Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 430-0017/2011 Ob-5844/11 , Stran 2965
Št. 430-0017/2011 Ob-5844/11
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja, letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lendava za leto 2011, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 5. (redni) seji dne 7. 4. 2011, 9. (redni) seji dne 29. 6. 2011, 12. (redni) seji dne 28. 9. 2011 in 13. (dopisni) seji dne 17. 10. 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, matična številka: 5874645000, ID za DDV: SI27705935. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja nepremičnine in sicer: Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 6779/16, k.o. Lendava, njiva, v izmeri 2.166 m2, k.o. Lendava. Zemljišče se nahaja v Industrijski ulici v Lendavi. Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, 114/03 – popr., 54/04, 64/05 – popr., 6/06 in 74/10) je zemljišče namenjeno za izvajanje industrijske dejavnosti. 2.2. Na parc. št. 6779/16, k.o. Lendava je knjižena služnostna pravica v korist Elektro Maribor d.d. in zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice v korist Občine Lendava. 2.3. Zemljišče ima možnost priključitve na komunalne vode. 2.4. Izhodiščna cena: 37.600,00 EUR brez DDV. 2.5. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je ponudnik od nakupa odstopil in ima Občina Lendava pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodba. 3.6. Nepremičnina se prodaja izključno za namen vzpostavitve ali širitve gospodarske dejavnosti ter odpiranja delovnih mest. 3.7. Za nepremičnine si je kupec dolžan v enem letu od podpisa pogodbe pridobiti gradbeno dovoljenje in v enem letu po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričeti z gradnjo. Navedeni rok ter rok pričetka gradnje sta bistvena pogoja za veljavnost prodajne pogodbe. V primeru razveljavitve sklenjene pogodbe zaradi neizpolnjenih pogojev, je kupec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 30% kupnine, vzpostavi se prvotno lastniško in dejansko stanje predmetnih zemljišč pred sklenjeno pogodbo (vrnitev stvari v prejšnje stanje na stroške kupca), preostanek kupnine pa se brez obresti vrne kupcu. 3.8. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919. Plačana varščine se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine)in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 920 Lendava. Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika. 4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki), – overjeni izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejše od 3 mesecev – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni po poteku roka za vložitev ponudbe. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, pri kontaktni osebi: Jasna Bračič-Szabó, tel. 02/577-25-12, e-mail: jasna@lendava.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1. Odpiranje prispelih ponudb ne bo javno. 6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoke kupnine v roku 10 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Občine Lendava, www.lendava.si.
Občina Lendava – Lendva Község