Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 1811-11-0509 Ob-5924/11 , Stran 2924
Št. 1811-11-0509 Ob-5924/11
Na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) ter Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet tega razpisa je financiranje programov nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO), ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. V tem javnem razpisu so objavljeni pogoji ter način vložitve vloge, okvirna višina sredstev, merila za razdelitev sredstev, dokumentacija, ki jo morajo predložiti vlagatelji, rok, do katerega morajo biti predložene vloge ter rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli prekliče. Mednarodno razvojno sodelovanje iz predmeta tega razpisa obsega tudi mednarodno humanitarno pomoč kot del mednarodnega razvojnega sodelovanja. Financirani bodo programi, ki obsegajo izvajanje naslednjih aktivnosti: Sklop A: povezovanje, koordiniranje in izgradnja kapacitet NVO v Republiki Sloveniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja; Sklop B: globalno učenje; in Sklop C: ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Posamezni NVO se lahko prijavi na več kot en sklop. Za vsak sklop se pripravi ločena prijava. 3. Okvirna višina razpisanih sredstev Ministrstvo bo za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet NVO v Republiki Sloveniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju v letu 2012 namenilo do 73.000 EUR: – za en program iz sklopa A do 30.000 EUR; – za dva programa iz sklopa B do 13.000 EUR; in – za en program iz sklopa C do 30.000 EUR. 4. Pogoji za prijavo Upravičeni prijavitelji na javni razpis so NVO, registrirani v Republiki Sloveniji, ki kontinuirano delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Za NVO se za potrebe tega razpisa šteje organizacija civilne družbe, ki je prostovoljna, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. 5. Merila za ocenjevanje Postopek za ocenjevanje posamezne vloge v okviru posameznega sklopa se izvede po naslednjih merilih: 5.1. Vsebinska kakovost predlaganega programa (do 50 točk); 5.2. Stroškovna učinkovitost programa (do 30 točk); 5.3. Reference vlagatelja (do 20 točk). Programi bodo izbrani po posameznih sklopih. Izbrani bodo tisti programi, ki bodo po posameznem sklopu na podlagi meril iz prejšnjega odstavka dobili največ točk, vendar ne manj kot 60 točk. 6. Roki Rok za oddajo vlog je 16. januar 2012. Podrobnejša navodila za oddajo vlog so v razpisni dokumentaciji, oddelek V. Odpiranje vlog bo potekalo 20. januarja 2012, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva. Vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od datuma prejema popolnih vlog. 7. Sklenitev pogodb Ministrstvo z NVO, izbranimi na tem razpisu, sklene pogodbe o financiranju dejavnosti iz naslova predmeta tega razpisa. Izbrani izvajalec se mora na poziv Ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Minister za zunanje zadeve o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na Ministrstvu v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi se odloči s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbrano NVO. Izid razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh Ministrstva, na katerih je objavljena ta razpisna dokumentacija. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »javni razpisi«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na e-naslovu: razvoj.mzz@gov.si oziroma tel. 01/478-21-71. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani Ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS

AAA Zlata odličnost