Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4631. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija – izvedbeni del, stran 14260.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija – izvedbeni del
1. člen
Uvodne določbe
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija – izvedbeni del, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11; v nadaljevanju: OPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN
OPN je stopil v veljavo 1. junija 2011. Po uveljavitvi OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo, da so med tekstualnim in grafičnim delom OPN določena neskladja in da je potrebno posamezna določila natančneje definirati. Interes po spremembi in dopolnitvi OPN je bil izkazan s strani občine, projektantov, Upravne enote Idrija in drugih uporabnikov prostorskega akta.
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale le na prostorsko izvedbene pogoje odloka, in ne bodo spreminjanje v grafičnem delu OPN določene namenske rabe prostora.
Predmet sprememb in dopolnitev OPN sta dve vsebini:
– dopolnitev določil glede zahtevane najmanjše velikosti parcele za gradnjo stanovanjske hiše;
– spremembe določil v zvezi z dovoljenimi posegi pred izdelavo OPPN za posamezno enoto urejanja.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OPN
Dopolnitve določil glede zahtevane najmanjše velikosti parcele za gradnjo stanovanjske hiše se nanašajo na prostorske enote, ki so po namenski rabi opredeljene kot stavbna zemljišča, spremembe določil v zvezi z dovoljenimi posegi pred izdelavo OPPN se navezujejo na prostorske enote, v katerih je predvidena izdelava OPPN.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Vsebina, ki je predmet sprememb in dopolnitev, bo analizirana in na podlagi strokovnih preveritev ustrezno vključena v osnutek sprememb in dopolnitev OPN.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z zakonskimi določili.
Za pridobivanje smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.
5. člen
Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
+----------------------------+----------------+-----------------+
|FAZA            |Nosilec     |Rok       |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Sklep o začetku priprave  |Občina, župan  |december 2011  |
|akta            |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Objava sklepa v uradnem   |Občina     |december 2011  |
|glasilu in na svetovnem   |        |         |
|spletu           |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Izdelava osnutka akta    |Načrtovalec   |januar 2012   |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Pridobitev smernic nosilcev |Načrtovalec   |januar 2012 (Rok |
|urejanja prostora      |        |15 dni)     |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Pridobitev obvestila MOP  |Občina     |januar 2012   |
|za varstvo okolja o izvedbi |        |         |
|celovite presoje vplivov  |        |         |
|na okolje          |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Analiza smernic, izdelava  |Načrtovalec   |februar 2012   |
|strokovnih podlag in    |        |         |
|dopolnitev osnutka OPN   |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni   |Občina     |7 dni pred    |
|razgrnitvi in javni     |        |pričetkom javne |
|obravnavi dopolnjenega   |        |razgrnitve    |
|osnutka akta;        |        |         |
|/ objava v svetovnem spletu |        |         |
|in na krajevno običajen   |        |         |
|način            |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Javna razgrnitev      |Občina,     |marec 2012/15  |
|in obravnava dopolnjenega  |načrtovalec   |dni       |
|predloga akta z       |        |         |
|evidentiranjem vseh pripomb |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Priprava stališča do pripomb|Načrtovalec,  |7 dni po     |
|in predlogov iz javne    |občina, župan  |zaključku javne |
|razgrnitve in javne     |        |razgrnitve    |
|obravnave          |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Objava stališč do pripomb  |Občina     |marec 2012    |
|na krajevno običajen način |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Oblikovanje dopolnjenega  |Načrtovalec   |15 dni po    |
|predloga na podlagi stališč |        |potrditvi    |
|do pripomb ter predlogov  |        |stališč     |
|javnosti          |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev|Občina,     |maj 2012 (Rok 15 |
|urejanja prostora na    |načrtovalec   |dni)       |
|dopolnjen predlog OPN    |        |         |
|in opredelitev pristojnih  |        |         |
|ministrstev o        |        |         |
|sprejemljivosti OPN     |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Priprava usklajenega    |Načrtovalec   |junij 2012    |
|predloga akta        |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Obravnava (2) in sprejem  |Občinski svet  |junij 2012    |
|odloka na občinskem svetu  |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Objava odloka v Uradnem   |Občina     |junij 2012    |
|listu            |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
Predvideni roki za spremembe in dopolnitev OPN so okvirni in se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za področje razvoja poselitve);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za področje ravnanja z odpadki in čistilnih naprav);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe (za področje hrupa in kakovosti zraka);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje in Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica (za področje ohranjanja narave);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor (za področje kmetijstva);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin in Zavod za ribištvo Slovenije (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova gorica (za področje varstva kulturne dediščine);
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami (za področje rabe in upravljanja z vodami);
– Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo (za področje meteorologije);
– Ministrstvo za promet, Direktorat za promet (za področje prometa);
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize (za področje prometa – ceste);
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za področje prometa – letalstvo);
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo (za področje mineralnih surovin/rudarstva);
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Geoplin plinovodi d.o.o., ELES PE, d.o.o., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Primorska d.d. (za področje energetike);
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem (za področje turizma);
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve (za področje blagovnih rezerv);
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za tehnologijo (za področje tehnoloških parkov/visokega šolstva);
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo in Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev (za področje telekomunikacij);
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za predšolsko in šolsko vzgojo in Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport (za področje šolstva in športa);
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za socialne zadeve in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Sekretariat – Služba za vojna grobišča (za področje socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva);
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo (za področje zdravstvenega varstva);
– Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo (za področje pravosodja);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami (za področje obrambe);
– Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za notranje zadeve (za področje notranjih zadev).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Idrija.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 3500-19/2011
Idrija, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.