Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

Ob-4859/06 , Stran 1360
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je izdajanje garancij za dolgoročne kredite za materialne in nematerialne investicije za mala in srednje velika podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami: Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Bawag banka d.d., Deželna banka d.d., Gorenjska Banka d.d., Hypo Alpe Adria bank d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Probanka d.d. in SKB banka d.d. Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 1.800,000.000 SIT. Za oblikovanje kreditnih rezervacij je vključenih dodatnih 450,000.000 SIT, od tega jih 75% prispeva sredstev Evropski sklad za regionalni razvoj in 25% sredstev Republika Slovenija. Sklad koristi pri izdajanju garancij tudi pomoč Evropskega Investicijskega Sklada – European Investment Fund v obliki protigarancij. Pomoč je del Večletnega programa za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001–2006. Garancije za dolgoročne kredite se odobrijo za investicijske stroške, nastale od datuma oddaje vloge prosilca do 31. 12. 2006 oziroma datuma oddaje info najave, vendar po 1. 1. 2006. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Garancije Sklada se izdajajo najkasneje do 31. 12. 2006. 2. Pogoji in merila za izdajanje garancij s subvencijami 2.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 100 zaposlenih (mala podjetja do 50 zaposlenih in čisti prihodki do 1,7 mrd SIT, vrednost aktive ne presega 850 mio SIT in srednje velika podjetja do 100 zaposlenih in letni promet do 6,8 mrd SIT, vrednost aktive ne presega 3,4 mrd SIT, ki poslujejo na območju Republike Slovenije, razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS: – področje A – Kmetijstvo, – področje B – Ribištvo in ribiške storitve, – oddelek 10 – Pridobivanje premoga, – skupina 61.1 – Pomorski transport, – razred 35.11 – Gradnja in popravilo ladij, – skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin, – skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin), – skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla, – razred 27.51 – Litje železa, – razred 27.52 – Litje jekla, – skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija, – skupina 28.5 – Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela, – razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov iz žice, – razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo. Prav tako se na razpis ne more prijaviti podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije). Do pomoči Sklada niso upravičena tudi podjetja: – ki so v preteklosti že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in – ki izvajajo program prestrukturiranja. Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme. Skupna državna pomoč za posamezen investicijski projekt lahko znaša največ 15% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije za malo in največ 7,5% za srednje veliko podjetje. Projekt, s katerim prosilec kandidira za sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – donosnost (profitabilnost) projekta za katerega se dodeljujejo sredstva, – likvidnost za celotno ekonomsko dobo, – zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in – da se realizira v Republiki Sloveniji. 2.2. Pogoji za izdajo garancij Garancija se izda za kredit, ki je odobren za: – stroške materialnih investicij: to so naložbe v osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema), ki so ki so povezane z ustanovitvijo novega ali razširitvijo obstoječega podjetja ali pa z dejavnostjo, ki vključuje temeljno spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem podjetju (zlasti z racionalizacijo, povečevanjem raznovrstnosti ali posodobitvijo), – stroške nematerialnih investicij: to so naložbe v prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, tehnološkega znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, – upravičeni stroški investicije niso navzgor omejeni, upoštevajo pa se neto zneski brez DDV, – podjetje mora zagotavljati minimalno 25% lastnih sredstev, – bančni kredit, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je lahko največ 75% predračunske vrednosti oziroma do 90,000.000 SIT, – garancija lahko tako znaša največ 54,000.000 SIT, kar predstavlja 60% kredita (glavnica brez obresti), – garancijo lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev, – obrestna mera bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada: v skladu s tarifo banke za komitente z najboljšo boniteto, – zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita, – Sklad zaračunava provizijo za garancijo 1% od vrednosti garancije enkratno. Stroške plača podjetje na podračun Sklada odprt pri UJP Slovenska Bistrica št. 01100-6270960405, – odplačila doba kredita je od 3 do 10 let. 2.3. Merila za ocenjevanje projektov Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so: – kvantitativna (št. novo zaposlenih, sodobna tehnologija in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti), po katerih lahko projekt prejme maksimalno 100 točk, 45 točk je minimalen pogoj za nadaljnjo obravnavo projekta po kvalitativnih merilih); – kvalitatitvna (ocena na podlagi ekonomske upravičenosti investicije glede na situacijo na trgu, ekonomske upravičenosti investicije glede na realnost izvedbe, osebna predstavitev, intervju s prijaviteljem, ogled podjetja in reference podjetja); – analiza finančnega položaja podjetja (finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost, ustreznost projekta glede na oceno širše ekonomske situacije (panoga, trg)). Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji. Projekt, ki je prejel 45 ali več točk po kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje finančnega položaja podjetja in kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel manj kot 45 točk, takoj pridobi negativno mnenje. Na podlagi analize finančnega položaja podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno. Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Razpisna komisija poda v odločanje predlog Upravi Sklada za vse formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem in oceno. Uprava Sklada sprejme končno odločitev – sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. V primeru odobritve prejme prosilec pomoč Sklada v skladu z zaprošenimi sredstvi v vlogi in v skladu z razpisnimi pogoji. 2.4. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z navodili, besedilo razpisa, prijavni list, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom in pogodbo o izdaji garancije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. 3. Vsebina vloge za garancijo sklada 1. Prijavni list za garancijo. 2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in bilanco stanja za leto 2004 in 2005. 3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita. 4. Bonitetna dokazila: a) za gospodarske družbe: BON-2(AJPES), b) za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave. 5. Dokazilo o obstoju podjetja: a) za gospodarske družbe: fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami, b) za samostojne podjetnike: fotokopija priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS. 6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2). Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. 4. Rok za prijavo Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 6. 11. 2006. Vmesni roki so: 1. 3. 2006, 25. 3. 2006, 20. 4. 2006, 15. 5. 2006, 10. 6. 2006, 5. 7. 2006, 1. 8. 2006, 25. 8. 2006, 20. 9. 2006, 10. 10. 2006 in 6. 11. 2006. Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri posameznem vmesnem odpiranju je poštni žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne izročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke (npr. za prvo odpiranje velja najvišji datum 1. 3. 2006). Osebno izročanje vloge na sedežu Sklada je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 6. 11. 2006, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. Vloge, ki bodo prispele po 6. 11. 2006 ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo. Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega vmesnega roka. Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 13/06) in sicer v roku osem dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni od prejema. 5. Pošiljanje vloge Vlogo za garancijo pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada-P3«. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

AAA Zlata odličnost