |neobdavčene       |razmerja          | |ZDoh-1D   | |
|  |            |              | |      | |
+----+------------------------+---------------------------+-+------------+-+
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku tabela »Stopnje davka na izplačane plače po 1. 1. 2006« spremeni tako, da se glasi:
+-----------------------------------+-----+----------+---------+---------+-+
|Stopnje davka na izplačano plačo  |  0%|     |    do|Bruto  | |
|od 1. 1. 2006           |   |     | 165.000|plače  | |
|                  |   |     |     |     | |
|                  +-----+----------+---------+---------+ |
|                  | 3,0%|    nad|    do|Bruto  | |
|                  |   |  165.000| 400.000|plače  | |
|                  |   |     |     |     | |
|                  +-----+----------+---------+---------+ |
|                  | 6,3%|    nad|    do|Bruto  | |
|                  |   |  400.000| 750.000|plače  | |
|                  |   |     |     |     | |
|                  +-----+----------+---------+---------+ |
|                  |11,8%|    nad|     |Bruto  | |
|                  |   |  750.000|     |plače  | |
|                  |   |     |     |     | |
+-----------------------------------+-----+----------+---------+---------+-+
Tabela »Stopnje dohodnine po 1. 1. 2006« se spremeni tako, da se glasi:
+-------------+--------------------------------+----+---+----------------+-+
|Stopnje   |  če znaša neto letna davčna  |  |  |znaša dohodnina | |
|dohodnine od |       osnova       |  |  |  v tolarjih  | |
|1. 1. 2006  |      v tolarjih      |  |  |        | |
|       |                |  |  |        | |
|       +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|       |    nad|    do|     |  |  |        | |
|       |      |     |     |  |  |        | |
|       +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|       |      | 1,327.300|     | 16%|  |        | |
|       |      |     |     |  |  |        | |
|       +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|       | 1,327.300| 2,593.340| 212.368|  +|nad|    1,327.300| |
|       |      |     |     | 33%|  |        | |
|       |      |     |     |  |  |        | |
|       +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|       | 2,593.340| 5,247.940| 630.161|  +|nad|    2,593.340| |
|       |      |     |     | 37%|  |        | |
|       |      |     |     |  |  |        | |
|       +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|       | 5,247.940|10,546.930|1,612.363|  +|nad|    5,247.940| |
|       |      |     |     | 41%|  |        | |
|       |      |     |     |  |  |        | |
|       +-----------+----------+---------+----+---+----------------+ |
|       | 10,546.930|     |3,784.949|  +|nad|   10,546.930| |
|       |      |     |     | 50%|  |        | |
|       |      |     |     |  |  |        | |
+-------------+-----------+----------+---------+----+---+----------------+-+
4. člen
V 5. členu se pri tipu izplačil C besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi C010, C020, C030, C040, C050, C060, C070, C080, C090, C100, C110, C120, C130, C140, C150 in C160 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačil C se za vrsto izplačila C160 dodata novi vrsti izplačil:
Pri tipu izplačil E se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi E010, E020, E030 in E040 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačil E se za vrsto izplačila E040 doda novo vrsto izplačila:
Pri tipu izplačil I se besedilo pri vrstah izplačil pod šiframi I060, I070 in I072 spremeni tako, da se glasi:
Pri tipu izplačil I se za vrsto izplačila I110 dodata novi vrsti izplačil:
Pri tipu izplačil J se za vrsto izplačila J140 doda nova vrsta izplačila:
Pri tipu izplačil J se za vrsto izplačila J900 doda nova vrsta izplačila:
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(osnova za izračun davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja)
(1) Osnova za izračun davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja je enaka vsoti obdavčljivih drugih dohodkov iz delovnega razmerja, zmanjšani za prispevke (12. člen te uredbe).
(2) Kriterij za izračun višine davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja se določi iz osnove za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja (11. člen te uredbe), povečane za osnovo iz prvega odstavka tega člena, z upoštevanjem določbe petega odstavka 121. člena ZDoh-1, kjer je to potrebno.«.
6. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osnova za vrsto dela, ki v šifrantu izplačil ni posebej opredeljena, je osnovna plača za obračun.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah (49. č člen ZSPJS) se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za obračun, ki se ji prištejejo dodatki C010, C020, C030, C050 in C150. Ko se od nje odšteje zadnja plača pred prvim obračunom plač v skladu z ZSPJS (Z111) se dobi razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040). Kadar je razlika negativna se pri izračunavanju plače upošteva osnovna plača (Z070). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva naslednja formula: osnovna plača za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje osnovne plače funkcionarja zaradi odprave nesorazmerja (prvi odstavek 52. c člena ZSPJS) se pri obračunu plače in na plačilni listi prikaže prevedena plača (Z105), osnovna plača – za obračun V (Z108) ter po potrebi tudi korekcijska plača (Z106). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva naslednja formula: Z108 + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas. A040 je pri obračunu plače za funkcionarja enaka nič.«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje osnovne plače iz 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača – za obračun II (Z114), ki se ugotovi in prikaže tako, da se od osnovne plače (Z070) odšteje zmanjšanje po uredbi (Z115). Pri izračunu formule za bruto osnovo za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) se upošteva naslednja formula: Z114 + A040 + C020 + C040 + C050 za tekoči mesec, kot če bi zaposleni delal polni delovni čas. A040 je pri obračunu plače za direktorja enaka nič.«.
Dosedanji deveti do štirinajsti odstavek postanejo deseti do petnajsti odstavek.
7. člen
V drugem odstavku 24. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za direktorje v javnem sektorju in funkcionarje, za katere se začne uporabljati s 1. marcem 2006.«.
8. člen
Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2006/12
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-3111-0025
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina