Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Ob-5889/11 , Stran 2975
Ob-5889/11
Grand hotel Union d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 21. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d., ki bo v torek, 10. 1. 2012, ob 14. uri, v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 9. 12. 2011, v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh: www.gh-union.si in http://seonet.ljse.si. Grand hotel Union d.d. je dne 16. 12. 2011 s strani delničarja ACH, d.d., Ljubljana, ki je imetnik 1.351.729 delnic Grand hotela Union d.d., kar predstavlja 74,49% osnovnega kapitala Grand hotela Union d.d., prejel zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 21. seje skupščine Grand hotel Union d.d., sklicane za dne 10. 1. 2012. Upoštevajoč navedeno Uprava Grand hotela Union d.d. dnevni red 21. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d. dopolnjuje z dodatnima točkama dnevnega reda in predlaganima sklepoma v besedilu: 3. Umik lastnih delnic. Predlog sklepa: Družba Grand hotel Union d.d. Ljubljana (izdajatelj) umika 20.744 lastnih delnic z oznako GHUG, kar predstavlja 1,143% vseh izdanih delnic. S tem se v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital družbe od sedanjih 7.572.245,87 € zmanjša za 1,143% ali za 86.550,77 €, tako da odslej osnovni kapital znaša 7.485.695,10 €. Umik lastnih delnic se izvrši v breme bilančnega dobička. Umik lastnih delnic se izvede in osnovni kapital se zmanjša, z namenom izpolnitve obveznosti iz 250. člena ZGD-1. 4. Pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo Statuta, zaradi uskladitve besedila Statuta z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala. Predlog sklepa: V skladu z 329. členom ZGD-1 skupščina prenaša posamično pooblastilo za spremembo Statuta Grand hotel Union d.d., ki se nanaša zgolj na uskladitev besedila Statuta z veljavno sprejeto odločitvijo skupščine o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala, na nadzorni svet, tako da se sprejmejo spremembe Statuta na podlagi katerih se osnovni kapital družbe od sedanjih 7.572.245,87 € zmanjša za 86.550,77 €, in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital znaša 7.485.695,10 €, ter število izdanih delnic z oznako GHUG iz sedanjih 1.814.613 zmanjša za 20.744 delnic, in po izvedenem umiku znaša 1.793.869. Upoštevajoč navedeno dopolnitev dnevnega reda 21. seje skupščine Grand hotela Union d.d., se čistopis dnevnega reda 21. seje skupščine Grand hotela Union d.d., ki bo v torek, 10. 1. 2012, ob 14. uri, v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, glasi: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Dušan Golovrški. Za preštevalki glasov se izvolita Lilijana Pavlič in Lidija Lovšin. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak. 2. Seznanitev z odstopom predsednice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z odstopom predsednice nadzornega sveta mag. Olge Jakhel Dergan s funkcij članice in predsednice nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 1. 11. 2011. Na predlog nadzornega sveta se za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 24. 6. 2015, izvoli Primož Raktelj. 3. Umik lastnih delnic Predlog sklepa: Družba Grand hotel Union d.d. Ljubljana (izdajatelj) umika 20.744 lastnih delnic z oznako GHUG, kar predstavlja 1,143% vseh izdanih delnic. S tem se v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital družbe od sedanjih 7.572.245,87 € zmanjša za 1,143% ali za 86.550,77 €, tako da odslej osnovni kapital znaša 7.485.695,10 €. Umik lastnih delnic se izvrši v breme bilančnega dobička. Umik lastnih delnic se izvede in osnovni kapital se zmanjša, z namenom izpolnitve obveznosti iz 250. člena ZGD-1. 4. Pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo Statuta, zaradi uskladitve besedila Statuta z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala. Predlog sklepa: V skladu z 329. členom ZGD-1 skupščina prenaša posamično pooblastilo za spremembo Statuta Grand hotel Union d.d., ki se nanaša zgolj na uskladitev besedila Statuta z veljavno sprejeto odločitvijo skupščine o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala, na nadzorni svet, tako da se sprejmejo spremembe Statuta, na podlagi katerih se osnovni kapital družbe od sedanjih 7.572.245,87 € zmanjša za 86.550,77 €, in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital znaša 7.485.695,10 €, ter število izdanih delnic z oznako GHUG iz sedanjih 1.814.613 zmanjša za 20.744 delnic, in po izvedenem umiku znaša 1.793.869. Gradiva Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupaj s preostalim gradivom za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, objavljena pa je tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletni strani družbe: www.gh-union.si.
Uprava družbe Grand hotel Union d.d glavni direktor Bogdan Lipovšek