Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Ob-5913/11 , Stran 2974
Ob-5913/11
Na podlagi določil prečiščenega besedila Statuta delniške družbe EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d. z dne 5. 12. 2007 ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d.,
ki bo dne 31. 1. 2012 ob 10. uri, v prostorih družbe Dobrave 4, 1236 Trzin, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli za predsednika odvetnika Tomaža Čada, in za preštevalko glasov Zagajšek Slavico po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Irena Florjančič Cirman. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2010 in s poročilom revizorja za leto 2010. Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2010, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2010 in s poročilom revizorja za leto 2010. 3. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2010 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe: 1) se čisti dobiček poslovnega leta 2010 v znesku 51.624,00 EUR ne razdeli in ostaja v celoti nerazdeljen. 2) Se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2010. 4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Pogoj za udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice je, da se delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, pisno prijavijo pred skupščino. Delničarji se lahko prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d., uprava družbe Miloš Gačeša, univ. dipl. oec.