Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4605. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2)

Sklepi

4601. Sklep o potrditvi mandatov poslancem
4602. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
4603. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
4604. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4683. Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
4684. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem
4685. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
4686. Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju
4687. Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

Sklepi

4688. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
4689. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
4690. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

MINISTRSTVA

4606. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012
4607. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2011
4608. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2011
4609. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2012

USTAVNO SODIŠČE

4610. Odločba o razveljavitvi drugega stavka drugega odstavka 75. člena in 63. člen v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih glede vsebine, ki jima jo je dala Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih
4611. Odločba o ugotovitvi, da določbe Zakona o kazenskem postopku, ki urejajo trajanje varščine, niso v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepov Višjega in Okrožnega sodišča
4612. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 228. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, ki se glasi: »odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji, ki jih določi svet zavoda«, kolikor se nanaša na zavarovance iz 13. in 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter ugotovitvi, da četrti odstavek Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi kriterijev za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

BANKA SLOVENIJE

4613. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
4614. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic
4615. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4616. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer
4617. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka
4618. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4619. Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4620. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli

Borovnica

4621. Odlok o spremembi in dopolnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
4622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica
4623. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Bovec

4624. Sklep o vrednosti točke

Brežice

4625. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Dobje

4626. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2012

Grosuplje

4627. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče

Horjul

4628. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Idrija

4629. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
4630. Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra
4631. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija – izvedbeni del

Ivančna Gorica

4632. Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
4633. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 707/130, 707/131, k.o. Veliko Globoko
4634. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2237/13, 2237/15 v k. o. Ambrus
4635. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 164/211, 164/208, k.o. Ambrus – 1830

Kanal ob Soči

4636. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Kanal ob Soči ter na turističnem območju Smaragdne poti
4637. Odlok o spremembi in dopolnitvi Spremembe odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči
4638. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Kozje

4639. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni spomenik
4640. Sklep o ekonomski ceni vzgojno-varstvenih programov
4641. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
4642. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2012
4643. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve
4644. Sklep o določitvi letne najemnine za najem grobnega prostora na pokopališčih v Občini Kozje

Kranjska Gora

4645. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012
4646. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
4647. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2012
4648. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2012
4649. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2012

Krško

4650. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 / II.

Lendava

4651. Pravilnik o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda

Ljubno

4652. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012

Loški Potok

4653. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2011
4654. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2012
4655. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2012

Majšperk

4656. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2012
4657. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4658. Sklep o določitvi statusa javnega dobra

Novo mesto

4659. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2012

Piran

4660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
4661. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za leto 2012

Postojna

4662. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
4663. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2012

Puconci

4664. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Ribnica

4665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
4666. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2012
4667. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2012

Rogašovci

4668. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2012

Semič

4669. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2012

Slovenj Gradec

4670. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje

Slovenska Bistrica

4671. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011
4672. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2012
4673. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2012

Straža

4674. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2012

Šempeter-Vrtojba

4675. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
4676. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
4677. Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem

Zagorje ob Savi

4678. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012
4679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi
4680. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi

Žalec

4681. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2012

Žužemberk

4682. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih nepoklicnih funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih odborov in komisij Občine Žužemberk

POPRAVKI

4691. Tehnični popravek Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje
4692. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti