Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 04/12/2011 Ob-5858/11 , Stran 2952
Št. 04/12/2011 Ob-5858/11
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2012
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju od februarja do 5. novembra 2012, in sicer med zimskimi, poletnimi in jesenskimi šolskimi počitnicami, ter ob koncih tedna (pohodništvo). Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice in Oživimo športna igrišča, pri programu Pohodništvo pa poleg strokovnega kadra tudi morebitne druge stroške (planinsko usposabljanje kadra, prevozi), ki nastanejo z izvedbo programa. 3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA). 4. Pogoji in merila 4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj: – Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis prijavijo samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v obdobju od februarja do 5. novembra 2012, in sicer med zimskimi, poletnimi in jesenskimi šolskimi počitnicami ter ob koncih tedna (pohodništvo). Ti interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. – Strokovni delavci in otroci, ki so že vključeni v program Zdrav življenski slog, ki ga financira Zavod za šport RS Planica ne morejo biti vključeni v program Hura, prosti čas. – Posamezna prijava na razpis mora biti izdelana in posredovana na Zavod za šport RS Planica izključno na Razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas« v letu 2012 (razpisni obrazci od 2.1. do 2.6.), ki so del razpisne dokumentacije. – Če prijavitelj prijavi na razpis več programov, mora vsakega prijaviti na ločenih Razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas«, ki so del razpisne dokumentacije. Dostava na naslov Zavoda za šport RS Planica je lahko v eni ovojnici. – Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 30% delež finančnih sredstev celotne vrednosti programa iz drugih virov (v 30% se šteje tudi športne površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za športna društva) v to pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev. – Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis obvezno priložiti potrdilo lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.), da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa – pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje programa zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem športnih objektov v lasti lokalne skupnosti za programa Odprimo športne telovadnice in Oživimo športna igrišča. – Prijavitelj na program »Hura, prosti čas – pohodništvo« lahko namesto potrdila iz gornje alineje predloži potrdilo lokalnega planinska društva (razpisni obrazec 2.5.) o načinu sofinanciranja programa. – Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa gimnazijskih oddelkov, Pravilnik vodnikov PZS – za pohodništvo). Merila za dodelitev sredstev: 4.2.1. Odprimo športne telovadnice in oživimo športna igrišča Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2.2. Pohodništvo Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2012 in je na razpolago za sofinanciranje vsebin navedenih v predmetu javnega razpisa je 33.840 EUR. 6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 18. januarja 2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2012«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge v petek, 20. januarja 2012. Odpiranje vlog ne bo javno. 9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka oddaje vlog. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu, www.sportmladih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: mateja.rebersak@sport.si. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica