Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 6037-4/2011/10 Ob-5877/11 , Stran 2904
Št. 6037-4/2011/10 Ob-5877/11
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja na podlagi devete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) ter Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011)
javni razpis
za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2011/2012
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2011/2012 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva na področju naravoslovja, tehnike ali tehnologije, in so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu A) Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki: – imajo registrirano dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta društva, – prijavljajo projekt na področju naravoslovja, tehnike ali tehnologije, ki je v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI, – v prijavljenem projektu vključujejo učence ali dijake, ki morajo imeti aktivno vlogo pri izvedbi projekta, – v prijavi projekta zagotovijo iz lastnih oziroma drugih virov višino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega projekta, – so v primeru, da so bila pogodbena stranka ministrstva v letu 2010/2011, izpolnila vse svoje obveznosti do ministrstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2010/2011. Društvo, ki se prijavi na javni razpis, napiše prijavo čitljivo, v slovenskem jeziku ter jo predloži na ustreznih obrazcih in opremi s podpisi ter žigi prijavitelja. Društvo mora k prijavi predložiti zahtevane obvezne priloge. B) Posamezno društvo lahko prijavi največ en projekt. Projekt je posamezna zaključena celota z opredeljenimi nameni in cilji, vsebino, časovnim načrtom priprave in izvedbe ter uravnoteženo in realno finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki; je izvedljiv glede na razpoložljive vire). Projekt ne sme biti celoletni program društva. C) Društva ne morejo na javni razpis prijaviti projekta: – povezanega s šolskimi tekmovanji iz znanja, – povezanega s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, – povezanega z izvajanjem jezikovnih tečajev, – povezanega s pripravo in izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev, proslav, sejemskih in drugih podobnih dejavnosti, – ki je izdaja knjig, zgibank ali periodike, – ki se nanaša na redno delo strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih (npr. učna pomoč učencem), – ki je letni program društva, – ki je promocija društva. D) Projekt mora biti izveden v šolskem letu 2011/2012, ki traja od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. E) Na javni razpis se ne morejo prijaviti društva s področja športne dejavnosti. Prav tako društva ne morejo prijaviti projekta s področja športne dejavnosti. F) Prijava za dodelitev sredstev na javnem razpisu mora vsebovati: – izpolnjena prijavna obrazca A in B, – fotokopijo žigosanega in podpisanega temeljnega akta društva. 4. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev Kolikor je projekt neskladen s predmetom in pogoji javnega razpisa, komisija projekta ne bo ocenjevala in bo prijavo izločila. A) Razpisna merila za ocenjevanje projektov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V obrazcu E (ocenjevalni list) je vsako postavljeno merilo natančno opisano ali podrobneje razdelano in ovrednoteno s številom točk na podlagi lestvice, ki je razdeljena na tri, štiri ali pet delov. B) Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dobljenih pri projektih, ki so dosegli 68 točk in več. Vrednost točke se določi po končanem pritožbenem postopku. Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki zberejo od 68 do 100 točk. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 79.560,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2012, na ukrepu 3311-11-0004 – Izvajanje osnovnošolskih programov, na proračunski postavki 6090 – Sofinanciranje društev s področja šolstva, na kontu 4120 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik proračunske postavke je Boris Zupančič. Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni projekt največ do 50% njegove predvidene vrednosti, vendar največ v višini 4.000,00 EUR. Upravičeni so samo tisti stroški, ki so povezani z neposredno pripravo in izvedbo projekta, ne pa z rednim delovanjem društva. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: društva morajo porabiti dodeljena sredstva v obdobju od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 ter v skladu s predpisi s področja javnih financ. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opremljenost prijav A) Rok za predložitev prijav in način predložitve: Društva morajo predložiti prijave v zaprti ovojnici v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 23. 1. 2012 do 12. ure oziroma oddane priporočeno po pošti na naslov Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan do 24. ure. B) Opremljenost prijave: Na ovojnici mora biti: – vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2011/2012«, – naslov ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, – ime in naslov društva. Komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se društvo strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa. 8. Datum odpiranja pravočasno prispelih prijav: komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport, vodi postopek javnega razpisa, odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, strokovni pregled ter oceno. Komisija pregleda ustreznost projektne prijave glede na pogoje, navedene v javnem razpisu. V primeru nepopolne prijave se društvo pozove k dopolnitvi. Nepopolne prijave, ki jih društvo ne dopolni v roku, bo ministrstvo zavrglo. Nato komisija nadaljuje s strokovnim pregledom ter oceno pravilnih in popolnih prijav. Vrednotenje projektov poteka po merilih, določenih v točki 4 besedila tega javnega razpisa. Komisija pri vsakem merilu ocenjuje v razponu od najnižjega do najvišjega števila točk za posamezno merilo. Odpiranje prijav bo 30. 1. 2012, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav odpiranje prijav ne bo javno. 9. Rok, v katerem bodo društva obveščena o izidu javnega razpisa: komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. Minister odloči s sklepom o izidu posameznega projekta društva. Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena v 75 dneh od dneva odpiranja prijav. Izbrana društva bodo o višini sredstev obveščena po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe. Če se društvo v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. 10. Pritožbeni postopek Društvo lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izidu pisno vloži pritožbo na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen. 11. Razpisna dokumentacija vsebuje – besedilo javnega razpisa, – vzorec pogodbe, – obrazec A (prijavni obrazec), – obrazec B (izjave), – obrazec C (končno poročilo), – obrazec D (zahtevek za izplačilo), – obrazec E (ocenjevalni list). 12. Informacije o razpisni dokumentaciji Javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si). Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: darija.vlah@gov.si. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport