Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 10/2011 Ob-5845/11 , Stran 2958
Št. 10/2011 Ob-5845/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08 in 99/09 – ZIPRS 1011), 8. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010, 13/2011) in Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik št. 23/2011) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV). 2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: (podrobnejši opis vsebin je v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev): 2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere se lahko prijavijo izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Velenje: – interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov; – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; – kakovostni šport; – vrhunski šport; – športna rekreacija; – šport invalidov; – organizacija športnih prireditev; – delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje. 2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere se lahko prijavijo občinske športne zveze: – usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; – mednarodna in medobčinska dejavnost v športu; – priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam; – spodbujanje vrhunskega športa. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so: – športna društva; – občinske športne zveze; – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oziroma povezane s športom. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Velenje, v primeru organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje; – da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju že več kot dve leti in najmanj tako dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je bilo registrirano za opravljanje dejavnosti na športnem področju več kot dve leti in je najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo prijavljenih športnih programov; – da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa; – izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis; – imajo za prijavljene programe športa organizirano redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 6/2010, 13/2011 v nadaljevanju: pravilnik) za specifični program oziroma športno panogo drugače določeno; – da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom; – imajo poravnane vse obveznosti do MOV. 4. Merila za vrednotenje športnih programov Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena v pravilniku. 5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo sredstev 5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine, razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.1 za leto 2012 znaša 287.000,00 EUR. 5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine, razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2. 2. znaša 54.500,00 EUR. Mestna občina Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na tem javnem razpisu izbranih programov za čas od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2012. 6. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v zaprti ovojnici v vložišču na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Pod naslovom prejemnika mora biti navedeno: »Javni razpis 2011 – Šport (Ne odpiraj!)«, in sicer najkasneje do 23. 1. 2012, do 13. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 13. ure oddana v vložišču Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje – sprejemna pisarna. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov prijavitelja. Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov mora: – vsak program prijaviti na ločenem obrazcu, – dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse prijavljene programe. Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni dokumentaciji. 7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za šport (v nadaljevanju: komisija) se bo pričelo 26. 1. 2012. Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile upravičene osebe in ki vsebujejo prijave na javni razpis, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost prijav. Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa ter ga predložila v odločitev županu MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev Župan MOV ali od župana pooblaščena oseba bo izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi sofinancirani iz proračuna MOV za leto 2011 ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe. Zoper sklep o izboru bo možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru. O pritožbi bo odločil župan MOV. Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. 8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.velenje.si pod poglavjem Priložnosti-Javni razpisi, natečaji ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, vsak delovni dan po tel. 03/896-16-77, pri Cvetki Ažman oziroma na elektronskem naslovu: cvetka.azman@velenje.si ali v Rdeči dvorani ŠRZ pri Božici Movh, po tel. 03/898-74-04 oziroma na elektronskem naslovu: bozica.movh@srz-rdeca-dvorana.si.
Mestna občina Velenje