Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 11-001099 Ob-5841/11 , Stran 2973
Št. 11-001099 Ob-5841/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d., direktor sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. 1. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. 3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. 4. Spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje d.d. Predlogi sklepov k točkam dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine Predlog sklepa k točki 1: Za predsednika skupščine se izvoli Vojko Stermecki. Za preštevalki glasov se izvolita Darinka Rom Krajnc in Gordana Verk. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač. 2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. Predlog sklepa k točki 2: Z dnem zasedanja 14. skupščine družbe se odpokličeta člana nadzornega sveta- predstavnika kapitala: Marjan Vengust in Vida Oberžan. 3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. Predlog sklepa k točki 3: Z dnem zasedanja 14. skupščine družbe se za nova člana nadzornega sveta- predstavnika kapitala izvolita: Zdravko Zver in Vojko Stermecki, za mandatno dobo do 23. 8. 2015. 4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe VOC Celje d.d. Predlog sklepa k točki 4: Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. v predlaganem besedilu. Skupščina pooblašča vabljenega notarja, da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.voc-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani uprave in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. direktor Bogdan Kočevar